Wycofanie środka trwałego - w jaki sposób

Prowadząc działalność, przedsiębiorca ma prawo do wycofania składnika majątku, będącego środkiem trwałym na cele prywatne. Taka czynność wywołuje konsekwencje na gruncie podatkowym. Ponadto należy pamiętać o należytym udokumentowaniu zdarzenia, jakim jest wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

W celu wycofania środka trwałego w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały oraz wybrać opcję LIKWIDACJA.

Wycofanie środka trwałego - likwidacja

Pojawi się okno dodawania protokołu likwidacji. Ważne by w polu KSIĘGOWANIE RESZTY ODPISÓW zaznaczyć odpowiednią opcję:

  • TAK – Reszta odpisów amortyzacyjnych w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych zostanie zaksięgowana do KPiR (wartość początkowa pomniejszona o już zaksięgowane odpisy amortyzacyjne).

Wybieramy "TAK" jeśli np: nastąpiła kradzież środka trwałego (w przypadku samochodu musi być on objęty dobrowolnym ubezpieczeniem), nastąpiło przekazanie na cel prywatny i następnie w tym samym miesiącu jego sprzedaż, gdy uległ zniszczeniu powstałym w sposób niezawiniony przez podatnika.

  • NIE – Reszta odpisów amortyzacyjnych w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych nie zostanie zaksięgowana do kosztów w KPiR.

Wybieramy "NIE" jeśli np. następuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego, albo przekazanie na cele prywatne.

Wycofanie środka trwałego - likwidacja

Jeśli od nabycia środka trwałego lub istotnych części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w chwili wycofania ŚT należy naliczyć VAT na dowodzie wewnętrznym opodatkowania. Księgowania naliczonego podatku VAT należy dokonać w systemie poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie po uzupełnieniu wymaganych danych, należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA i przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję DOKUMENT WEWNĘTRZNY.

Wycofanie środka trwałego - dowód wewnętrzny

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne

Jeżeli w ciągu 6 lat od momentu wycofania środka trwałego z działalności przedsiębiorca zdecyduje się na jego sprzedaż, powstanie przychód z działalności podlegający opodatkowaniu. Należy mieć również na względzie, że niezamortyzowana część będzie w momencie sprzedaży stanowiła koszt uzyskania przychodu (nie mogła ona być ujęta w kosztach podatkowych przy wycofaniu środka trwałego).

Czas, jaki mija, należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania środka trwałego na cele prywatne. Więcej informacji na temat sprzedaży składnika majątku, który wcześniej został wycofany na cele prywatne, znajduje się w artykule: Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne w KPiR.

Sprzedaż taką należy ująć w KPiR poprzez sporządzenie wpisu w zakładce: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W polu z nazwą kontrahenta należy wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer dowodu można wpisać numer dokumentu sprzedaży. Z kolei w polu OPIS można zamieścić informację, że dokumentowana jest sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne.Wycofanie środka trwałego - wycofanie na potrzeby własne

Powstały przychód należy wpisać do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody. Dodatkowo, jeżeli środek trwały nie był całkowicie zamortyzowany, w momencie sprzedaży jego niezamortyzowaną część ująć należy w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Powyższe dwie pozycje można ująć jednym wpisem.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz