0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie wfirma.pl

Wielkość tekstu:

Jednym ze środków ochrony danych osobowych jest kontrola upoważnień do przetwarzania danych. Nie każde bowiem stanowisko w firmie wymaga dostępu do danych osobowych. Stąd istnieje konieczność monitorowania dostępu do danych. Wykonuje się to dzięki wydawaniu upoważnień do przetwarzania danych w celu i zakresie zgodnym ze stanowiskiem i funkcjami jakie wykonuje dany pracownik. Sprawdź jak wygenerować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie wfirma.pl!

Szablony dokumentów w systemie wfirma.pl

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW » DODAJ SZABLON DOKUMENTU istnieje możliwość utworzenia własnego szablonu dokumentu np. dotyczącego właśnie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w wfirma.pl

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w wfirma.pl - wzór

Przykładowy wzór upoważnienia jaki można zastosować dodając szablon w systemie wfirma.pl.

Po kliknięciu DODAJ SZABLON DOKUMENTU należy wskazać w polu:

NAZWA: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

NAGŁÓWEK: Nagłówek z logo i danymi firmy

oraz zaznaczyć okienka:

  • FORMULARZ

  • PRACOWNICY

  • UMOWY PRACOWNIKÓW

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - dodawanie

Następnie należy przejść do zakładki EDYTOR SZABLONU, gdzie należy wprowadzić treść upoważnień np.:

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Upoważniam Pana/Panią

Klikając na POLE Z DANYMI » KADRY » IMIĘ, a następnie DODAJ POLE » KADRY » NAZWISKO automatycznie na wydrukach szablonów będą pojawiać się dane zaznaczonej w systemie osoby.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - wstawianie szablonu

do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku:

Tu również możliwe jest wprowadzenie automatycznego pola danych: POLE Z DANYMI » KADRY » STANOWISKO.

w zakresie:

  •  

  •  

(zakres upoważnienia: wskazanie kategorii danych, które może przetwarzać określona w upoważnieniu osoba, lub rodzaj czynności/operacji, jakich może dokonywać na danych osobowych)

  1. Identyfikator pracownika

 

....................................................................................

 

  1. Okres obowiązywania:

Upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania umowy o pracę lub zmiany stanowiska pracy.

Wystawił:

 

(data i podpis administratora/osoby reprezentującej administratora)

 

OŚWIADCZENIE

1. Zostałam/em przeszkolona/ny w zakresie ochrony danych osobowych i znane są mi procedury i zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w firmie.

2. Zobowiązuję się do:

  • zachowania ich w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniach z którymi zetknęłam się/ zetknąłem się w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i również po ustaniu zatrudnienia

  • chronić dane osobowe przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zabezpieczać je przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem.

 

Przyjął:

(data i podpis osoby upoważnionej)

Zakres przetwarzania danych

Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można ustalić na sztywno tworząc szablony do danego stanowiska lub pozostawić do wprowadzania w trybie edycji dla każdego z upoważnień. Zakres bowiem powinien być ścisły i mieć związek z faktycznie potrzebnymi danymi do pracy na danym stanowisku. Zbyt szerokie upoważniania godzą bowiem w zasadę minimalizacji jaka przyświeca RODO.

Wydruk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Po dodaniu szablonu dokumentu będzie możliwy wydruk upoważnień zarówno z poziomu zakładki KADRY » UMOWY zaznaczając umowę, której upoważnienie dotyczy DRUKUJ » UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - panel kadry

Jak też z poziomu: KADRY » PRACOWNICY zaznaczając umowę, której upoważnienie dotyczy DRUKUJ » UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - drukowanie z listy pracowników

Przed wygenerowaniem wydruku możliwa jest edycja.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów