Informacja o liczbie zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Generowanie informacji o zatrudnieniu (PFRON)

System umożliwia generowanie informacji, w której jest wyliczony średni stan zatrudnienia za wybrany miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem wyłączeń. Raport ten jest możliwy do wygenerowania w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » RAPORTY

PFRON - generowanie informacji

Po pojawieniu się okna należy w polu RODZAJ wybrać RAPORT NA POTRZEBY PFRON, a następnie wybrać miesiąc, za który ma zostać wyliczona średnia liczba zatrudnionych:

PFRON - drukowanie raportu

Wydruk informacji o zatrudnionych 

Raport dotyczący średniej liczby pracowników zostanie wygenerowany i zapisany do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Średnia znajdująca się na końcu tego raportu to przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PFRON - drukowanie raportu o zatrudnieniu

Przy wyliczeniu zatrudnienia zastosowano metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska