Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT - należy wybrać odpowiedni Rodzaj wydatku, a następnie w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane zaznaczyć kratkę Import usług art. 28b.

 

 

import usług z ue

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

import usług z ue

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Książki Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN.

WAŻNE:

Jeżeli kontrahent potraktował nabywcę jako osobę prywatną i wystawił fakturę z naliczonym zagranicznym podatkiem VAT (gdy wg przepisów transakcja dotyczyła importu usług art. 28b), księgując fakturę w systemie w polu Wartość netto wprowadza wartość brutto z faktury i wybiera polską stawkę VAT właściwą dla zakupionej usługi. Możliwe jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej (przy czym oczekiwanie na fakturę korygującą nie zwalnia nabywcy z obowiązku opodatkowania importu usług art.28b od kwoty brutto).

UWAGA

Dla faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2013 r. system dodatkowo generował faktury wewnętrzne. W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2014 r. rozliczenia podatku VAT odbywają się bezpośrednio w Rejestrach VAT w zakładce EWIDENCJE.

 

WAŻNE:

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze) import usług należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

  • dla celów VAT poprzez:

    • Ewidencje » Rejestry VAT » Rejestr sprzedaży » Dodaj wpis, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć kratkę “Import usług art.28b“; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

    • Ewidencje » Rejestry VAT » Rejestr zakupów » Dodaj wpis, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć kratkę “Import usług art.28b“; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez Ewidencje » KPiR » Dodaj wpis, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie “Pozostałe wydatki”; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.