Świadectwo pracy pracownika w systemie wfirma.pl

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem podsumowującym okres pracy u danego pracodawcy. Informacje zawarte na świadectwie pracy potwierdzają między innymi staż pracy, niezbędny do ustalenia prawa do urlopu u kolejnego pracodawcy, informują także o wykorzystanych już w danym roku świadczeniach, takich jak zwolnienia lekarskie czy, urlopy wypoczynkowe. Świadectwo pracy w systemie wfirma.pl pozwala na umieszczenie wszystkich danych, jakie według aktualnie obowiązujących przepisów, powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Drukowanie świadectwa pracy rozpoczynamy od dodania zakończenia do umowy

Tworzenie świadectwa pracy w systemie należy zacząć od zakończenia umowy o pracę, jeżeli do danej umowy nie zostanie dodane zakończenie, nie będzie możliwości wygenerowania świadectwa pracy. Aby zakończyć umowę o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZ.

Świadectwo pracy - dodawanie zakończenia

W oknie dodawania zakończenia do umowy należy wybrać przyczynę rozwiązania umowy oraz wprowadzić daty utworzenia dokumentu zakończenia umowy oraz samej daty zakończenia umowy.

Świadectwo pracy - powód zakończenia

Zakończenie umowy zostanie dodane do systemu. Aby przejść do dodanego zakończenia należy kliknąć na ikonę tabeli widoczną w wierszu zakończonej umowy.

Świadectwo pracy - pokazanie zmian w umowie

Po kliknięciu w ikonę tabeli przechodzimy do okna Historia zmian warunków umowy, gdzie widoczne jest dodane zakończenie.

Świadectwo pracy - widok dodanego zakończenia umowy

Z tego poziomu po zaznaczeniu dodanego zakończenia umowy można je wydrukować, w tym celu należy zaznaczyć zakończenie umowy i z górnego menu wybrać DRUKUJ.

Świadectwo pracy - wydruk zakończenia

Jak wydrukować świadectwo pracy?

Po zakończeniu umowy świadectwo pracy może zostać dodane do systemu, w tym celu należy przejść do zakładki zakładki KADRY » PRACOWNICY, należy zaznaczyć pracownika oraz z opcji DRUKUJ wybrać Świadectwo pracy.

Świadectwo pracy - dodawanie dokumentu

Pojawi się okno dialogowe pozwalające na:

  • zapisanie wydrukowanego świadectwa pracy w dokumentach,

  • przejście w tryb edycji.

Świadectwo pracy - opcje wydruku

Zalecane jest otwarcie trybu edycji w celu uzupełnienia danych w świadectwie pracy, dotyczących m.in. trybu rozwiązania umowy o pracę, wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy czy informacji o zajęciu wynagrodzenia.

Świadectwo pracy - edycja dokumentu

Część informacji dotyczących kwestii nieobecności pracownika w pracy i okresów nieskładkowych w okresie zatrudnienia będzie pobierane z systemu. Należy zwrócić uwagę, czy informacje o urlopach zostały prawidłowo wykazane na świadectwie pracy, bowiem limit urlopów w systemie nie jest sumowany w każdym roku, dlatego jeśli wprowadzono sumę urlopu zaległego i bieżącego, to urlop wypoczynkowy zostanie wykazany nieprawidłowo. W tym dokumencie wykazuje się wyłącznie urlop wypoczynkowy z roku bieżącego. Należy każdorazowo sprawdzić i zweryfikować wygenerowane świadectwo pracy z systemu wfirma.pl, zanim wręczy się je pracownikowi.

Dodane świadectwo zapisane zostanie w zakładce dokumenty pracownika w oknie Szczegóły pracownika, do którego można przejść klikając na imię i nazwisko pracownika z dowolnego poziomu systemu.

Świadectwo pracy - zapisanie w dokumentach pracownika

Świadectwo pracy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i niezwłocznie przekazać pracownikowi. Drugi egzemplarz, wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w części C akt osobowych danego pracownika wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą rozwiązania stosunku pracy.

Drukowanie świadectwa pracy, gdy w systemie istnieje więcej niż jedna zakończona umowa dla danego pracownika

W sytuacji, gdy z pracownikiem został nawiązany więcej niż jeden stosunek pracy możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący tylko jedną z zakończonych w systemie umów o pracę. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać sporządzone świadectwo pracy, a następnie wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy można również wygenerować z poziomu KADRY » UMOWY. W tym celu należy w filtrze aktywności po prawej stronie wybrać zakończone, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną umowę i wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy

W systemie pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór umowy, dla której ma zostać wygenerowane świadectwo pracy. Po wyborze właściwej umowy należy użyć opcji DRUKUJ.

Świadectwo pracy

W kolejnym kroku pojawi się okno dialogowe z ustawieniami drukowania, w którym pracodawca ma możliwość przejścia w tryb edycji oraz zapisania wygenerowanego świadectwa pracy w dokumentach pracownika.

 Świadectwo pracy