0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadectwo pracy pracownika w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem podsumowującym okres pracy u danego pracodawcy. Informacje zawarte na świadectwie pracy potwierdzają między innymi staż pracy, niezbędny do ustalenia prawa do urlopu u kolejnego pracodawcy, informują także o wykorzystanych już w danym roku świadczeniach, takich jak zwolnienia lekarskie czy urlopy wypoczynkowe. Świadectwo pracy w systemie wFirma.pl pozwala na umieszczenie wszystkich danych, jakie według aktualnie obowiązujących przepisów, powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Świadectwo pracy dostępne w systemie wFirma jest aktualnie obowiązującym wzorem wynikającym z rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który obowiązuje od 23.05.2023r. : Świadectwo pracy 2023 r. – wzór z szerokim omówieniem

Drukowanie świadectwa pracy rozpoczynamy od dodania zakończenia do umowy

Tworzenie świadectwa pracy w systemie należy zacząć od zakończenia umowy o pracę. Aby zakończyć umowę o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Świadectwo pracy - zakończenie umowy

W oknie dodawania zakończenia do umowy należy wybrać przyczynę rozwiązania umowy oraz wprowadzić daty utworzenia dokumentu zakończenia umowy oraz samej daty zakończenia umowy.

Świadectwo pracy - tryb zakończenia umowy

Zakończenie umowy zostanie dodane do systemu. Aby przejść do dodanego zakończenia należy kliknąć na ikonę tabeli widoczną w wierszu zakończonej umowy.

Świadectwo pracy - zmiany w umowie

Po kliknięciu w ikonę tabeli przechodzimy do okna historii zmian warunków umowy, gdzie widoczne jest dodane zakończenie.

Świadectwo pracy - dodane zakończenie

Z tego poziomu po zaznaczeniu dodanego zakończenia umowy można je wydrukować, w tym celu należy zaznaczyć zakończenie umowy i z górnego menu wybrać DRUKUJ.

Świadectwo pracy - drukuj zakończenie

Zakończenie umowy można również wydrukować z poziomu KADRY » UMOWY poprzez zaznaczenie zakończonej umowy i wybór opcji DRUKUJ » ZAKOŃCZENIE.

Świadectwo pracy - zakończenie z poziomu umowy

Jak wydrukować świadectwo pracy?

Po zakończeniu umowy świadectwo pracy może zostać dodane do systemu. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, następnie należy zaznaczyć umowę oraz z opcji DRUKUJ wybrać Świadectwo pracy.

Świadectwo pracy - drukowanie

Po wybraniu z listy DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY pojawi się okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu.

Od maja 2023 roku w świadectwie pracy należy zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. W systemie jest dostępny aktualny wzór świadectwa, który pozwala na wykazanie takich informacji.

W 2023 roku nastąpiło wprowadzenie nowych informacji do świadectwa pracy o:

  1. Wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy - przysługującym wymiarze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, - wykazany w ust.6 pkt.1 świadectwa pracy;

  2. Wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy -  przysługującym wymiarze urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny, który takiej opieki wymaga z przyczyn medycznych, wykazany w ust.6 pkt.3 świadectwa pracy;

  3. Wykorzystanym wymiarze okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek (maksymalnie do 24 dni w roku) -  wykazany w ust.6 pkt.10 świadectwa pracy. 

 

Świadectwo pracy - dane

Po zaznaczeniu danego punktu rozwinie się okno umożliwiające wprowadzenie właściwych danych. Jeśli pole przy danym punkcie zostanie odznaczone, wówczas w świadectwie pracy pojawi się adnotacja “nie dotyczy”.

Świadectwo pracy - wypełnianie

W celu wygenerowania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zaznaczyć pole DRUKUJ INFORMACJĘ DO ŚWIADECTWA PRACY.

Świadectwo pracy - informacja do świadectwa pracy

Informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy wydać wraz ze świadectwem pracy pracownikom, którzy zostali zatrudnieni po 31 grudnia 2018 roku i których stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Po uzupełnieniu odpowiednich danych należy wybrać opcję DRUKUJ. Następnie pojawi się okno dialogowe pozwalające na:

  • zapisanie wydrukowanego świadectwa pracy w dokumentach,
  • przejście w tryb edycji.

Zalecane jest otwarcie trybu edycji w celu uzupełnienia danych w świadectwie pracy i zweryfikowania poprawności podstawionych przez system danych. 

Świadectwo pracy - edycja świadectwa pracy

Świadectwo pracy - informacja do świadectwa pracy

Dodane świadectwo zapisane zostanie w pod zakładce Dokumenty pracownika w oknie Szczegóły pracownika, do którego można przejść klikając na imię i nazwisko pracownika z dowolnego poziomu systemu.

Świadectwo pracy - dokumentacja pracownicza

Świadectwo pracy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i niezwłocznie przekazać pracownikowi. Drugi egzemplarz, wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w części C akt osobowych danego pracownika wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą rozwiązania stosunku pracy.

Drukowanie świadectwa pracy, gdy w systemie istnieje więcej niż jedna zakończona umowa dla danego pracownika

W sytuacji, gdy z pracownikiem został nawiązany więcej niż jeden stosunek pracy możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący tylko jedną z zakończonych w systemie umów o pracę. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę, dla której ma zostać sporządzone świadectwo pracy, a następnie wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy - kilka umów

W systemie pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie do świadectwa pracy brakujących danych.

Świadectwo pracy - dane

W kolejnym kroku pojawi się okno dialogowe z ustawieniami drukowania, w którym pracodawca ma możliwość przejścia w tryb edycji oraz zapisania wygenerowanego świadectwa pracy w dokumentach pracownika.

System wFirma.pl umożliwia swoim użytkownikom szybkie i sprawne generowanie dokumentów w tym świadectw pracy dla pracowników!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów