Szczegóły pracownika - wprowadzanie danych

W oknie Szczegóły pracownika znajduje się podsumowanie i przegląd najważniejszych danych osobowych i kadrowych związanych z zatrudnieniem.

Żeby zobaczyć szczegóły pracownika, należy przejść do modułu KADRY i kliknąć na jego imię i nazwisko. 

Szczegóły pracownika - podgląd danych

Dane pracownika

Zakładka ta zawiera dane osobowe oraz adresowe pracownika wprowadzone podczas dodawania go do systemu. W zakładce tej można również dodać historię zatrudnienia i wykształcenia na podstawie dokumentów dostarczonych przez pracownika. Służy to głównie na cele wyliczenia właściwego limitu urlopu wypoczynkowego na dany rok.

Szczegóły pracownika - dane pracownika

Z poziomu tej zakładki można również wprowadzić do systemu członka rodziny pracownika.

Umowy

W tej zakładce można zarządzać umowami danego pracownika, tj. wprowadzać umowy, modyfikować je, usuwać oraz drukować. Widnieją w niej również wszystkie umowy, jakie zostały zawarte z danym pracownikiem, co pozwala na wgląd do historii jego zatrudnienia. Można dowolnie filtrować dane wg. rodzaju umowy, jaka była zawierana: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, lub też wg. roku jej zawarcia.

Szczegóły pracownika - umowy

Dodatki i potrącenia

W tym oknie można dodawać, usuwać i modyfikować składniki wynagrodzenia, zarówno dodatki (premie, nagrody, ekwiwalenty) jak i potrącenia (komornicze, pobrane zaliczki).

Opis funkcjonalności został omówiony w odrębnym temacie: Dodatki i potrącenia

 Szczegóły pracownika - dodatki i potrącenia

Wypłaty

W zakładce wypłaty widoczne są wszystkie wynagrodzenia, które zostały wypłacone danej osobie, wynikające zarówno z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (listy płac), jak również na podstawie umów cywilnoprawnych (rachunki). Pozwala to na podgląd sumy wynagrodzenia jakie otrzymał pracownik oraz sumy kosztów poniesionych przez pracodawcę, w związku z tym zatrudnieniem.

 Szczegóły pracownika - wypłaty

Czas pracy

W zakładce tej można wprowadzać dane dotyczące nieobecności pracownika (np. urlop, choroba, zasiłki) oraz terminów z nim związanych, (np. szkolenia, badania okresowe).

Można również ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne oraz ustalać, które zostaną oddane w innym terminie, a za które zostanie wypłacone wynagrodzenie. Dodatkowo, istnieje możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy (akcja Drukuj).

Użytkownik może również w tym miejscu wejść w grafik pracownika czy sprawdzić wprowadzone nieobecności.

Opis funkcjonalności został omówiony w odrębnym temacie: Ewidencja czasu pracy

 Szczegóły pracownika - czas pracy

Deklaracje

Zakładka służy do generowania deklaracji zgłoszeniowych pracownika do ZUS, które są niezbędne przy zatrudnianiu pracownika, takich jak ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA a także deklaracji PIT-11, którą należy przekazać do urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym dokonywane były wypłaty dla pracownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w temacie:

 Szczegóły pracownika - deklaracje

Dokumenty

Szczegóły pracownika zawierają zakładkę Dokumenty - z jej poziomu można wprowadzać dokumenty pracownicze. Można dodać wygenerowane w systemie dokumenty (umowa, informacja o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy) oraz wszelkiego rodzaju kwestionariusze, oświadczenia lub skany takich dokumentów. 

Szczegóły pracownika - dokumenty

System wFirma.pl umożliwia prowadzenie akt pracowniczych online.