0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brexit – w jaki sposób rozliczać transakcje z Wielką Brytanią

  • brexit

Wielkość tekstu:

1 lutego 2020 roku Wielka Brytania przestała być członkiem wspólnoty europejskiej, jednak do 31 grudnia 2020 roku trwał okres przejściowy, który zapewniał podatnikom rozliczanie transakcji z kontrahentami z Wielkiej Brytanii na zasadach obowiązujących jak dla krajów UE. W jaki sposób rozliczać transakcje z Wielką Brytanią (brexit) w systemie wFirma.pl – omawiamy w artykule.

1 stycznia 2021 roku okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii kończy się, a podatnicy zobowiązani są do zapoznania się z nowymi formalnościami celnymi w przypadku transakcji z kontrahentami z Wielkiej Brytanii.

Transakcje z Wielką Brytanią po okresie przejściowym będą odbywały się na zasadach odnoszących się do krajów trzecich.

Brexit – zakup usługi z Wielkiej Brytanii (import usług)

W sytuacji gdy miało miejsce nabycie usługi od kontrahenta posiadającego siedzibę w Wielkiej Brytanii, otrzymaną fakturę zakupu należy ująć w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT – w wyświetlonym oknie konieczne jest uzupełnienie danych kontrahenta, wybranie właściwego RODZAJU WYDATKU. W polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się łączną wartość faktury wyrażoną w walucie z otrzymanej faktury, a następnie w polu STAWKA trzeba wybrać właściwą dla danej usługi stawkę podatku VAT (zwykle 23%).

Brexit - zakup usługi z Wielkiej Brytanii (import usług)

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie zaznacza się opcję IMPORT USŁUG, a w polu WALUTA wybiera walutę obcą, w jakiej została wystawiona faktura.

Brexit - zakup usługi z Wielkiej Brytanii

Po zapisaniu zaksięgowany wydatek zostanie automatycznie ujęty w Rejestrze VAT Zakupu i Sprzedaży, ale również w KPiR we właściwej kolumnie, po przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu NBP.

W sytuacji gdy data wystawienia faktury kosztowej różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, czyli od wykonania usługi lub zapłaty – w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze – import usług od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe. Fakturę trzeba przeliczyć samodzielnie na polskie złote, zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (w dacie sprzedaży lub płatności w zależności od tego, co było pierwsze).

W takim przypadku fakturę należy zaksięgować bezpośrednimi wpisami do rejestrów VAT, korzystając z zakładki:

  • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG;

  • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG.

Natomiast fakturę kosztową na gruncie podatku dochodowego księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie w wyświetlonym oknie trzeba wypełnić wymagane pola zgodnie z otrzymanym dokumentem oraz wybrać właściwy rodzaj wydatku. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE w polu WALUTA wybiera się walutę obcą, w jakiej została wystawiona faktura, a system sam dokona przeliczenia na PLN po właściwym kursie.

Brexit – import towarów

Od 1 stycznia 2021 roku zakup towaru od kontrahenta z Wielkiej Brytanii traktowany będzie jako import towarów spoza UE, w związku z czym polscy podatnicy w momencie zakupu towarów zobowiązani są do dopełnienia formalności celnych.

Przedsiębiorcy z UE, a tym samym z Polski, którzy zamierzają dokonać zakupu towaru i przewozić go z Wielkiej Brytanii, będą musieli posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI.

Towary zakupione od kontrahenta z Wielkiej Brytanii zostaną objęte procedurą celną, dlatego też podatnicy będą mieli obowiązek dokonania do niej zgłoszenia celnego.

Import towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy wówczas zaksięgować dwoma wpisami: na podstawie otrzymanej faktury kosztowej oraz dokumentów zgłoszenia celnego SAD lub PZC.

Jeżeli podatnik może skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia importu towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, szczegółowy schemat księgowania został opisany w artykule pomocy: Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej.

Księgowanie podatku VAT w przypadku odprawy celnej w Polsce

Rozliczenie podatku VAT na podstawie dokumentu celnego należy zaksięgować bezpośrednim wpisem do Rejestru VAT zakupu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W wyświetlonym oknie trzeba wypełnić dane kontrahenta z Wielkiej Brytanii (nie przedstawiciela celnego), a następnie jako:

  • DATĘ KSIĘGOWANIA należy wybrać datę otrzymania dokumentu celnego;

  • NUMER DOKUMENTU – wybrać numer dokumentu SAD lub PZC.

Następnie w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się wartość netto towaru po przeliczeniu na PLN oraz wybiera właściwą krajową stawkę VAT – właściwą dla danego towaru. Kwotę VAT należy zaokrąglić do pełnych złotych zgodnie z wyliczeniem z dokumentu SAD/PZC. Następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE trzeba wybrać opcję IMPORT TOWARÓW.

Brexit - księgowanie podatku VAT w przypadku odprawy celnej w Polsce

W kolejnym kroku na gruncie podatku dochodowego otrzymaną fakturę zakupu od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) i w wyświetlonym oknie wypełnić wymagane pola zgodnie z otrzymanym dokumentem zakupu oraz wybrać właściwy rodzaj wydatku. Następnie w polu RAZEM wpisuje się łączną wartość z faktury. Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, wówczas trzeba przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie wybiera się odpowiedni rodzaj waluty, w jakiej faktura została wystawiona. Dzięki temu faktura zostanie automatycznie ujęta w KPiR w kwocie netto przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.Brexit - księgowanie odprawy celnej w Polsce

Dodatkowo, jeżeli na dokumencie SAD/PZC wyszczególnione są pozycje cło i akcyza, poniesiony koszt może zostać ujęty jako koszt podatkowy w KPiR jako dowód wewnętrzny. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie w wyświetlonym oknie wybiera się odpowiedni schemat księgowy ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH (jeśli zakup dotyczy towarów), oraz w polu RAZEM wpisuje się wartość cła/akcyzy wynikającą z dokumentu SAD lub PZC.

Brexit - jak księgować cło i akcyzę

Księgowanie podatku VAT w przypadku odprawy celnej w innym kraju UE

Jeżeli zakupiony towar został przetransportowany z Wielkiej Brytanii, a odprawa celna nastąpiła w innym kraju UE, np. w Niemczech, wówczas taka transakcja dla polskiego podatnika stanowi WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W ramach takiej transakcji podatek VAT trzeba rozliczyć bezpośrednim wpisem w Rejestrze VAT Sprzedaży oraz Zakupu, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Bezpośredniego wpisu należy dokonać poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W wyświetlonym oknie wypełnia się wymagane pola, gdzie jako DATĘ WYSTAWIENIA trzeba wprowadzić datę wystawienia faktury, a jako DATĘ KSIĘGOWANIA DO VAT należy wprowadzić datę wystawienia faktury, a w przypadku gdy podatnik jej nie posiada – 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Następnie w polu STAWKA wskazuje się krajową stawkę podatku VAT, jaka obowiązuje dla danego towaru w Polsce, a w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się podstawę opodatkowania transakcji, czyli wartość zakupionych towarów z faktury zakupu, powiększoną o kwotę cła z dokumentu SAD lub PZC, oraz wartość transportu, opakowań czy ubezpieczenia, jeżeli została pobrana przez dostawcę towaru.

Brexit - księgowanie podatku VAT w przypadku odprawy celnej w innym kraju UE

Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, wówczas analogiczny wpis należy wprowadzić w Rejestrze VAT Zakupu (EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS).

Brexit – rozliczenie eksportu usług lub sprzedaży towarów

W przypadku eksportu usług lub towarów na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii fakturę sprzedaży należy wystawić, korzystając z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w wyświetlonym oknie trzeba w pierwszej kolejności prawidłowo wprowadzić dane kontrahenta.

Wprowadzanie danych kontrahenta w systemie zostało szczegółowo opisane w artykule: Dodawanie nowego kontrahenta.

Brexit – rozliczenie eksportu usług lub sprzedaży towarów

Następnie należy wypełnić dane dotyczące zawartej transakcji sprzedaży, gdzie w polu STAWKA wybiera się odpowiednio stawkę:

  • 0% Exp. – stawka ta stosowana jest w przypadku eksportu towarów na rzecz kontrahentów spoza UE. Aby zastosować stawkę 0% Exp., sprzedawca zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru z kraju, tzw. SAD, lub elektronicznego dokumentu PZC;

  • nie podl. – stawka ta stosowana jest w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju – wówczas na wydruku faktury umieszcza się adnotację „odwrotne obciążenie”.

    Jeżeli polski podatnik VAT nie posiada dokumentu potwierdzającego wywóz towaru do Wielkiej Brytanii, wówczas nie ma prawa skorzystania ze stawki 0% Exp. W takim przypadku transakcję należy opodatkować krajową stawką podatku VAT właściwą dla danego towaru.

W kolejnym kroku w zakładce ZAAWANSOWANE w polu wyboru WALUTA należy wybrać walutę obcą, w jakiej ma zostać wystawiona faktura sprzedaży. Dodatkowo można wybrać również język faktury: np. polsko-angielska.

Po zapisaniu tak wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w Rejestrze VAT Sprzedaży oraz w KPiR w wartości netto przeliczonej na polskie złote, po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia faktury, w zależności od tego, która z nich jest wskazana jako wcześniejsza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów