Sprzedaż opodatkowana i zwolniona (sprzedaż mieszana)

Sprzedaż mieszana - ustawienia w wfirma.pl

W przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej, proporcję sprzedaży opodatkowanej do łącznej sprzedaży, określa się w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję Sprzedaż opodatkowana i zwolniona.

sprzedaż mieszana

Następnie należy Dodać proporcję VAT. Można to zrobić ręcznie, wpisując wartość procentową

sprzedaż mieszana

lub skorzystać z funkcji Wylicz proporcję (funkcja zadziała wyłącznie jeżeli w ubiegłym roku podatkowym przez cały rok księgowość prowadzona była w naszym systemie wfirma.pl).

sprzedaż mieszana

Zapisane ustawienia dotyczące proporcji będą uwzględniane przy księgowaniu wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Wprowadzając faktury zakupu w zakładce WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT należy określić, z jakim rodzajem sprzedaży związany jest dany wydatek.

sprzedaż mieszana

Deklaracja i rejestry VAT

Wydatki wprowadzone do systemu i oznaczone jako związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną podlegają ujęciu zarówno w deklaracji VAT jak i rejestrze zakupu VAT.

W przypadku takich faktur w rejestrze VAT zakupu w kolumnie kwota netto oraz kwota VAT widoczna będzie proporcjonalna kwota podlegająca odliczeniu VAT.

Generując deklarację VAT według schematu artykułu: Rozliczenie VAT miesięczne i kwartalne w części D.2. również pojawią się wyłącznie kwoty podlegające odliczeniu VAT a nie te które widnieją na fakturze.

Roczna korekta VAT

Po zakończeniu roku, należy wyliczyć rzeczywistą proporcję sprzedaży za rok poprzedni, która będzie wstępną proporcją na rok następny. W tym celu należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT, następnie należy Dodać proporcję VAT i wybrać funkcję Wylicz proporcję.

Wówczas zostanie wygenerowany komunikat informujący o braku wpisu korekty VAT w rejestrze VAT z tytułu proporcji.

sprzedaż mieszana

Jeżeli korekta VAT ma zostać automatycznie ujęta w rejestrze VAT zakupu należałoby wybrać TAK, WYGENERUJ WPIS Z KOREKTĄ VAT.

sprzedaż mieszana

Po zapisaniu korekta VAT zostanie automatycznie ujęta w rejestrze VAT zakupu.

sprzedaż mieszana

Po ustaleniu współczynnika proporcji, w deklaracji VAT-7 za styczeń lub VAT-7K za I kwartał nowego roku dokonywany jest w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT» REJESTR ZAKUPÓW wpis roczna korekta VAT. System automatycznie przelicza różnice między odliczonym w trakcie roku zgodnie z wstępną proporcją VAT od wydatków, a także zakup środków trwałych z uwzględnieniem okresu korekty.

Szczegółowe dane na temat Rocznej korekty proporcji VAT widoczne będą po kliknięciu w aktywny link widniejący w Rejestrze.

Różnice wynikające ze zmiany kwoty odliczonego podatku są korygowane w deklaracji VAT w części D3 w rubrykach 47 i 48. Możliwe są tutaj dwie sytuacje:

  • dopłata podatku - gdy faktyczna proporcja jest niższa, niż zastosowana w ciągu roku,

  • nadpłata podatku - gdy faktyczna proporcja jest wyższa, niż zastosowana w ciągu roku.

W związku z roczną korektą wykazaną w deklaracji VAT powstaje przychód lub koszt podatkowy, który należy wykazać w kolumnie 13 w KPiR.

Dokument DW odpowiednio zwiększający (gdy była nadpłata podatku VAT) lub zmniejszający (gdy była niedopłata podatku VAT) koszty uzyskania przychodu jest generowany automatycznie w dniu wygenerowania deklaracji VAT za styczeń lub I kwartał. DW znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPiR » DOWODY WEWNĘTRZNE.[alert-info]

Jeżeli księgowość została przeniesiona i rozpoczęta w systemie w trakcie roku, korektę roczną z tytułu sprzedaży mieszanej należy wyliczyć ręcznie oraz również ręcznie wprowadzić wyliczone kwoty w zakładce: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS » DODAJ KOREKTĘ PROPORCJI VAT.  W wygenerowanym oknie należy odznaczyć okienko Automatyczne wyliczenie korekty oraz ręcznie wprowadzić kwotę korekty.

Dodatkowo kwotę korekty należałoby wprowadzić do KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego w zakładce: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY.