Szczegóły pracownika - wprowadzanie danych

W oknie Szczegóły pracownika znajduje się podsumowanie i przegląd najważniejszych danych osobowych i kadrowych związanych z zatrudnieniem.

Szczegóły pracownika

Żeby zobaczyć szczegóły pracownika, należy przejść do modułu KADRY » PRACOWNICY i kliknąć na jego imię i nazwisko. 

szczegóły pracownika

Dane pracownika

Zakładka ta zawiera dane osobowe oraz adresowe pracownika wprowadzone podczas dodawania go do systemu. W zakładce tej można również dodać historię zatrudnienia i wykształcenia na podstawie dokumentów dostarczonych przez pracownika. Służy to głównie na cele wyliczenia właściwego limitu urlopu wypoczynkowego na dany rok.

szczegóły pracownika

Z poziomu tej zakładki można również wprowadzić do systemu członka rodziny pracownika.

szczegóły pracownika

Umowy

W tej zakładce można zarządzać umowami danego pracownika, tj. wprowadzać umowy, modyfikować je, usuwać oraz drukować. Widnieją w niej również wszystkie umowy, jakie zostały zawarte z danym pracownikiem, co pozwala na wgląd do historii jego zatrudnienia. Można dowolnie filtrować dane wg. rodzaju umowy, jaka była zawierana: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, lub też wg. roku jej zawarcia.

szczegóły pracownika

 

Dodatki i potrącenia

W tym oknie można dodawać, usuwać i modyfikować składniki wynagrodzenia, zarówno dodatki (premie, nagrody, ekwiwalenty) jak i potrącenia (komornicze, pobrane zaliczki).

Opis funkcjonalności został omówiony w odrębnym temacie: Dodatki i potrącenia

szczegóły pracownika

Wypłaty

W zakładce wypłaty widoczne są wszystkie wynagrodzenia, które zostały wypłacone danej osobie, wynikające zarówno z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (listy płac), jak również na podstawie umów cywilnoprawnych (rachunki). Pozwala to na podgląd sumy wynagrodzenia jakie otrzymał pracownik oraz sumy kosztów poniesionych przez pracodawcę, w związku z tym zatrudnieniem.

 szczegóły pracownika

Czas pracy

W zakładce tej można wprowadzać dane dotyczące nieobecności pracownika (np. urlop, choroba, zasiłki) oraz terminów z nim związanych, (np. szkolenia, badania okresowe).

Można również ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne oraz ustalać, które zostaną oddane w innym terminie, a za które zostanie wypłacone wynagrodzenie. Dodatkowo, istnieje możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy (akcja Drukuj).

Użytkownik może również w tym miejscu wejść w grafik pracownika czy sprawdzić wprowadzone nieobecności.

Opis funkcjonalności został omówiony w odrębnym temacie: Ewidencja czasu pracy

szczegóły pracownika

Deklaracje

Zakładka służy do generowania deklaracji zgłoszeniowych pracownika do ZUS, które są niezbędne przy zatrudnianiu pracownika, takich jak ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA a także deklaracji PIT-11, którą należy przekazać do urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym dokonywane były wypłaty dla pracownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w temacie:

 szczegóły pracownika

PPK

Podzakładka PPK umożliwia użytkownikom dodawanie wpisów związanych z przystąpieniem, zmianą stawek lub rezygnacją z PPK.

Opis funkcjonalności został omówiony w odrębnym temacie: PPK - jak je rozliczyć w systemie wFirma.pl?

 szczegóły pracownika

Dokumenty

Szczegóły pracownika zawierają zakładkę Dokumenty - z jej poziomu można wprowadzać dokumenty pracownicze. Można dodać wygenerowane w systemie dokumenty (umowa, informacja o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy) oraz wszelkiego rodzaju kwestionariusze, oświadczenia lub skany takich dokumentów. 

szczegóły pracownika

System wFirma.pl umożliwia prowadzenie akt pracowniczych online.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz