Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Prowadzę kiosk, czy muszę ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej? 

 

Podmiot, rozpoczynający działalność gospodarczą oraz ją kontynuujący, może podlegać zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty:

  • 20 000 zł  dla kontynuujących działalność;

  • 20 000 zł  liczone proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności jaki przypada na pierwszy rok podatkowy jej prowadzenia - w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie danego roku.

Więcej informacji o limitach na kasę fiskalną w 2020 r. oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia znajdą Państwo w artykule: Limit obrotów do korzystania z kasy - jak ustalić?

Jeśli podatnik skorzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, automatycznie  zostanie na niego nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (wyjątek może stanowić sprzedaż wysyłkowa). Szczegółowy opis i wskazówki, dotyczące prowadzenia takiej ewidencji znajdują się w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - zasady prowadzenia.

W systemie księgowanie przychodu, wynikającego z prowadzonej ewidencji sprzedaży, wprowadza się za każdy dzień jako zsumowaną wartość sprzedaży w tym dniu poprzez: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie wprowadzić wartości na podstawie sporządzonej ewidencji.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wprowadzenie do systemu

Można również zrezygnować ze zwolnienia i ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Rozporządzenie MF wskazuje czynności, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych zawsze powinna podlegać ewidencjonowana na kasie fiskalnej, czyli przy których limit nie obowiązuje.