Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

1 października 2020 roku wprowadzony zostanie nowy plik JPK V7, który ma zastąpić obecnie obowiązującą strukturę JPK VAT i deklarację VAT-7/7K. W nowej strukturze JPK czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania rodzajów transakcji kodami, które wykazywane będą w części ewidencyjnej pliku. Wraz z wprowadzonymi zmianami, w systemie wFirma.pl użykownicy, mają możliwość oznaczania transacji zgodnie z nowymi wymogami, które automatycznie zostaną ujęte w nowym pliku JPK.

Transakcje szczególne, które wskazać?

W związku z koniecznością oznaczania transakcji poszczególnymi symbolami w pliku JPK, poniżej znajdują się symbole jakie należy stosować dla wybranych transakcji w nowym pliku JPK V7.

Skrót 

Rozwinięcie 

Opis

TT_WNT

WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT. 

TT_D 

WDT dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej 

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.

I_42 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). 

I_63 

WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). 

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT. 

B_SPV_ 

DOSTAWA 

Sprzedaż bonu jednego przeznaczenia 

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.

B_MPV_ 

PROWIZJA

Pośrednictwo sprzedaży bonu różnego przeznaczenia

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 

SW 

Sprzedaż wysyłkowa do UE 

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. 

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych o których mowa w art. 28k ustawy o VAT. 

Jak włączyć oznaczenia rodzajów transakcji?

W związku z tym, że u każdego użytkownika mogą występować różne rodzaje transakcji, w systemie istnieje możliwość wyboru oznaczeń, które będą się pojawiać przy wystawianiu faktur VAT sprzedaży bądź księgowaniu faktur VAT zakupu. Aby dokonać wyboru oznaczeń należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą dotyczyć lub dotyczą działalności.

Oznaczenia rodzajów transakcji - ustawienia

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona sprzedaży

Po wybraniu oznaczeń rodzajów transakcji w ustawieniach dotyczących transakcji sprzedaży możliwe będzie ich wybranie na poziomie wystawienia faktury sprzedaży. 

Do oznaczeń transakcji w przypadku sprzedaży należy wyróżnić m.in. oznaczenia: 

 • SW czyli dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - jeżeli podatnik dokonuje, sprzedaży wysyłkowej towaru z terytorium kraju wówczas taką transakcję należy oznaczyć korzystając z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać SW

Oznaczenia rodzajów transakcji - SW

Po wystawieniu takiej faktury, system automatycznie oznaczy w nowym pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej, transakcję kodem SW. Wpis w stukturze, wyglądał będzie następująco: <tns:SW>1</tns:SW>

 • EE czyli świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. W systemie wFirma.pl fakturę sprzedaży z oznaczeniem kodu EE należy wystawić poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Następnie w podzakładce KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 należy wskazać kod EE

Oznaczenia rodzajów transakcji - EE

Po zapisaniu, transakcja sprzedaży zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z zastosowanym oznaczeniem kodu “EE”. Dodatkowo, w pliku JPK_V7 przy kodzie “EE” pojawi się cyfra “1” odnosząca się do danej sprzedaży. W pliku JPK transakcja ta zostanie wykazana w sposób następujący: <tns:EE>1</tns:EE>

 • TT_D czyli transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy - WDT towarów dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej. Jeżeli podatnik, dokona takiej transakcji wówczas po oznaczeniu sprzedaży kodem TT_D. Transakcję tą, w systemie, należy oznaczyć w momencie wystawienia faktury poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE w polu RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK_V7 należy wybrać opcję TT_D

Oznaczenia rodzajów transakcji - TT_D

Zostanie ona ujęta automatczynie w części ewidencyjnej JPK_V7 z dodatkowym oznaczeniem cyfrą “1”, w pliku wygląda następująco: <tns:TT_D>1</tns:TT_D>.

 • I_42 oraz I_63 czyli transakcje dokumentujące WDT w przypadku szczególnych procedur importowych. Jeżeli użytkownik systemu korzysta z pakietu Księgowość Online, wówczas oznaczenia transakcji kodem I_42 lub I_63 można dokonać bezpośrednio w momencie wystawienia faktury sprzedaży, wybierając odpowiedni kod. W tym, w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w podzakładce KSIĘGOWE jako RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK_V7 należy wybrać I_42 lub I_63 w zależności od transakcji. 

Oznaczenia rodzajów transakcji - import

Natomiast, jeżeli użytkownik korzysta z pakietu Księgowość Online z Rozbudowanym Magazynem, wówczas w momencie księgowania faktury zakupu poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA BEZ VAT » ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. poprzez podzakładkę POZYCJE w podzakładce ZAAWANSOWANE pojawią się dodatkowe pola I_42 oraz I_63 i po zapisaniu, faktury wprowadzone towary na stan magazynu zostaną oznaczone właściwym kodem I_42 lub I_63.

Oznaczenia rodzajów transakcji - zaawansowane

Następnie w momencie wystawiania faktury sprzedaży w ramach WDT w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, jeżeli:

 • wybrana zostanie stawka VAT 0% WDT oraz

 • wybrany zostanie produkt (partia) z magazynu oznaczony symbolem I_42 lub I_63

– wówczas system automatycznie jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybierze właściwy symbol.

Wystawiona faktura sprzedaży dokumentująca WDT w szczególnej procedurze importowej zostanie wtedy oznaczona w części ewidencyjnej JPK_V7 właściwym symbolem I_42 lub I_63, co w strukturze będzie wyglądało następująco: <tns:I_42>1</tns:I_42> lub <tns:I_63>1</tns:I_63>

 • Oznaczeniom podlegają również transakcje emisji bonów, które w nowym pliku JPK_V7 powinny zostać oznaczone poniższymi kodami w zależności od dokonanej transakcji: 

  • B_SPV - w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia
  • B_SPV_DOSTAWA - w przypadku dostawy towarów i usług w oparciu o bon jednego przeznaczenia
  • B_MPV_ PROWIZJA - w przypadku pośredniczenia w transferze bonu różnego przeznaczenia

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość oznaczenia emisji lub pośrednictwa w transferze bonów na etapie wystawiania faktury. W celu wystawienia faktury sprzedaży dokumentującej emisje bonu, należy w zakładce w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ » KSIĘGOWE » RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać właściwy symbol danej transakcji – B_SPV, B_SPV_DOSTAWA lub B_SPV_PROWIZJA.

Oznaczenia rodzajów transakcji - SPV

Po zapisaniu, faktura sprzedaży zostanie automatycznie oznaczona właściwym kodem w części ewidencyjnej sprzedaży pliku JPK_V7. Przypisany kod w pliku JPK_V7 zostanie oznaczony cyfrą “1”. Oznaczenia kodów w strukturze wyglądały będą następująco:

  • <tns:B_SPV>1</tns:B_SPV>
  • <tns:B_SPV_DOSTAWA>1</tns:B_SPV_DOSTAWA>
  • <tns:B_MPV_PROWIZJA>1</tns:B_MPV_PROWIZJA>
 • MPP czyli mechanizm podzielonej płatności - faktura podlegająca obowiązkowej zapłacie w procedurze split payment zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem “MPP”. 

Aby wystawić fakturę sprzedaży z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności” użytkownik, nie musi stosować dodatkowych oznaczeń w zakładce USTAWIENIA.

W celu wystawienia faktury z oznaczeniem „MPP”, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Następnie w podzakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy zaznaczyć opcję:

 • PODZIELONA PŁATNOŚĆ – w przypadku sprzedaży towarów lub usług innych niż budowlane lub,

 • USŁUGI BUDOWLANEPRZYPADEK SZCZEGÓLNY – w przypadku usług budowlanych, dla których obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje w dacie wystawienia faktury.

Oznaczenia rodzajów transakcji - oznaczenie podzielonej płatności

Tak, wystawiona faktura sprzedaży, zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z właściwym oznaczeniem “MPP” gdzie przy symbolu zostanie dodatne oznaczenie z cyfrą „1”, co w pliku JPK będzie się prezentować następująco: <tns:MPP>1</tns:MPP>

Oznaczenia rodzajów transakcji – strona zakupu

W przypadku transakcji zakupu również występują szczególne oznaczenia – TT_WNT, IMP oraz MPP. Transakcje te, użytkownik systemu może wykazać w trakcie księgowania faktury kosztowej.

W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą zakupu i następnie przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie w przypadku: 

 • WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej - należy zaznaczyć opcję WNT i następnie opcję TT_WNT

Oznaczenia rodzajów transakcji - oznaczenie WNT

 • IMP czyli import towarów z terytorium państwa nienależącego do Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli podatnik, dokonuje importu towarów, wówczas taka transakcja zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 symbolem “IMP”. Natomiast, jeżeli następuje import towarów z zastosowaniem procedurze uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT, wówczas symbol “IMP” w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zostanie oznaczony cyfrą „1”, co w pliku wygląda, następująco: <tns:IMP>1</tns:IMP>.

Szczegółowy schemat księgowania faktury dotyczącej importu towarów został opisany w artykule: 
Jak zaksięgować import towarów z Chin?
Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

 • MPP czyli mechanizm podzielonej płatności po stronie faktur kosztowych - w systemie fakturę dokumentującą transakcję objętą obowiązkową płatnością w modelu split payment należy księgować korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ

Oznaczenia rodzajów transakcji - oznaczenie MPP

Należy jednak pamiętać, że faktura zakupu musi zostać oznaczona symbolem MPP, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, które szczegółowo zostały opisane w artykule: Obowiązkowy split payment - jak działa i kogo obowiązuje? Transakcja ta zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 kodem MPP gdzie przy symbolu zostanie dodane oznaczenie z cyfrą „1”, co w pliku JPK będzie się prezentować następująco: <tns:MPP>1</tns:MPP>

Oznaczenia rodzajów transakcji - kody GTU 

Czynni podatnicy VAT, od 1 października 2020 roku mają obowiązek stosowania kodu GTU przy dostawie wybranych grup towarów lub świadczenia określonych usług. 

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl możliwe jest przy posiadaniu pakietu:

 • Menadżer sprzedaży + rozbudowany magazyn

 • Księgowość online

 • Księgowość online + rozbudowany magazyn

Aby wybrać odpowiednie GTU dla dokonywanej transakcji sprzedaży, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia i kliknąć ZAPISZ.

Oznaczenia rodzajów transakcji - symbole GTU

Jeżeli użytkownik systemu, korzysta z pakietu:

 • Księgowość Online + rozbudowany magazyn lub,

 • Menadżer Sprzedaży + rozbudowany magazyn

wówczas ma możliwość zautomatyzowania nadawania kodu GTU podczas wystawiania faktury sprzedaży poprzez przypisanie go do właściwego produktu. 

Jeżeli jednak użytkownik korzysta wyłącznie z pakietu Księgowość Online, wówczas w momencie wystawienia faktury sprzedaży konieczne jest przypisanie kodu GTU do danej pozycji ręcznie.

Szczegółowe omówienie, wystawienia faktury sprzedaży z zastosowaniem kodu GTU w zależności od posiadanego pakietu zostało opisane w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska