Księgowanie faktury korygującej wydatek

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady rozliczania faktur korygujących. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów spowodowana jest błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką na fakturze pierwotnej, wówczas koszt należy skorygować zgodnie z datą wystawienia faktury pierwotnej. 

W pozostałych przypadkach korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota ta jest niższa niż kwota korekty, należy dokonać proporcjonalnego zwiększenia przychodów (na kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty).

Jak zaksięgować fakturę korygującą w systemie wfirma.pl?

Aby w systemie wfirma.pl zaksięgować fakturę korygującą wydatek należy odszukać fakturę pierwotną w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

Księgowanie faktury korygującej - dodawanie do systemu

W oknie Dodawanie korekty wydatku należy uzupełnić dane z otrzymanej faktury korygującej takie, jak numer dokumentu i metodę płatności. W części dotyczącej podstawowych informacji, należy uzupełnić cztery daty:

  • Data wystawienia faktury - w tym polu należy wpisać faktyczną datę wystawienia dokumentu
  • Data księgowania do KPiR - jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką jako datę księgowania do KPiR należy podać datę faktury pierwotnej. W innych przypadkach (np. zwrot towaru, udzielenie rabatu) należy wskazać datę otrzymania korekty,

  • Data księgowania do VAT - w tym polu należy wprowadzić datę otrzymania faktury korygującej (jest to data księgowania do rejestru VAT zakupów),

  • Termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych, podana zwykle na fakturze korygującej wydatek.

Księgowanie faktury korygującej wydatek u vatowca

W części dotyczącej samego wydatku w podzakładce STAWKI należy ująć z minusem wartość netto z otrzymanej faktury korygującej.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - zakładka stawki

W ten sposób faktura korygująca zostanie automatycznie ujęta w ewidencjach zgodnie z przepisami.

Faktura korygująca u podatnika zwolnionego z VAT

W przypadku podatników zwolnionych z VAT, okno Dodawanie korekty wydatku będzie wyglądać następująco:

Księgowanie faktury korygującej wydatek- dodawanie korekty wydatku u podatnika zwolnionego z VAT

W części dotyczącej podstawowych informacji, należy w tym wypadku uzupełnić dwie daty:

  • Data księgowania do KPiR - jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką jako datę wystawienia należy podać datę faktury pierwotnej. W innych przypadkach (np. zwrot towaru, udzielenie rabatu) należy wskazać datę otrzymania korekty,

  • Termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych, podana zwykle na fakturze korygującej wydatek.

Wartość z faktury korygującej należy wprowadzić w polu RAZEM.

Na podstawie wprowadzonych danych faktura korygująca wydatek zostanie ujęta w ewidencjach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Zaliczka na podatek dochodowy z odsetkami

W przypadku korekty zwiększającej wystawionej ze względu na błąd rachunkowy lub oczywistą pomyłkę, a więc księgowanie w dacie pierwotnie ujętego wydatku, konieczne jest wyliczenie na nowo zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY. Należy pamiętać, że modyfikować można tylko ostatnio dodaną zaliczkę. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania korekty wcześniejszego okresu, należy usunąć dotychczasowe wyliczenia oraz przeprowadzić kalkulację podatku na nowo.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - nieaktualna zaliczka

Jeżeli po ponownym wygenerowaniu zaliczek za dany okres system wyliczy należność do dopłaty, płatność do Urzędu Skarbowego należy powiększyć o kwotę ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych. Kalkulator znajduje się w zakładce START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE. Przy czym, jeżeli wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł, nie dolicza się ich do kwoty zobowiązania wobec US.

Faktura korygująca a ujęcie towaru na magazynie

Faktura korygująca - zwrot towaru

W przypadku ewidencjonowania stanu magazynowego towarów w systemie i wystąpienia zwrotu towarów handlowych, w zakładce POZYCJE należy wprowadzić nazwy towarów, następnie ilość zwracanych sztuk ze znakiem minus i cenę netto/brutto. Dzięki temu zostanie automatycznie zaktualizowany stan magazynowy danego towaru i wygenerowany zostanie dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Księgowanie faktury korygującej wydatek - przez zakładkę pozycje

Faktura korygująca - zmiana ceny towaru

Jeśli otrzymana faktura korygująca została wystawiona w wyniku zmiany ceny towaru należy wprowadzić ją schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ. W oknie, dodawania korekty wydatku w pozycji dotyczącej towaru należy wprowadzić ilość w danego towaru ze znakiem minus oraz korygowaną (pierwotną) cenę (na plus). Następnie za pomocą + NOWY WIERSZ należy wpisać właściwą ilość towaru po nowej cenie.

Księgowanie faktury korygującej - zmiana ceny towaru

Dla pakietu z magazynem (Księgowość online + magazyn) w wyniku tak zaksięgowanej faktury korygującej zostanie wygenerowany dokument WZ, czyli wydanie towaru po starej cenie oraz w tej samej dacie dokument PZ potwierdzający przyjecie tej samej ilości towaru po nowej, skorygowanej cenie.

