Ulga na złe długi dla sprzedaży - jak skorzystać?

W sytuacji, gdy pomimo upływu terminu płatności podatnik nie otrzyma zapłaty za fakturę, w niektórych sytuacjach może skorzystać z ulgi za złe długi. Ulga na złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT od przeterminowanych należności. Stosuje się ją w 150 dniu od momentu upływu terminu płatności.

Ulga na złe długi - kiedy można z niej skorzystać?

Z ulgi na złe długi można skorzystać, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki, które zostały wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

  • wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  1. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ulga na złe długi w systemie wFirma

W celu dokonania w systemie wpisu dotyczącego korekty z tytułu ulgi na złe długi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga za złe długi. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części). Wprowadzoną kwotę należy poprzedzić znakiem minus. Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT, która również zostanie poprzedzona znakiem minus. W polu RODZAJ należy zaznaczyć KOREKTA SPRZEDAŻY.

Ulga na złe długi - sprzedaż

Ulgę na złe długi należy wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres, w którym upłynął 150 dzień od upływu terminu płatności faktury. Dlatego też jeśli deklaracja VAT za ten okres została już wygenerowana, to konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji VAT za ten okres.

W tym celu należy przejść do zakładki: BIURO » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K, jako cel należy zaznaczyć Korekta deklaracji. Więcej szczegółów na ten temat w artykule: Korekta deklaracji VAT-7

Ulga na złe długi - korekta deklaracji

Do deklaracji VAT, w której ujmowana jest korekta z tytułu ulgi na złe długi, należy załączyć zawiadomienie VAT-ZD, które należy skierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Ulga na złe długi - załącznik VAT-ZD

W związku z tym, że do składanej deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której ujmowana jest ulga na złe długi, załączane jest zawiadomienie VAT-ZD, informację tę należy zamieścić w generowanej deklaracji. W tym celu w deklaracji VAT-7/VAT7K, zielonym kwadracie należy wskazać liczbę załączników i następnie system oznaczy w poz. 71 "ZAWIADOMIENIE O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (VAT-ZD)" opcję "TAK".

Ulga na złe długi - informacja

Wówczas automatycznie wygeneruje się załącznik VAT-ZD, który należy uzupełnić  w systemie.

Ulga na złe długi - VAT ZD