Formularz VAT-R - jak wygenerować w systemie?

W systemie wfirma.pl udostępniony został fomularz VAT-R za pomocą którego przedsiębiorca może dokonać rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług, jak również poinformowania o dokonywaniu transakcji zagranicznych. Poniżej opisujemy, w jaki sposób wygenerować i przekazać druk do urzędu.

Przed przystąpieniem do generowania formularza VAT-R zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją w zakresie wypełnienia formularza, która znajduje się w artykule: Jak wypełnić VAT-R - szczegółowe omówienie.

Formularz VAT-R w systemie wfirma - jak wygenerować?

W systemie wygenerowanie formularza VAT-R możliwe jest w pakiecie “Księgowość online” i dostępne zarówno dla czynnych podatników VAT jak i nievatowców.

W celu przygotowania powyższego formularza należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT i skorzystać z opcji DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R.

formularz vat-r

W oknie, które się pojawi użytkownik udostępniony zostanie formularz VAT-R do wypełnienia.

W części A formularza należy wskazać cel zgłoszenia: rejestracyjna , bądź aktualizacja danych. W przypadku aktualizacji należy dodatkowo uzupełnić pozycję 8 i 9. W pozycji 5 automatycznie uzupełni się urząd skarbowy wskazany w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, w pozycji URZĄD SKARBOWY.

formularz vat-r

W części B dotycząca danych podatnika są uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Natomiast  dane w pozycji 12 należy uzupełnić samodzielnie. W części B.2. możliwa jest modyfikacja danych.

formularz vat-r

Na kolejnej stronie w części C zaznacza się właściwe dla podatnika pozycje (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji), dotyczące okoliczności określających obowiązek podatkowy. W polu nr 39 należy wskazać datę m.in. od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

formularz vat-r

Kolejne części należy określić sposób rozliczania podatku VAT:

 1. Czy podatnik dokonywać będzie rozliczania metodą kasową,

 2. Czy podatnik dokonywać będzie rozliczeń w okresach kwartalnych.

 3. Czy podatnik korzysta ze szczególnych procedur w VAT.

formularz vat-r


Warto zwrócić uwagę, że z kwartalnego rozliczenia VAT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i przy zastosowaniu metody kasowej) nie mogą skorzystać podatnicy:
 • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub,
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub
 • którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

W części C.2 podatnik wybiera odpowiednio rodzaj składanych deklaracji VAT i odpowiednio miesiąc/kwartał, od którego będzie je składał.

formularz vat-r

Formularz VAT-R a rejestracja do VAT-UE

W części C.3 formularza VAT-R podatnik w trakcie uzupełniania wniosku może dokonać rejestracji do VAT-UE.

Rejestracji do VAT-UE należy dokonać w przypadku dokonywania lub gdy planowane jest dokonywanie:

 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (lub również usług spoza UE),
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
formularz vat-r

W przypadku czynnego podatnika  VAT oznacza się pole 59 i wskazuje datę rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w polu 62. Natomiast w przypadku podatnika zwolnionego z VAT oznacza się:

 • pole 60 - jeśli dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Uwaga! W przypadku podatników zwolnionych z VAT, jeśli transakcje WNT w danym roku podatkowym nie przekraczają 50.000 zł, to wówczas nie ma obowiązku rejestracji do VAT-UE i transakcje można zaksięgować jak krajową.

 • pole 61 - jeśli dokonywany jest import usług spoza UE, z UE oraz wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Poprzez oznaczenie pola 63 można wskazać wyrejestrowanie z VAT-UE. Wówczas w polu 64 należy określić od kiedy następuje zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W części E system automatycznie uzupełni dane podatnika, zatem jeśli dokument będzie składany papierowo - osobiście lub pocztą - to po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy wykonać odręczny podpis w polu nr 71. Dodatkowo w polu 68 wymagane jest wprowadzenie informacji o numerze telefonu. Wynika to z tego, że urząd skarbowy często podejmuje czynności sprawdzające przed rejestracją, podanie numeru telefonu upraszcza proces komunikacji. W przypadku gdy użytkownik nie chce podawać numeru walidację można ominąć wprowadzając “kropkę” w tym polu.

formularz vat-r

Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Formularz VAT-R - jak wysłać do urzędu skarbowego?

W systemie wysyłka formularza VAT-R odbyć się może tylko wyłącznie za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego. Nie jest możliwe podpisanie tego druku za pomocą podpisów pracowników wfirma.pl ponieważ formularz VAT-R nie jest deklaracją/informacją okresową (jak np. plik JPK V7M / JPK V7K), a informacją zgłoszeniową, której nie obejmuje usługa e-deklaracji.

W celu wysłania formularza VAT-R za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT. Następnie zaznaczyć wygenerowany VAT-R i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

formularz vat-r

Formularz VAT-R - przekazanie w formie papierowej

W sytuacji gdy użytkownik nie posiada podpisu kwalifikowanego formularz VAT-R może przekazać osobiście w urzędzie skarbowym lub za pomocą poczty. Wówczas w przypadku przekazania osobistego warto mieć kopię formularza tak aby urzędnik odbił pieczątkę z datą w której złożony został druk. Natomiast w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty warto zachować potwierdzenie odbioru przesyłki w dokumentacji firmowej w celach dowodowych.

Aby wydrukować VAT-R należy należy w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć formularz na liście i skorzystać z opcji DRUKUJ » DRUKUJ.

formularz vat-r

Aby podpiąć pod VAT-R dokument np. skan potwierdzenia odbioru VAT-R przez urząd należy kliknąć na VAT-R i w oknie które się pojawi przejść do podzakładki DOKUMENTY i skorzystać z opcji DODAJ.

formularz vat-r

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy VAT-R można wysłać elektronicznie z systemu?
  Tak ale tylko jeśli posiadamy własny podpis elektroniczny. Jeżeli nie posiadamy takiego VAT-R można wysłać elektronicznie przez stronę Ministerstwa Finansów lub Jak wysłać VAT-R profilem zaufanym?

  Innym sposobem jest wysyłka VAT-R w formie papierowej przesyłką pocztową lub osobiście składając w urzędzie skarbowym.
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz