Świadectwo pracy pracownika w systemie wFirma.pl

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem podsumowującym okres pracy u danego pracodawcy. Informacje zawarte na świadectwie pracy potwierdzają między innymi staż pracy, niezbędny do ustalenia prawa do urlopu u kolejnego pracodawcy, informują także o wykorzystanych już w danym roku świadczeniach, takich jak zwolnienia lekarskie czy, urlopy wypoczynkowe. Świadectwo pracy w systemie wfirma.pl pozwala na umieszczenie wszystkich danych, jakie według aktualnie obowiązujących przepisów, powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Drukowanie świadectwa pracy rozpoczynamy od dodania zakończenia do umowy

Tworzenie świadectwa pracy w systemie należy zacząć od zakończenia umowy o pracę, jeżeli do danej umowy nie zostanie dodane zakończenie, nie będzie możliwości wygenerowania świadectwa pracy. Aby zakończyć umowę o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Świadectwo pracy

W oknie dodawania zakończenia do umowy należy wybrać przyczynę rozwiązania umowy oraz wprowadzić daty utworzenia dokumentu zakończenia umowy oraz samej daty zakończenia umowy.

Świadectwo pracy

Zakończenie umowy zostanie dodane do systemu. Aby przejść do dodanego zakończenia należy kliknąć na ikonę tabeli widoczną w wierszu zakończonej umowy.

Świadectwo pracy

Po kliknięciu w ikonę tabeli przechodzimy do okna Historia zmian warunków umowy, gdzie widoczne jest dodane zakończenie.

Świadectwo pracy - widok dodanego zakończenia umowy

Z tego poziomu po zaznaczeniu dodanego zakończenia umowy można je wydrukować, w tym celu należy zaznaczyć zakończenie umowy i z górnego menu wybrać DRUKUJ.

Świadectwo pracy - wydruk zakończenia

Jak wydrukować świadectwo pracy?

Po zakończeniu umowy świadectwo pracy może zostać dodane do systemu, w tym celu należy przejść do zakładki zakładki KADRY » PRACOWNICY, należy zaznaczyć pracownika oraz z opcji DRUKUJ wybrać Świadectwo pracy.

Świadectwo pracy - dodawanie dokumentu

Po wybraniu z listy DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY pojawi się okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu.

Świadectwo pracy - wprowadzenie wymaganych danych

Po zaznaczeniu danego punktu rozwinie się okno umożliwiające wprowadzenie właściwych danych. Jeśli pole przy danym punkcie zostanie odznaczone, wówczas w świadectwie pracy pojawi się adnotacja “nie dotyczy”.

Świadectwo pracy - uzupełnienie danych

W celu wygenerowania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy zaznaczyć pole DRUKUJ INFORMACJĘ DO ŚWIADECTWA PRACY.

Świadectwo pracy - informacja do świadectwa pracy

Informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej należy wydać wraz ze świadectwem pracy pracownikom, którzy zostali zatrudnieni po 31 grudnia 2018 roku i których stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Po uzupełnieniu odpowiednich danych należy wybrać opcję DRUKUJ. Następnie pojawi się okno dialogowe pozwalające na:

  • zapisanie wydrukowanego świadectwa pracy w dokumentach,

  • przejście w tryb edycji.

Świadectwo pracy - opcje wydruku

Zalecane jest otwarcie trybu edycji w celu uzupełnienia danych w świadectwie pracy, dotyczących m.in. wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i zweryfikowania poprawności podstawionych przez system danych. 

Świadectwo pracy - edycja dokumentu

Świadectwo pracy - edycja informacji do świadectwa pracy

 

Dodane świadectwo zapisane zostanie w zakładce dokumenty pracownika w oknie Szczegóły pracownika, do którego można przejść klikając na imię i nazwisko pracownika z dowolnego poziomu systemu.

Świadectwo pracy - zapisanie w dokumentach pracownika

Świadectwo pracy należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i niezwłocznie przekazać pracownikowi. Drugi egzemplarz, wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika, należy przechowywać w części C akt osobowych danego pracownika wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą rozwiązania stosunku pracy.

Drukowanie świadectwa pracy, gdy w systemie istnieje więcej niż jedna zakończona umowa dla danego pracownika

W sytuacji, gdy z pracownikiem został nawiązany więcej niż jeden stosunek pracy możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący tylko jedną z zakończonych w systemie umów o pracę. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, dla którego ma zostać sporządzone świadectwo pracy, a następnie wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy można również wygenerować z poziomu KADRY » UMOWY. W tym celu należy w filtrze aktywności po prawej stronie wybrać zakończone, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną umowę i wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy

W systemie pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór umowy, dla której ma zostać wygenerowane świadectwo pracy. Po wyborze właściwej umowy należy użyć opcji DRUKUJ.

Świadectwo pracy

W kolejnym kroku pojawi się okno dialogowe pozwalające na uzupełnienie danych wymaganych w świadectwie pracy, które nie zostały wprowadzone do systemu oraz okno z ustawieniami drukowania, w którym pracodawca ma możliwość przejścia w tryb edycji oraz zapisania wygenerowanego świadectwa pracy w dokumentach pracownika.

 Świadectwo pracy