0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady rozliczania faktur korygujących. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów spowodowana jest błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką na fakturze pierwotnej, wówczas koszt należy skorygować zgodnie z datą wystawienia faktury pierwotnej. 

W pozostałych przypadkach korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota ta jest niższa niż kwota korekty, należy dokonać proporcjonalnego zwiększenia przychodów (na kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty).

Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Aby w systemie wfirma.pl zaksięgować fakturę korygującą wydatek należy odszukać fakturę pierwotną w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

Księgowanie faktury korygującej - dodawanie do systemu

W oknie Dodawanie korekty wydatku należy uzupełnić dane z otrzymanej faktury korygującej takie, jak numer dokumentu i metodę płatności. W części dotyczącej podstawowych informacji, należy uzupełnić cztery daty:

 • Data wystawienia faktury - w tym polu należy wpisać faktyczną datę wystawienia dokumentu
 • Data księgowania do KPiR - jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką jako datę wystawienia należy podać datę faktury pierwotnej. W innych przypadkach (np. zwrot towaru, udzielenie rabatu) należy wskazać datę otrzymania korekty,

 • Data księgowania do VAT - w tym polu należy wprowadzić datę otrzymania faktury korygującej (jest to data księgowania do rejestru VAT zakupów),

 • Termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych, podana zwykle na fakturze korygującej wydatek.

Księgowanie faktury korygującej wydatek u vatowca

W części dotyczącej samego wydatku w podzakładce STAWKI należy ująć z minusem wartość netto z otrzymanej faktury korygującej.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - zakładka stawki

W ten sposób faktura korygująca zostanie automatycznie ujęta w ewidencjach zgodnie z przepisami.

Księgowanie faktury korygującej w walucie obcej dla transakcji zagranicznych

Aby w systemie wfirma.pl zaksięgować fakturę korygującą w walucie obcej dla transakcji zagranicznej:

 • WNT,
 • import usług,
 • import usług art. 28b,
 • import towatów,
 • import towarów art. 33a

należy odszukać fakturę pierwotną w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

W oknie, które się pojawi należy wprowadzić dane z faktury korygującej oraz zapisać zmiany.

Faktura na gruncie PIT i VAT zostanie przeliczona po kursie zastosowanym przy księgowaniu faktury pierwotnej. 

Warto mieć na uwadze, że przy transakcji import usług i/ lub import usług art. 28b mogą wystąpić dwa kursy dla celów PIT i VAT, wówczas przy korekcie dla celów PIT i VAT zaciąga pierwotne kursy też osobno dla tych podatków.

Księgowanie zbiorczej faktury korygującej

W przypadku otrzymania faktury korygującej zbiorczej dotyczącej kilku faktur należy ją wprowadzić w systemie jak zwykłą fakturę schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), gdzie wybieramy rodzaj wydatku jaki był pierwotnie używany na fakturach pierwotnych. Następnie należy wprowadzić dane zgodnie z fakturą korygującą. Jeśli korekta jest zmniejszająca należy wprowadzić kwotę in minus. W polu OPIS należy wprowadzić informację jakich faktur pierwotnych dotyczy korekta.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Jeśli zbiorcza faktura korygująca jest wystawiona w walucie obcej, to zostanie ona przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Faktura korygująca u podatnika zwolnionego z VAT

W przypadku podatników zwolnionych z VAT, okno Dodawanie korekty wydatku będzie wyglądać następująco:

Księgowanie faktury korygującej wydatek- dodawanie korekty wydatku u podatnika zwolnionego z VAT

W części dotyczącej podstawowych informacji, należy w tym wypadku uzupełnić dwie daty:

 • Data wystawienia faktury - jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką jako datę wystawienia należy podać datę faktury pierwotnej. W innych przypadkach (np. zwrot towaru, udzielenie rabatu) należy wskazać datę otrzymania korekty,

 • Termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych, podana zwykle na fakturze korygującej wydatek.

Wartość z faktury korygującej należy wprowadzić w polu RAZEM.

Na podstawie wprowadzonych danych faktura korygująca wydatek zostanie ujęta w ewidencjach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Zaliczka na podatek dochodowy z odsetkami

W przypadku korekty zwiększającej wystawionej ze względu na błąd rachunkowy lub oczywistą pomyłkę, a więc księgowanie w dacie pierwotnie ujętego wydatku, konieczne jest wyliczenie na nowo zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY. Należy pamiętać, że modyfikować można tylko ostatnio dodaną zaliczkę. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania korekty wcześniejszego okresu, należy usunąć dotychczasowe wyliczenia oraz przeprowadzić kalkulację podatku na nowo.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - nieaktualna zaliczka

Jeżeli po ponownym wygenerowaniu zaliczek za dany okres system wyliczy należność do dopłaty, płatność do Urzędu Skarbowego należy powiększyć o kwotę ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych. Kalkulator znajduje się w zakładce START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE. Przy czym, jeżeli wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł, nie dolicza się ich do kwoty zobowiązania wobec US.

Faktura korygująca a ujęcie towaru na magazynie

Faktura korygująca - zwrot towaru

W przypadku ewidencjonowania stanu magazynowego towarów w systemie i wystąpienia zwrotu towarów handlowych, w zakładce POZYCJE należy wprowadzić nazwy towarów, następnie ilość zwracanych sztuk ze znakiem minus i cenę netto/brutto. Dzięki temu zostanie automatycznie zaktualizowany stan magazynowy danego towaru i wygenerowany zostanie dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Księgowanie faktury korygującej wydatek - przez zakładkę pozycje

Faktura korygująca - zmiana ceny towaru

Jeśli otrzymana faktura korygująca została wystawiona w wyniku zmiany ceny towaru należy wprowadzić ją schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ. W oknie, dodawania korekty wydatku w pozycji dotyczącej towaru należy wprowadzić ilość w danego towaru ze znakiem minus oraz korygowaną (pierwotną) cenę (na plus). Następnie za pomocą + NOWY WIERSZ należy wpisać właściwą ilość towaru po nowej cenie.

Księgowanie faktury korygującej - zmiana ceny towaru

Dla pakietu z magazynem (Księgowość online + magazyn) w wyniku tak zaksięgowanej faktury korygującej zostanie wygenerowany dokument WZ, czyli wydanie towaru po starej cenie oraz w tej samej dacie dokument PZ potwierdzający przyjecie tej samej ilości towaru po nowej, skorygowanej cenie.

Faktura korygująca towar z różnymi datami ważności

W celu zaksięgowania faktury korygującej wydatek na towar z różnymi datami ważności należy skorzystać z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, w której należy zaznaczyć opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ. W oknie dodawania korekty wydatku, w pozycji dotyczącej towaru należy wprowadzić korygowaną partię, natomiast pole ILOŚĆ uzupełnić ze znakiem minus oraz wprowadzić pierwotną datę ważności. W kolejnym kroku należy skorzystać z opcji + NOWY WIERSZ i wprowadzić nową partię z datą ważności po korekcie. W ten sposób należy postąpić dla każdej partii o innej dacie ważności.

Księgowanie faktury korygującej - daty ważności

Księgowanie zbiorczej faktury korygującej

W przypadku otrzymania faktury korygującej zbiorczej dotyczącej kilku faktur należy ją wprowadzić w systemie jak zwykłą fakturę schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), gdzie wybieramy rodzaj wydatku jaki był pierwotnie używany na fakturach pierwotnych. Następnie należy wprowadzić dane zgodnie z fakturą korygującą. Jeśli korekta jest zmniejszająca należy wprowadzić kwotę in minus. W polu OPIS należy wprowadzić informację jakich faktur pierwotnych dotyczy korekta.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów