Paragon niefiskalny - jak wystawić?

Jak wystawić paragon niefiskalny w systemie wFirma.pl

Paragon niefiskalny jest przede wszystkim dokumentem handlowym służącym do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz jako podstawa do zwrotu towaru sprzedawcy. Można go wystawić przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW PARAGON NIEFISKALNY.

Paragon niefiskalny - wystawianie

Paragon niefiskalny jest przydatny w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do zaksięgowanego paragonu pamiętać należy o konieczności pomniejszenia przychodu o te faktury o czym więcej w artykule Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Kiedy wystawia się paragony niefiskalne?

Rozróżnić należy dwie sytuacje używania paragonu niefiskalnego:

  1. sprzedaż wysyłkowa - w przypadku sprzedaży wysyłkowej momentem powstania przychodu do celów podatkowych jest dzień otrzymania zapłaty bądź dostarczenia towaru do nabywcy (w zależności od tego,  co nastąpiło jako pierwsze). Paragon niefiskalny w naszym systemie może w takiej sytuacji służyć jako narzędzie księgowania przychodu do KPiR;

  2. sprzedaż stacjonarna - w przypadku sprzedaży stacjonarnej przychód bezrachunkowy musi być dokumentowany:

    • KPiR - za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej - w formie zbroszurowanej jest ona podstawą księgowania przychodów do KPIR,

    • Ryczałt - za pomocą dowodów wewnętrznych.

Jak wystawić paragon niefiskalny w wfirma.pl?

Sprzedaż stacjonarna

Przy sprzedaży stacjonarnej podstawą księgowania będzie ewidencja sprzedaży lub dowody wewnętrzne. Paragony niefiskalne służą w tym przypadku tylko jako dokument handlowy. W związku z tym należy odznaczyć kratkę księguj paragony w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » OGÓLNE.

Paragon niefiskalny - wFirma.pl

W przypadku gdy paragony nie są automatycznie księgowane, przychód na podstawie zewnętrznych ewidencji należy ująć poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Więcej na ten temat w artykule Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej

Sprzedaż wysyłkowa

Przy sprzedaży wysyłkowej podstawą księgowania przychodów mogą być paragony niefiskalne. W związku z tym należy zaznaczyć kratkę księguj paragony w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » OGÓLNE.

Paragon niefiskalny - wFirma.pl

Jeżeli opcja księgowania paragonów niefiskalnych omyłkowo została włączona lub wyłączona, istnieje możliwość zbiorczego zaksięgowania lub wyksięgowania paragonów w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ - należy zaznaczyć wybrane lub wszystkie paragony i z menu wybrać opcję Rozlicz » Księguj paragon, jeśli chcemy paragony niefiskalne ująć w księgach, lub Wyksięguj paragon, jeśli paragony niefiskalne mają zostać z ewidencji usunięte.

Paragon niefiskalny - wFirma.pl

Wystawianie paragonu niefiskalnego do faktury pro forma

System umożliwia wystawianie paragonów niefiskalnych do faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią pro formę. Następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW PARAGON NIEFISKALNY.

Paragon niefiskalny - wFirma.pl

Wystawianie paragonu niefiskalnego do oferty

Aby wystawić paragon niefiskalny do oferty należy w zakładce PRZYCHODY » OFERTY zaznaczyć odpowiednią ofertę i z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW PARAGON NIEFISKALNY.

Paragon niefiskalny - wFirma.pl