Faktura VAT-RR

Dokonałem zakupów od rolnika ryczałtowego. Jak wystawić fakturę VAT-RR i jak zaksięgować ją w systemie? 

 

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, którzy kupują płody rolne od rolnika ryczałtowego mają obowiązek wystawić fakturę VAT-RR (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT). Faktura VAT-RR powinna być wystawiona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Co powinna zawierać faktura VAT-RR?

Faktura VAT RR powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 3. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 4. nazwy nabytych produktów rolnych,
 5. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 6. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 7. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 8. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 9. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 10. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 11. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 12. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo faktura powinna zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT-RR w systemie wFirma.pl

W systemie nie ma możliwości wystawienia faktury VAT-RR. Bezpłatny wzór faktury można znaleźć w artykule: Faktura VAT-RR - wzór z omówieniem

Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć VAT, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi przewidziane w przepisach. 

Możliwość odliczenia podatku naliczonego ma przedsiębiorca w sytuacji gdy 3 warunki są spełnione:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,

 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Tak, więc jeśli powyższe warunki zostaną spełnione odliczenia podatku VAT można dokonać w dacie uiszczenia płatności.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu u rolników ryczałtowych powinni fakturę VAT-RR wprowadzić do systemu w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT - następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. 

Faktura VAT-RR

W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy oznaczyć opcję VAT RR. Zapisujemy.

Faktura VAT-RR

Tak zaksięgowana faktura trafi w dacie płatności do rejestru VAT zakupu oraz do właściwej kolumny KPIR zgodnie z obranym rodzajem wydatku.

Faktura RR w JPK V7 

W celu zaksięgowania faktury RR w JPK V7 najpierw należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE » VAT_RR - FAKTURA ZAKUPU OD ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO. 

Faktura VAT-RR

Aby zaksięgować fakturę RR należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W otwartym oknie należy uzupełnić podstawowe dane. Następnie należy przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję VAT_RR.

faktura vat-rr

Brak prawa do odliczenia VAT

Przedsiębiorcy, którzy dokonali płatności za fakturę VAT-RR gotówką lub z innych powodów nie mają prawa do odliczenia podatku VAT fakturę powinni wprowadzić do systemu według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA BEZ VAT - następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W polu RAZEM należy wpisać kwotę netto (bez zryczałtowanego zwrotu podatku) ponieważ w tym wypadku podatek VAT nie może stanowić kosztu podatkowego.

Faktura VAT-RR

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska