Ulga na złe długi dla sprzedaży - jak skorzystać?

W sytuacji, gdy pomimo upływu terminu płatności podatnik nie otrzyma zapłaty za fakturę, w określonych sytuacjach może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT od przeterminowanych należności. Stosuje się ją w 90. dniu od momentu upływu terminu płatności.

Termin 90 dni ma zastosowanie wobec wierzytelności powstałych po 1. stycznia 2019 roku, jak również wierzytelności przed dniem 1. stycznia 2019 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona (według "nowych" zasad) po dniu 31. grudnia 2018 r. W związku z czym poprzedni limit (150 dni) stosowany jest dla faktur sprzedaży, których termin płatności został określony do dnia 02.10.2018 włącznie (bowiem 90. dzień przypada na 31.12.2018).

Ulga na złe długi - kiedy można z niej skorzystać?

Z ulgi na złe długi można skorzystać, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki, które zostały wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT:

  1. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel musi być czynnym podatnikiem zarejestrowanym do VAT,
  2. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Windykacja a ulga na złe długi

W systemie możliwe jest kontrolowanie faktur sprzedaży dla których minęło 90 dni od daty terminu płatności. Aby wyfiltrować ten rodzaj faktur należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w pozycji STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Ulga na złe długi - jak wyfiltrować?

Ulga na złe długi - jak ująć w systemie?

W celu dokonania w systemie wpisu dotyczącego korekty z tytułu ulgi na złe długi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. Data księgowania powinna przypadać na 90. dzień od upływu terminu płatności za fakturę. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi poprzedzoną znakiem minus (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części).  Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT, która również zostanie wykazana ze znakiem minus. W polu RODZAJ należy zaznaczyć KOREKTA SPRZEDAŻY.

Ulga na złe długi - sprzedaż

Następnie, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT.

Ulga na złe długi - opcjaUlgę na złe długi należy wykazać w pliku JPK V7M / JPK V7K składanej za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności faktury. Dlatego też jeśli plik JPK V7 za ten okres został już wygenerowany, to konieczne będzie sporządzenie korekty pliku JPK V7 za ten okres.

W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, jako cel należy wskazać Korekta deklaracji i zaznaczyć opcję Korekta ewidencji i Korekta deklaracji. Więcej szczegółów na ten temat w artykule: Korekta JPK V7

Ulga na złe długi - sporządzenie korekty deklaracji

Wprowadzenie JPK V7M i JPK V7K spowodowało brak konieczności składania załącznika VAT-ZD.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska