Zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, należy prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7 oraz uzupełnić odpowiednie wnioski.

Deklarację można wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub VAT-7K. Następnie wybieramy okres, za który ma zostać złożona deklaracja oraz cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu podatku VAT należy przejść do drugiej strony deklaracji.

Zwrot podatku VAT - generowanie deklaracji

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na rachunek rozliczeniowy

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, w deklaracji powinien wypełnić pole 59 podając kwotę do zwrotu.

Zwrot podatku vat w przyśpieszonym terminie

Następnie należy oznaczyć pozycje “TAK” w polu 70 „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)”. Po oznaczeniu tego pola pojawi się dodatkowo do wypełnienia wniosek VAT-ZT. Wniosek ten razem z deklaracją zostanie wysłany do urzędu skarbowego po zleceniu wysyłki deklaracji z systemu.

Zwrot podatku VAT - załącznik VAT-ZT

Na rachunek VAT

W sytuacji gdy podatnik chce uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT należy wypełnić pole 58 wprowadzają kwotę podatku VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT

Automatycznie po zadeklarowaniu kwoty do zwrotu na rachunek VAT system oznaczy w polu 68 „Podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)” opcję "TAK". Oznaczenie tej pozycji wskazuje iż podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT.

Zwrot podatku VAT - Podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT (wykazany w poz. 58)

 Zwrot na rachunek VAT przysługuje niezależnie od tego, czy zostały spełnione warunki umożliwiające zwrot w przyśpieszonym terminie - 25 dni - jak w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy. 

Zwrot VAT w terminie 60 dni

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 60 dni, należy w polu 60 wpisać kwotę VAT, która ma zostać zwrócona.

Zwrot podatku VAT - zwrot w terminie 60 dni

Co do zasady zwrot VAT w terminie 60 dni nie wymaga złożenia dodatkowego wniosku do deklaracji VAT, przy czym jest jeden wyjątek. W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu poza terytorium naszego kraju oraz nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce, wówczas należy dołączyć wniosek VAT-ZZ poprzez oznaczenie w pozycji 69 "Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)" opcji "TAK".

Zwrot podatku VAT - załącznik VAT-ZZ

Uzupełniony wniosek VAT-ZZ razem z deklaracją zostanie wysłany do urzędu skarbowego po zleceniu wysyłki deklaracji.

Zwrot VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał ani czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, to obowiązuje go termin zwrotu wynosi 180 dni. W takim wypadku kwotę zwrotu należy wpisać w pole 61.

Zwrot podatku VAT - 180 dni

Następnie w polu 69 "Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)" należy zaznaczyć opcję “TAK”. Do deklaracji zostanie dołączony wniosek VAT-ZZ, w którym należy uzupełnić powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku. Wniosek zostanie wysłany razem z deklaracją VAT po zleceniu jej wysyłki.

Zwrot podatku VAT - załącznik VAT-ZZ

Wskazana do zwrotu kwota nie musi obejmować całej wartości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Można wprowadzić tylko część tej wartości.