Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2019 roku wynosi 142 950 zł. Podstawę stanowi suma przychodów uzyskiwanych w tym samym czasie, które objęte są ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym.

W przypadku, gdy pracownik oprócz zatrudnienia w danej firmie, posiada również umowę z innym przedsiębiorcą, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, należy pilnować, aby nie przekroczyć kwoty limitu z obu tytułów.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - wprowadzanie przychodów

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika, który w bieżącym roku uzyskiwał lub w dalszym ciągu uzyskuje przychody podlegające oskładkowaniu, należy wprowadzić bezpośrednio przy dodawaniu umowy poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ.

Z kolei gdy pracownik jest już zatrudniony i okazuje się, że pracuje dodatkowo w innej firmie, informację o podstawie uzyskiwanej z innego tytułu można dodać, modyfikując umowę. W tym celu umowę widoczną w zakładce KADRY » UMOWY trzeba zaznaczyć, a następnie z górnego paska wybrać MODYFIKUJ. Jeżeli do umowy jest wygenerowany aneks, wówczas należy go zmodyfikować.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno rentowych

Po otwarciu okna Dodawanie nowej umowy lub Modyfikowanie umowy w zakładce ZUS należy zaznaczyć opcję Informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku. Po naciśnięciu na “+” pojawi się okno, w którym będzie możliwość dodania podstawy wymiaru składek z tytułu innych zatrudnień.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - dodanie informacji w umowie

 

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - wpisanie wartości

Dodatkowe podstawy powinny być wprowadzane chronologicznie, aby system mógł poprawnie ustalić moment przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Gdy pracownik osiągnie limit 30-krotności podstawy, od podstawy składek wyższej niż 142 950 zł (limit na 2019 rok) nie będą naliczane i wykazywane w listach płac składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek wykazane w liście płac

Informacja ta zostanie również przeniesiona na deklaracje rozliczeniowe tworzone w systemie.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - informacja przy deklaarcji DRA

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - DRA

 Ograniczenie obowiązuje do końca danego roku kalendarzowego, w kolejnym roku ograniczenie będzie naliczane na nowo.