Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B.

Import usług z UE - wprowadzenie wydatku

Następnie w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy wprowadzić DATĘ WYSTAWIENIA, rozumianą jako data wystawienia dokumentu oraz DATĘ OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, rozumianą jako data wykonania usługi lub zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze (Uwaga: Jeżeli data powstawania obowiązku podatkowego różni się od daty wystawienia dokumentu należy zaksięgować fakturę ręcznymi wpisami do KPIR i rejestrów VAT ze względu na zastosowanie różnych kursów przeliczeniowych walut, co wyjaśnia poniżej sekcja "Ważne").

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE w polu WALUTA. Wartość w walucie obcej z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać KRAJOWĄ STAWKĘ VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Import usług z UE - wprowadzenie danych do faktury

W ten sposób zaksięgowana kwota VAT trafi zarówno do rejestru zakupu VAT i rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN, według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia.

WAŻNE:

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze) import usług z UE należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe walut:

  • dla celów VAT poprzez:

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie POZOSTAŁE WYDATKI; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

WAŻNE:

Jeżeli kontrahent potraktował nabywcę jako osobę prywatną i wystawił fakturę z naliczonym zagranicznym podatkiem VAT (gdy wg przepisów transakcja dotyczyła importu usług art. 28b), księgując fakturę w systemie w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się wartość brutto z faktury i wybiera polską stawkę VAT właściwą dla zakupionej usługi. Możliwe jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej (przy czym oczekiwanie na fakturę korygującą nie zwalnia nabywcy z obowiązku opodatkowania importu usług art. 28b od kwoty brutto).

Dla faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2013 r. system dodatkowo generował faktury wewnętrzne. W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2014 r. rozliczenia podatku VAT odbywają się bezpośrednio w Rejestrach VAT w zakładce EWIDENCJE.