Ulga na złe długi dla sprzedaży - jak skorzystać?

W sytuacji, gdy pomimo upływu terminu płatności podatnik nie otrzyma zapłaty za fakturę, w określonych sytuacjach może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT od przeterminowanych należności. Stosuje się ją w 90. dniu od momentu upływu terminu płatności.

Termin 90 dni ma zastosowanie wobec wierzytelności powstałych po 1. stycznia 2019 roku, jak również wierzytelności przed dniem 1. stycznia 2019 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona (według "nowych" zasad) po dniu 31. grudnia 2018 r. W związku z czym poprzedni limit (150 dni) stosowany jest dla faktur sprzedaży, których termin płatności został określony do dnia 02.10.2018 włącznie (bowiem 90. dzień przypada na 31.12.2018).

Ulga na złe długi - kiedy można z niej skorzystać?

Z ulgi na złe długi można skorzystać, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki, które zostały wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

  • wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  1. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Windykacja a ulga na złe długi

W systemie możliwe jest kontrolowanie faktur sprzedaży dla których minęło 90 dni od daty terminu płatności. Aby wyfiltrować ten rodzaj faktur należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w pozycji STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Ulga na złe długi - jak wyfiltrować?

Ulga na złe długi - jak ująć w systemie?

W celu dokonania w systemie wpisu dotyczącego korekty z tytułu ulgi na złe długi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. Data księgowania powinna przypadać na 90. dzień od upływu terminu płatności za fakturę. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi poprzedzoną znakiem minus (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części).  Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT, która również zostanie wykazana ze znakiem minus. W polu RODZAJ należy zaznaczyć KOREKTA SPRZEDAŻY.

Ulga na złe długi - sprzedaż

Ulgę na złe długi należy wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności faktury. Dlatego też jeśli deklaracja VAT za ten okres została już wygenerowana, to konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji VAT za ten okres.

W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K, jako cel należy zaznaczyć Korekta deklaracji. Więcej szczegółów na ten temat w artykule: Korekta deklaracji VAT-7

Ulga na złe długi - sporządzenie korekty deklaracji

Do deklaracji VAT, w której ujmowana jest korekta z tytułu ulgi na złe długi, należy załączyć zawiadomienie VAT-ZD, które należy skierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Ulga na złe długi - załącznik VAT-ZD

W związku z tym, że do składanej deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której ujmowana jest ulga na złe długi, załączane jest zawiadomienie VAT-ZD, informację tę należy zamieścić w generowanej deklaracji. W tym celu w deklaracji VAT-7/VAT7K, zielonym kwadracie należy wskazać liczbę załączników i następnie system oznaczy w poz. 71 "ZAWIADOMIENIE O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (VAT-ZD)" opcję "TAK".

Ulga na złe długi - informacja

Wówczas automatycznie wygeneruje się załącznik VAT-ZD, który należy uzupełnić  w systemie.

Ulga na złe długi - VAT ZD