0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi dla sprzedaży - jak skorzystać?

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy pomimo upływu terminu płatności podatnik nie otrzyma zapłaty za fakturę, w określonych sytuacjach może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT od przeterminowanych należności. Stosuje się ją w 90. dniu od momentu upływu terminu płatności.

Termin 90 dni ma zastosowanie wobec wierzytelności powstałych których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona od 1 stycznia 2019 roku.

Ulga na złe długi - kiedy można z niej skorzystać?

Z ulgi na złe długi można skorzystać, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki, które zostały wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT:

  1. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel musi być czynnym podatnikiem zarejestrowanym do VAT,
  2. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Windykacja a ulga na złe długi

W systemie możliwe jest kontrolowanie faktur sprzedaży dla których minęło 90 dni od daty terminu płatności. Aby wyfiltrować ten rodzaj faktur należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w pozycji STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Ulga na złe długi - jak wyfiltrować?

Ulga na złe długi - jak ująć w systemie?

W celu dokonania w systemie wpisu dotyczącego korekty z tytułu ulgi na złe długi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. W polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wprowadzić 90. dzień od upływu terminu płatności za fakturę a w polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wprowadzić termin upływu płatności z faktury sprzedaży. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi poprzedzoną znakiem minus (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części). Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT, która również zostanie wykazana ze znakiem minus. W polu RODZAJ należy zaznaczyć KOREKTA SPRZEDAŻY.

Ulga na złe długi - sprzedaż

Następnie, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT.

Ulga na złe długi - opcja
Ulgę na złe długi należy wykazać w pliku JPK V7M / JPK V7K składanej za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności faktury. Dlatego też jeśli plik JPK V7 za ten okres został już wygenerowany, to konieczne będzie sporządzenie korekty pliku JPK V7 za ten okres. Więcej szczegółów na ten temat w artykule: Korekta JPK V7

Wprowadzenie JPK V7M i JPK V7K spowodowało brak konieczności składania załącznika VAT-ZD.
Ulga na złe długi zostanie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w pozycji KoretkaPodstawyOpodt z oznaczeniem 1. Od 2022 roku w strukturze pliku JPK_V7 wykazywany jest również Termin płatności co pozwoli na weryfikację przez urząd zasadności skorzystania z ulgi.

Ulga na złe długi

Po uregulowaniu faktury przez klienta należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. W polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT DATA ZAPŁATY należy wprowadzić dzień uregulowania faktury. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi w wartości dodatniej (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części w zależności od wysokości wpłaconych przez klienta środków). Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT. W polu RODZAJ należy zaznaczyć SPRZEDAŻ. Analogicznie jak przy korekcie sprzedaży należy w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

ulga na złe długi

Ulga na złe długi zostanie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w pozycji KoretkaPodstawyOpodt z oznaczeniem 1. Od 2022 roku w strukturze pliku JPK_V7 wykazywany jest również Data zapłaty co pozwoli na weryfikację przez urząd zasadności ponownego odliczenia VAT w ramach ulgi.

ulga na złe długi

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów