Deklaracje ZUS pracownika - generowanie w systemie wfirma.pl

W celu zgłoszenia, zmiany danych lub wyrejestrowania osoby z danego tytułu ubezpieczenia, obowiązkiem pracodawcy jest wypełnienie i przekazanie do ZUSu odpowiednich zgłoszeń. Deklaracje ZUS pracownika: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZIUA można utworzyć w systemie

Deklaracje ZUS pracownika - generowanie

Wygenerowanie deklaracji ZUS dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • START  » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » Wybór zgłoszenia » PRACOWNIKA.

Deklaracje ZUS pracownika - dodawanie deklaracji

ZUS ZUA

W celu rejestracji pracownika do pełnego ubezpieczenia ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne), należy sporządzić deklarację ZUS ZUA. W przypadku zmiany adresów (zamieszkania, zameldowania) składa się ZUS ZUA zaznaczając jako cel zgłoszenia zmiana.

Deklarację należy przekazać do ZUSu w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane i odznaczyć składki, którym wybrana osoba nie będzie podlegała. Do kolejnych zakładek informacje zostaną pobrane automatycznie, jeżeli wcześniej wprowadzono informacje do systemu wymagane przy dodawaniu pracownika i wprowadzaniu umowy. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule: jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZUA

Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych jak i zdrowotnej powinny być takie same.

ZUS ZZA

W celu zgłoszenia osoby zatrudnionej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić deklarację ZUS ZZA. Zgłoszenia należy dokonać i przekazać do ZUS nie później niż 7 dnia od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń. W przypadku zmiany adresów (zamieszkania, zameldowania) składa się ZUS ZZA zaznaczając jako cel zgłoszenia zmiana.

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZZA

ZUS ZWUA

Deklaracje ZUS pracownika ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać i przekazać do ZUS nie później niż 7 dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu ustania obowiązku do ubezpieczeń, czyli jeżeli np. dzień zakończenia umowy o pracę pracownika zatrudnionego to 27.06.2020 r. - wyrejestrowania należy dokonać w terminie 28.06.2020 r. W przypadku gdy dochodzi do zakończenia stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, należy uwzględnić ten fakt uzupełniając deklarację ZWUA. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule jak wypełnić ZUS ZWUA.

 

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZWUA

ZUS ZCNA

Deklarację ZUS ZCNA należy wygenerować w celu zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu ubezpieczonego pojawi się interaktywny druk, w którym należy wprowadzić wszystkie informacje o osobie, która ma zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

deklaracje zus pracownika

ZUS ZIUA

Deklaracje ZUS pracownika ZIUA należy wygenerować w celu zmiany/korekty danych identyfikacyjnych pracownika (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia), zgłoszonej uprzednio na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Po wybraniu danej osoby pojawi się interaktywny druk, w którym w części “III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” oraz “IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” należy wprowadzić dane pracownika.

Deklaracje ZUS pracownika - ZIUA

Deklaracje ZUS pracownika - wysyłka deklaracji

Deklaracje ZUS pracownika należy przekazać do ZUSu w ciągu 7 dni od daty powstania/ustania obowiązku ubezpieczeń.

Wysyłka deklaracji z serwisu wFirma.pl

Korzystając z serwisu wFirma.pl istneje możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do ZUS w wersji elektronicznej. Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej można wysyłać w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE/ZGŁOSZENIOWE ZUS.

Opcja wysyłki do ZUS jest również dostępna dla przedsiębiorcy nie posiadającego podpisu kwalifikowanego!

Eksport deklaracji ZUS

System wFirma.pl umożliwia również eksport wygenerowanej w systemie deklaracji ZUS do Płatnika, należy wejść w KADRY » DEKLARACJE oraz zaznaczyć daną deklarację i wybrać opcję "Eksportuj do Płatnika".

Deklaracje ZUS pracownika - eksport do Płatnika

System utworzy plik KEDU, który należy zapisać na dysku komputera, by następnie móc importować ten plik do portalu PUE lub do programu Płatnik.

Dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe do ZUS można wysyłać za pomocą portalu PUE, po założeniu profilu zaufanego. Dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Deklaracje można również przesyłać przez program "Płatnik". Aby skorzystać z możliwości wysyłania dokumentów za pomocą programu "Płatnik", należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.