Faktura korygująca towar z różnymi datami ważności

W celu zaksięgowania faktury korygującej wydatek na towar z różnymi datami ważności należy skorzystać z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, w której należy zaznaczyć opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ. W oknie dodawania korekty wydatku, w pozycji dotyczącej towaru należy wprowadzić korygowaną partię, natomiast pole ILOŚĆ uzupełnić ze znakiem minus oraz wprowadzić pierwotną datę ważności. W kolejnym kroku należy skorzystać z opcji + NOWY WIERSZ i wprowadzić nową partię z datą ważności po korekcie. W ten sposób należy postąpić dla każdej partii o innej dacie ważności.

Księgowanie faktury korygującej - daty ważności

Księgowanie faktury korygującej wydatek w systemie wfirma.pl do końca 2015 r.

Jako, że w kwestii korygowania faktur kosztowych opinie organów skarbowych oraz doradców podatkowych nie są jednoznaczne, istnieje kilka możliwych wariantów księgowania faktur korygujących. W związku z tym różne mogą być także konsekwencje podatkowe.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, faktura korygująca nie jest związana z nowym wydarzeniem gospodarczym, ale odnosi się do sytuacji udokumentowanej fakturą pierwotną. Tym samym korekta może zostać przeprowadzona wyłącznie na zdarzeniu pierwotnym, którego dotyczy. W istocie stanowisko to jest poprawne w sytuacji, gdy faktura korygująca jest wystawiona w związku ze zmianą cen, błędami w stawce VAT lub innymi błędami bądź zmianami, które dotyczą pierwotnie ujętych na fakturze danych.

W związku z powyższym, otrzymując fakturę korygującą, podatnik powinien uwzględnić ją w rejestrze zakupu VAT zgodnie z datą jej otrzymania. Natomiast w odniesieniu do podatku dochodowego konieczne będzie cofnięcie się do okresu, w którym wydatek został ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz pomniejszenie kosztów o wartość netto korekty. Pomniejszenie to będzie wiązało się z obowiązkiem skorygowania wartości zaliczki na podatek dochodowy oraz odprowadzenia wynikłej różnicy wraz z odsetkami za dany okres. Działanie to może także spowodować konieczność sporządzenia korekty zeznania rocznego.

Jednakże w sytuacji, kiedy korekta dotyczy zwrotu towaru czy zakupionego sprzętu, księgowanie jej według powyższego schematu nie jest już tak jednoznaczne.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, także w tym przypadku należy skorygować podatek VAT zgodnie z datą otrzymania faktury korygującej, natomiast kwotę netto – w okresie, w którym dokonano zakupu. Co za tym idzie, konieczne będzie dokonanie wskazanej wcześniej korekty zaliczki oraz odprowadzenie różnicy wraz z odsetkami.

Jednakże, zgodnie m.in. z interpretacją indywidualną nr ITPB1/415-732/10/WM, wydaną 12 października 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz stanowiskiem specjalistów i doradców – m.in.:

zwrot towaru odnosi się wprawdzie do pierwotnego zdarzenia, ale jest także zdarzeniem osobnym. Dlatego też fakturę korygującą powinno się ujmować zgodnie z rzeczywistą datą zwrotu.

Według doradców podatkowych można także uznać, że zwrot pieniędzy w związku z dokonaną korektą i zwrotem towaru bądź urządzenia jest przychodem w konkretnym okresie podatkowym. Zatem przychód taki należałoby wykazać oraz opodatkować odpowiednio podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym należy przyjąć, że decyzja w jaki sposób zaksięgować otrzymaną fakturę korygującą jest uzależniona od samego przedsiębiorcy.

Aby w systemie wfirma.pl zaksięgować fakturę korygującą wydatek należy odszukać fakturę pierwotną w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

Księgowanie faktury korygującej - dodawanie do systemu

W oknie Dodawanie korekty wydatku należy uzupełnić dane z otrzymanej faktury korygującej takie, jak numer dokumentu i metodę płatności. W części dotyczącej podstawowych informacji, należy uzupełnić cztery daty:

  • Data wystawienia faktury - w tym polu należy wpisać faktyczną datę wystawienia dokumentu
  • Data księgowania do KPiR - jest to moment ujęcia korekty wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku postępowania zgodnie z interpretacją MF - wprowadzona pozycja zostanie zapisana z datą wsteczną, co spowoduje zmianę dotychczasowej numeracji w KPIR,

  • Data księgowania do VAT - w tym polu należy wprowadzić datę otrzymania faktury korygującej,

  • Termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych, podana zwykle na fakturze korygującej wydatek.

Księgowanie faktury korygującej wydatek z 2015 roku

W części dotyczącej samego wydatku należy ująć z minusem wartość netto z otrzymanej faktury korygującej.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - zakładka stawki