0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kopie zapasowe

Wielkość tekstu:

Konieczność tworzenia i bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych wynika z przepisów jakie nakłada na podmiot przetwarzający dane RODO. W przepisach tych mowa o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych a w biurze rachunkowym na tych danych właśnie na co dzień się pracuje. Dlatego też tak ważne z poziomu biura rachunkowego jest by proces kopii bezpieczeństwa obywał się zgodnie z najlepszymi standardami.

Przed wejściem w życie RODO wymogi bezpieczeństwa w ujęciu praktycznym określało rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.). Rozporządzenie to obecnie uznaje się za wygasłe choć wielu specjalistów wciąż na jego podstawie określa warunki, jakie muszą spełniać systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe, dodatkowo aktualizując o nowe technologie (tu z pomocą przychodzi ISO 9001 jak i standardy zabezpieczeń wykorzystane np. w bankach).

wFirma pomaga zabezpieczyć dane

System wfirma dla biur rachunkowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na wysokim poziomie, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kopie zapasowe - tworzenie i przechowywanie

wfirma dla biur rachunkowych codziennie sporządza kopię bezpieczeństwa systemu. Przechowywana jest ona w zaszyfrowanej postaci, w innej lokalizacji niż serwer główny. Dzięki temu tworzenie i przechowywanie tzw. backupów jest zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zachowania bezpieczeństwa danych:

  • przechowuje się je w miejscach zabezpieczonych przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  • usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do systemu

Aby zapewnić najwyższą jakość bezpieczeństwa, zaszyfrowane dane systemowe przechowywane są w dwóch odległych od siebie serwerowniach (data center). Dostawcy usług hostingowych, z którymi współpracuje wfirma legitymują się najwyższymi certyfikatami stosowania procedur bezpieczeństwa.

Odtwarzanie backupów czyli system sprawdzenia

W systemie polityka beckapów zakłada również obowiązek ich okresowego sprawdzania poprzez odtworzenie kopii zapasowej i sprawdzenie procesu przywrócenia zapisanych w niej danych.

Usuwanie backupów

Usuwanie kopii zapasowych odbywa się automatycznie po upływie ustalonego przez administratora czasu retencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów