Dodawanie umowy zlecenie

Od 2017 roku przy zawieraniu umów cywilnoprawnych przedsiębiorca musi pamiętać, że została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. W 2019 roku wynagrodzenie określone w umowie zlecenie nie może być niższe niż 14,70 zł brutto za 1 godzinę pracy. Przeczytaj jak przeprowadzić dodawanie umowy zlecenie w systemie wfirma.pl!

Dodawanie umowy zlecenie

W celu dodania umowy zlecenie należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

Dodawanie umowy zlecenie - generowanie w systemie wFirma.pl

Podstawowe informacje

W pierwszej kolejności należy wybrać pracownika, którego dotyczy umowa. Następnie można wprowadzić podstawowe parametry umowy niezbędne do utworzenia umowy oraz późniejszego poprawnego generowania rachunków. Należy tu określić daty podpisania, rozpoczęcia oraz zakończenia umowy oraz wynagrodzenia. Wynagrodzenie można podać w kwocie:

 • netto - jest to kwota, jaka faktycznie zostanie wypłacona zleceniobiorcy pomniejszona o podatek dochodowy oraz składki ZUS;

 • brutto - to całkowita kwota wynagrodzenia uwzględniająca podatek dochodowy oraz składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę;

 • brutto za  1h - kwota wynagrodzenia uwzględniająca podatek dochodowy oraz składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę, należna za 1 godzinę wykonywania umowy;

 • całkowity koszt - to kwota, która pokazuje jaki koszt poniesie pracodawca w związku z zatrudnieniem zleceniobiorcy.

Dodawanie umowy zlecenie - wybór wynagrodzenia

Dodatkowo strony mogą podać już przy sporządzeniu umowy Liczbę godzin, w ciągu której zleceniodawca wykona czynności określone w umowie. Natomiast po zaznaczeniu opcji Ewidencja czasu pracy przy drukowaniu umowy dodany zostanie załącznik ze wzorem oświadczenia zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin, który będzie podstawą do rozliczenia zleceniobiorcy.

Dodawanie umowy zlecenie ze stawką godzinową

Podatek dochodowy

W tej części oznacza się:

 • zastosowaną stawkę podatkową - dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

 • czy zastosowany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy (przypadku umów do 200 zł brutto lub nierezydentów). Zryczałtowanego podatku nie można zastosować dla umów, w których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę (nawet jeśli łączna kwota wypłacona zleceniobiorcy nie przekroczy 200 zł). Stosuje się je wyłącznie dla umów, gdzie wynagrodzenie określone jest kwotowo. W przypadku osób, które nie posiadają statusu należy wybrać 20% (obcokrajowiec nierezydent).

 • czy nastąpi przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę - przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

Dodawanie umowy zlecenie - podatek dochodowy

ZUS

Co do zasady, każda umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu składkami ZUS (społecznymi i zdrowotnymi, składka chorobowa dla zleceniobiorcy jest dobrowolna). Zwolniona ze składek społecznych (składka zdrowotna nadal pozostaje obowiązkowa) jest dopiero umowa zlecenie, ze zleceniobiorcą, który z innych tytułów (umowa o pracę, inne umowy zlecenie) objęty  jest ubezpieczeniem społecznym od łącznej sumy przychodów wynoszącej przynajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku - 2250 zł brutto).

Przy zawieraniu umowy zlecenia pracodawca musi zadecydować, jaki powinien zostać zastosowany schemat składek ZUS. Można także wybrać kod tytułu do ubezpieczenia pracownika. W systemie przewidziano kilka schematów opłacania składek z tytułu umowy zlecenie:

 • Student lub uczeń do 26 roku życia - za osoby uczące się do 26 roku życia pracodawca nie opłaca składek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy następuje utrata statusu studenta/ucznia np. gdy osoba kończy studia licencjackie w czerwcu, a rozpoczyna studia magisterskie w październiku. Przez okres od egzaminu dyplomowego do rozpoczęcia studiów magisterskich pracodawca powinien opłacać składki ZUS.

 • Własny pracownik (z umową o pracę) - za własnego pracownika uznaje się osobę, z którą pracodawcę łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę. W takich przypadkach umowę zlecenie podpisuje się, w celu wykazania dodatkowej pracy, jaką świadczył pracownik na rzecz pracodawcy - od takiej umowy należy opłacić wszystkie składki.

 • praca w szczególnych warunkach - jeżeli jest to praca w szczególnych warunkach konieczne jest opłacenie z zawartej umowy zlecenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu - jeżeli zleceniodawca zleca wykonanie czynności pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wtedy ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego - jeżeli zleceniodawca zleca wykonanie czynności pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wtedy ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Osoba bez innego zatrudnienia - czyli osoba niebędąca zatrudniona w innej firmie, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, za takiego zleceniobiorcę należy opłacać  wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Emeryt lub rencista - osoba, która otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe. W tym przypadku zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP jeżeli zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie i przychód z umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, wtedy zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie, jednak przychód z umowy jest niższy niż minimalne wynagrodzenie, wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić składki wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Inny przypadek - pozwala na dowolne ustawienie schematu wg własnych potrzeb.

Po wybraniu właściwego schematu składek zostaną wyliczone wszystkie składniki wynagrodzenia.

Dodawanie umowy zlecenie a schemat składek ZUS

Opis usługi

W polu opis usługi umieszcza się opis czynności, do których wykonywania w ramach umowy zobowiązany będzie zleceniobiorca.

Dodawanie umowy zlecenie a dodanie opisu usługi

Inne postanowienia

W polu inne postanowienia umieszcza się dodatkowe zapisy umowy, nieumieszczone w standardowym wzorze np. treści dotyczące przeniesienia praw autorskich lub odpłatności za okres niewykonywania pracy przez zleceniobiorcę.

Dodawanie umowy zlecenie a zapis innych postanowień

W celu udokumentowania i rozliczenia w systemie wypłaty należności z tytułu umowy zlecenia należy wystawić rachunek.