Formularz VAT-R

Formularz VAT-R jest składany w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić formularz VAT-R, znajdują się w artykule: Jak wypełnić VAT-R?

Rejestracja do VAT i aktualizacja danych

Aby przygotować powyższe zgłoszenie należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R. W części A formularza należy wskazać cel zgłoszenia: rejestracyjny, bądź aktualizacja danych.

Formularz VAT-R - aktualizacja danych

W części B dane podatnika są uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie (w razie potrzeby można je zmodyfikować).

Na kolejnej stronie w części C zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji). Dodatkowo system wymusi wprowadzenie daty w polu nr 38, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Formularz VAT-R - data rozpoczęcia

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie na początku 2017 roku z kwartalnego rozliczenia VAT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i przy zastosowaniu metody kasowej) nie mogą skorzystać podatnicy:

  • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

  • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Rejestracja do VAT-UE

Część C.3 formularza VAT-R służy do rejestracji do VAT-UE, czyli dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo system wymusi wprowadzenie przewidywanej daty rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w polu nr 62.

Formularz VAT-R - transakcje wewnątrzwspólnotowe

W części D system automatycznie uzupełni dane, zatem po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy odręczny podpis i pieczątka w polu nr 70. Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).