0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Wśród występujących operacji znaleźć można import usług z UE, który oznacza zakup usługi od kontrahenta spoza terytorium kraju na terenie Unii Europejskiej. Ewidencja takiej transakcji może sprawić podatnikom problem. Jak w systemie wFirma.pl zewidencjonować import usług z UE? Sprawdź!

Import usług z UE - Data powstania obowiązku podatkowego taka sama jak data wystawienia

Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy dodać DOSTAWCĘ, a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B i w pozycji WALUTA wybrać walutę w jakiej została wystawiona faktura. 

Import usług z UE - wprowadzenie danych do faktury

Następnie należy przejść do podzakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, gdzie należy wprowadzić DATĘ WYSTAWIENIA, rozumianą jako data wystawienia faktury, DATĘ KSIĘGOWANIA DO KPIR, czyli datę w jakiej wydatek ma zostać ujęty w KPIR oraz DATĘ KSIĘGOWANIA DO VAT, rozumianą jako data wykonania usługi lub zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze

Jeżeli data powstawania obowiązku podatkowego różni się od daty wystawienia dokumentu należy zaksięgować fakturę ręcznymi wpisami do KPIR i rejestrów VAT ze względu na zastosowanie różnych kursów przeliczeniowych walut, co wyjaśnia poniżej w nagłówku Import usług z UE - Data obowiązku podatkowego różni się od daty wystawienia faktury.
W kolejnym kroku w pozycji STAWKA VAT należy podać krajową stawkę VAT odpowiednią dla zakupionej usługi, a w pozycji WARTOŚĆ NETTO należy podać łączną kwotę z faktury zakupu.

Import usług z UE - wprowadzenie wydatku

W ten sposób zaksięgowana kwota VAT trafi zarówno do rejestru zakupu VAT i rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN, według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia.

Import usług z UE - Data obowiązku podatkowego różni się od daty wystawienia faktury

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze) import usług z UE należy wprowadzić przez zakładkę  WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy dodać DOSTAWCĘ, a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B i w pozycji WALUTA wybrać walutę w jakiej została wystawiona faktura. 

Import usług z UE - wprowadzenie danych do faktury

Następnie należy przejść do podzakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, gdzie należy wprowadzić:

  • DATĘ WYSTAWIENIA, jako rzeczywistą datę wystawienia faktury, 
  • DATĘ KSIĘGOWANIA DO KPIR, czyli datę w jakiej wydatek ma zostać ujęty w KPIR 
  • oraz DATĘ KSIĘGOWANIA DO VAT, rozumianą jako data wykonania usługi lub zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze.

Po wprowadzeniu prawidłowych dat należy w pozycji STAWKA VAT podać krajową stawkę VAT odpowiednią dla zakupionej usługi, a w pozycji WARTOŚĆ NETTO podać łączną kwotę z faktury zakupu. 

Jeżeli kontrahent potraktował nabywcę jako osobę prywatną i wystawił fakturę z naliczonym zagranicznym podatkiem VAT (gdy wg przepisów transakcja dotyczyła importu usług art. 28b), księgując fakturę w systemie w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się wartość brutto z faktury i wybiera polską stawkę VAT właściwą dla zakupionej usługi. Możliwe jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej (przy czym oczekiwanie na fakturę korygującą nie zwalnia nabywcy z obowiązku opodatkowania importu usług art. 28b od kwoty brutto).

Import usług - różne daty

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w:

  • Rejestrze VAT sprzedaży i zakupów po przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podany w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO VAT;
  • KPIR zgodnie z datą podaną w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR, ale przeliczona na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego DZIEŃ WYSTAWIENIA FAKTURY.

Import usług - księgowanie

Dla faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2013 r. system dodatkowo generował faktury wewnętrzne. W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2014 r. rozliczenia podatku VAT odbywają się bezpośrednio w Rejestrach VAT w zakładce EWIDENCJE.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów