Dodawanie umowy zlecenie

Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych przedsiębiorca musi pamiętać, że została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. W 2021 roku wynagrodzenie określone w umowie zlecenie nie może być niższe niż 18,30 zł brutto za 1 godzinę pracy. Przeczytaj jak przeprowadzić dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl!

Dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

Dodawanie umowy zlecenie w programie odbywa się z poziomu: 

 • zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE lub

Dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

 • zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ. Ta opcja umożliwia zarządzanie całym procesem zatrudnia osoby z poziomu jednej zakładki PRACOWNICY.

Dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl - dodawanie umowy z poziomu pracowników

W następnym kroku należy określić jej rodzaj.

Dodawanie umowy zlecenie - wybór rodzaju umowy

Dodatkowo istnieje możliwość masowego generowania umów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać WYSTAW»UMOWĘ.

Dodawanie umowy zlecenie - uzupełnienie podstawowych informacji

Dodawanie umowy zlecenie wymaga, w pierwszym kroku, wskazania pracownika dla którego umowa jest tworzona. Następnie można wprowadzić podstawowe parametry umowy niezbędne do utworzenia umowy oraz późniejszego poprawnego generowania rachunków. Należy tu określić daty podpisania, rozpoczęcia oraz zakończenia umowy oraz wynagrodzenia. Wynagrodzenie można podać w kwocie:

 • netto - jest to kwota, jaka faktycznie zostanie wypłacona zleceniobiorcy pomniejszona o podatek dochodowy oraz składki ZUS;
 • brutto - to całkowita kwota wynagrodzenia uwzględniająca podatek dochodowy oraz składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę;
 • całkowity koszt - to kwota, która pokazuje jaki koszt poniesie pracodawca w związku z zatrudnieniem zleceniobiorcy;
 • stawka brutto  - kwota wynagrodzenia rozliczana wg stawki za określoną czynność lub za 1 godzinę z uwzględnieniem podatku dochodowego i składek ZUS.

Dodawanie umowy zlecenie podstawowe informacje

Dodawanie umowy zlecenie ze stawką brutto zostało szczegółowo omówione w artykule: Umowa zlecenie ze stawką

W podglądzie wyliczeń wynagrodzenia zleceniobiorcy znajdą się dane o PPK, jeżeli pracodawca wprowadzi do systemu informacje o tym, że dana osoba została objęta programem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: PPK - jak je rozliczyć w systemie wFirma.pl?

Dodatkowo strony mogą podać już przy sporządzeniu umowy Liczbę godzin, w ciągu której zleceniodawca wykona czynności określone w umowie. Natomiast po zaznaczeniu opcji Ewidencja czasu pracy przy drukowaniu umowy dodany zostanie załącznik ze wzorem oświadczenia zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin, który będzie podstawą do rozliczenia zleceniobiorcy.

Podatek dochodowy w umowie zleceniu

Polski ład wprowadza w wyliczaniu podatku przy umowie zlecenie pewne zmiany, które zostały uwzględnione w systemie. Jedną ze zmian jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz możliwość stosowania kwoty wolnej w ciągu roku.

W tej części oznacza się:

 • zwolnienie z PIT - w związku ze zmianami prawnymi, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku pracownicy do 26 roku życia mają prawo korzystać z ulgi bez PIT dla młodych. Po przypisaniu tej ulgi, od wynagrodzenia pracownika nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochody w związku z przysługującym mu zwolnieniem. Od 2022 r. wprowadzone zostały również inne zwolnienia z podatku dochodowego. Są to:

 • Ulga dla rodziców (4+) - mogą z niej skorzystać rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci.
 • Ulga na powrót - ulga z której mogą korzystać osoby, które zmienią rezydencję podatkową na polską.
 • Pracujący emeryt - z ulgi może skorzystać osoba po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, która ma przyznane prawo do emerytury, ale jej nie pobiera i jednocześnie jest zatrudniona 

Co ważne pracodawca może stosować te ulgi tylko jeśli pracownik złoży pracodawcy wniosek o stosowanie danej ulgi.

 • zastosowaną stawkę podatkową - dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują stawki 17% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

 • czy zastosowany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy (przypadku umów do 200 zł brutto lub nierezydentów). Zryczałtowanego podatku nie można zastosować dla umów, w których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę (nawet jeśli łączna kwota wypłacona zleceniobiorcy nie przekroczy 200 zł). Stosuje się je wyłącznie dla umów, gdzie wynagrodzenie określone jest kwotowo. W przypadku osób, które nie posiadają statusu należy wybrać 20% (obcokrajowiec nierezydent).l

 • Pobór zaliczki na podatek (kwota wolna )- od 2022 roku zleceniobiorcy mogą złożyć wniosek o nienaliczanie podatku (tzw. stosowanie kwoty wolnej). Jeżeli taki wniosek zostanie złożony wówczas wybiera się w tym punkcie NIE i wtedy podatek nie będzie naliczany. Natomiast domyślnie jest ustawione w tym polu TAK.

 • czy nastąpi przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę - przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

Dodawanie umowy zlecenie - podatek dochodowy

Od 2022 roku, składka zdrowotna nie będzie odliczona od podatku, a zleceniobiorca może złożyć wniosek o nienaliczanie zaliczki na podatek. Więcej na ten temat Polski Ład - wyliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach

Dodawanie umowy zlecenie a ZUS

Co do zasady, każda umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu składkami ZUS (społecznymi i zdrowotnymi, składka chorobowa dla zleceniobiorcy jest dobrowolna). Zwolniona ze składek społecznych (składka zdrowotna nadal pozostaje obowiązkowa) jest dopiero umowa zlecenie, ze zleceniobiorcą, który z innych tytułów (umowa o pracę, inne umowy zlecenie) objęty  jest ubezpieczeniem społecznym od łącznej sumy przychodów wynoszącej przynajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku - 2800 zł brutto).

Przy zawieraniu umowy zlecenia pracodawca musi zadecydować, jaki powinien zostać zastosowany schemat składek ZUS. Można także wybrać kod tytułu do ubezpieczenia pracownika. W systemie przewidziano kilka schematów opłacania składek z tytułu umowy zlecenie:

 • Student lub uczeń do 26 roku życia - za osoby uczące się do 26 roku życia pracodawca nie opłaca składek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy następuje utrata statusu studenta/ucznia np. gdy osoba kończy studia licencjackie w czerwcu, a rozpoczyna studia magisterskie w październiku. Przez okres od egzaminu dyplomowego do rozpoczęcia studiów magisterskich pracodawca powinien opłacać składki ZUS.
 • Własny pracownik (z umową o pracę) - za własnego pracownika uznaje się osobę, z którą pracodawcę łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę. W takich przypadkach umowę zlecenie podpisuje się, w celu wykazania dodatkowej pracy, jaką świadczył pracownik na rzecz pracodawcy - od takiej umowy należy opłacić wszystkie składki.
 • praca w szczególnych warunkach - jeżeli jest to praca w szczególnych warunkach konieczne jest opłacenie z zawartej umowy zlecenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu - jeżeli zleceniodawca zleca wykonanie czynności pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wtedy ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego - jeżeli zleceniodawca zleca wykonanie czynności pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wtedy ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).
 • Osoba bez innego zatrudnienia - czyli osoba niebędąca zatrudniona w innej firmie, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, za takiego zleceniobiorcę należy opłacać  wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).
 • Emeryt lub rencista - osoba, która otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe. W tym przypadku zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP jeżeli zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie i przychód z umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, wtedy zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie, jednak przychód z umowy jest niższy niż minimalne wynagrodzenie, wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić składki wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).
 • Inny przypadek - pozwala na dowolne ustawienie schematu wg własnych potrzeb.

Po wybraniu właściwego schematu składek zostaną wyliczone wszystkie składniki wynagrodzenia.

W tej zakładce znajduje się również rubryka KOD ZAWODU. Od 16 maja 2021 roku jest to pole obowiązkowe, które należy wykazać na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA lub ZUS ZZA. W celu wybrania odpowiedniego kodu pomocna może być wyszukiwarka kodów zawodów.

Dodawanie umowy zlecenie - ZUS

Dodawanie umowy zlecenie z opisem usługi

W polu opis usługi umieszcza się opis czynności, do których wykonywania w ramach umowy zobowiązany będzie zleceniobiorca.

Dodawanie umowy zlecenie a dodanie opisu usługi

Inne postanowienia

W polu inne postanowienia umieszcza się dodatkowe zapisy umowy, nieumieszczone w standardowym wzorze np. treści dotyczące przeniesienia praw autorskich lub odpłatności za okres niewykonywania pracy przez zleceniobiorcę.

Dodawanie umowy zlecenie a zapis innych postanowień

W celu udokumentowania i rozliczenia w systemie wypłaty należności z tytułu umowy zlecenia należy wystawić rachunek.

Dodawanie umowy zlecenie - podgląd szczegółów umowy

Po dodaniu umowy istnieje możliwość podglądu wprowadzonych danych. W zakładce KADRY » UMOWY po kliknięciu na numer umowy otworzy się okno ze szczegółami umowy.

Dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

Klikniecie na strzałkę w dół spowoduje pojawienia się szczegółów umowy. Dzięki temu nie trzeba wykonywać modyfikacji, aby sprawdzić wybrane parametry.

Najczęściej zadawane pytania
 • W jaki sposób mogę zawrzeć umowę zlecenie na czas nieokreślony ?
  Umowa zlecenie jest określona jako umowa starannego działania. Polega na powierzeniu zleceniobiorcy wykonania określonej pracy w wyznaczonym terminie, a następnie wypłaceniu mu za tę pracę ustalonego wynagrodzenia. Umowa zlecenie na czas nieokreślony może nabrać charakteru umowy o pracę, dlatego w systemie została zablokowana możliwość dodawania tego typu umów na czas nieokreślony i w tym przypadku sugerujmy wybrać odległy termin zakończenia tej umowy.
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz