Zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, powinien prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7/7K.

Deklarację można wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub VAT-7K. Następnie wybieramy okres, za który ma zostać złożona deklaracja oraz cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu podatku VAT, należy przejść do drugiej strony deklaracji.

Zwrot podatku VAT - dodawanie deklaracji VAT

Do deklaracji VAT-7/7K, w których podatnik chce się ubiegać o zwrot VAT, wprowadza się wyłącznie kwotę zwrotu w odpowiedniej pozycji deklaracji, natomiast nie dołącza się już wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT). Od pierwszego okresu 2019 roku składanie tych załączników zostało zniesione wraz z wprowadzeniem nowych formularzy deklaracji VAT-7/7K. Wyjątkiem od powyższego jest przyspieszenie terminu zwrotu ze 180 dni do 60 i zwrot w terminie 25 dnia na rachunek VAT- w tych dwóch przypadkach konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do urzędu skarbowego (nie mylić z VAT-ZZ i VAT-ZT).

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na rachunek rozliczeniowy

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, w deklaracji powinien wypełnić pole 59 podając kwotę do zwrotu.

Zwrot podatku VAT w przyśpieszonym terminie

Na rachunek VAT

W sytuacji gdy podatnik chce uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT, należy wypełnić pole 58 wprowadzają kwotę podatku VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT

Automatycznie po zadeklarowaniu kwoty do zwrotu na rachunek VAT system oznaczy w polu 68 „Podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)” opcję "TAK". Oznaczenie tej pozycji wskazuje, iż podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT.

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - pole 68

Zwrot na rachunek VAT przysługuje niezależnie od tego, czy zostały spełnione warunki umożliwiające zwrot w przyśpieszonym terminie - 25 dni - jak w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy. 

Zwrot VAT w terminie 60 dni

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 60 dni, należy w polu 60 wpisać kwotę VAT, która ma zostać zwrócona.

Zwrot podatku VAT - w terminie 60 dni

Zwrot VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał ani czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, to obowiązuje go termin zwrotu 180 dni. W takim wypadku kwotę zwrotu należy wpisać w pole 61.

Zwrot podatku VAT - w terminie 180 dni

Wskazana do zwrotu kwota nie musi obejmować całej wartości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Można wprowadzić tylko część tej wartości.