Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Jak wystawić dowód wewnętrzny?

Dowody wewnętrzne służą do udokumentowania niektórych wydatków. Same w sobie nie są wystarczającą podstawą do księgowania. Muszą wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych czy pokwitowań z poczty. Dokumenty powiązane należy podpiąć pod wydrukowane dowody wewnętrzne, ponieważ jako całość będą stanowić kompletny dowód księgowy.

Dowody wewnętrzne kosztowe należy wystawić w zakładce WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Dowody wewnętrzne dotyczące kosztów - jak wystawić

W następnym kroku należy wybrać odpowiedni SCHEMAT KSIĘGOWY

Dowody wewnętrzne- wybór schematu księgowego

Poprzez wybór schematu ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - Zakup towarów handlowych i materiałów. Natomiast wybór schematu KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI powoduje dokonanie zapisu w kolumnie 13 Księgi - Pozostałe wydatki.

W wyświetlonym oknie należy również uzupełnić datę wystawienia dowodu, jego wartość oraz nazwę wydatku (np. opłaty bankowe). Opcjonalnie można zmienić serię numeracji dokumentu.

Możliwe jest również dodawanie kolejnych pozycji poprzez wybranie opcji DODAJ POZYCJĘ.

Dowody wewnętrzne - dodawanie wiersza

W zakładce ZAAWANSOWANE można wybrać sposób opisu w ewidencjach. 

Dowody wewnętrzne- zakładka zaawansowane

Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić opis zdarzenia gospodarczego. 

Dowody wewnętrzne- wybór innego opisu w rejestrach 

Automatyczne dowody wewnętrzne

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dowodów wewnętrznych, które będą wystawiane automatycznie, co miesiąc określonego dnia. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » AUTOMATYCZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY. W szczególności należy uzupełnić dzień miesiąca, na który dowód ma zostać wygenerowany, od kiedy dowody mają być wystawiane oraz do kiedy mają one być wystawiane. 

Dowody wewnętrzne automatyczne

Warto zwrócić uwagę, że nie jest możliwe wystawianie automatycznych dowodów wewnętrznych wstecz.

Tak zdefiniowane dowody będą widoczne w zakładce WYDATKI » AUTOMATYCZNE.

Możliwy jest wybór metody płatności - w tym celu należy kliknąć w pole METODA PŁATNOŚCI i rozwinięta zostanie lista z dostępnymi metodami płatności. Możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji

Dowody wewnętrzne - metoda płatności i seria

Po rozwinięciu i wybraniu opcji NOWA SERIA w wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie dane. Po kliknięciu na nazwę WZORZEC wygenerowana zostanie pomoc co do tego, jak wprowadzić schemat zapisu wzorca. 

Dowody wewnętrzne - nowa seria numeracji

Drukowanie dowodu wewnętrznego

Wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzuconej przez podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je wydrukować z tego miejsca za pomocą zaznaczenia poszczególnych DW i wybrania opcji DRUKUJ.

Dowody wewnętrzne- drukowanie DW

Natomiast modyfikacja dowodów wewnętrznych możliwa jest wyłącznie z poziomu zakładki WYDATKI.