0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód sprzedaży - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Dowód sprzedaży nie jest dokumentem księgowym i nie podlega ewidencji. Stanowi jednak dokument handlowy, w przypadku niektórego rodzaju sprzedaży internetowej (wysyłkowej) oraz jest pomocny w roszczeniach o prawa gwarancyjne i zwroty towaru.

Od października 2020 roku paragony niefiskalne w systemie zostały zastąpione dowodami sprzedaży. Dowody sprzedaży nie są księgowane w ewidencjach, bowiem w JPK_V7 sprzedaż bezrachunkowa powinna być wykazywana zbiorczo na podstawie sumy sprzedaży z danego dnia i oznaczana symbolem WEW.

Jak wystawić dowód sprzedaży w systemie wfirma.pl 

Dowód sprzedaży jest przede wszystkim dokumentem handlowym służącym do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz stanowi podstawę do zwrotu towaru sprzedawcy. Można go wystawić przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY.

Dowód sprzedaży jest przydatny w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wystawienie dowodu sprzedaży w walucie obcej

Dowód sprzedaży można również wystawić w walucie obcej, wówczas podczas jego wystawiania w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY walutę dowodu wybiera się w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu WALUTA.

Dowód sprzedaży - waluta

Po wybraniu waluty innej niż złote pojawi się pole KURS, który będzie wskazywać średni kurs przeliczeniowy NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę powstania obowiązku podatkowego.

Kiedy wystawia się dowody sprzedaży?

Rozróżnić należy dwie sytuacje używania paragonu niefiskalnego:

  1. sprzedaż wysyłkowa - w przypadku sprzedaży wysyłkowej momentem powstania przychodu do celów podatkowych jest dzień otrzymania zapłaty bądź dostarczenia towaru do nabywcy (w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze). Przychód ze sprzedaży można wykazywać w ewidencjach na podstawie sumy sprzedaży danego dnia wynikającego ze zbiorczego zestawienia wystawionych dowodów sprzedaży;

  2. sprzedaż stacjonarna - w przypadku sprzedaży stacjonarnej przychód bezrachunkowy musi być dokumentowany za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej - w formie zbroszurowanej jest ona podstawą księgowania przychodów do KPiR i rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Jak wygenerować zestawienie dowodów sprzedaży?

Jeżeli przedsiębiorca dokumentuje sprzedaż zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej za pomocą dowodów sprzedaży może na koniec danego dnia wygenerować podsumowanie sprzedaży z podziałem na stosowane stawki VAT. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, wybrać w lewym dolnym rogu konkretny dzień za który ma zostać wygenerowane zestawienie klikając w ikonę strzałek dotyczącą zakresu dat. Następnie w prawym rogu tabeli należy jako RODZAJ wybrać z listy opcję DOWÓD SPRZEDAŻY.

W celu wygenerowania podsumowania widocznych w tabeli dowodów sprzedaży wystawionych w wybranym dniu, należy w prawym górnym rogu tabeli kliknąć w ikonę kół zębatych i wybrać z listy opcję DRUKOWANIE TABELI.

W oknie które się pojawi należy zaznaczyć opcję POKAŻ PODSUMOWANIE STAWEK VAT i kliknąć DALEJ.

Jeśli dowody sprzedaży były wystawione w walucie obcej, wówczas wygenerowane zestawienie będzie zawierać w podsumowaniu wartość przeliczoną na złote po właściwym kursie.

Jak zaksięgować przychód ze sprzedaży bezrachunkowej w wfirma.pl?

Przy sprzedaży stacjonarnej podstawą księgowania będzie ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Dowody sprzedaży służą w tym przypadku tylko jako dokumenty handlowe. W celu zaksięgowania ewidencji bezrachunkowej przychód należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako Rodzaj sprzedaży w JPK wybrać opcję WEW.

Dowód sprzedaży

W przypadku sprzedaży wysyłkowej podstawą księgowania może być ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, wyciąg bankowy lub zestawienia dowodów sprzedaży. W obu przypadkach przychody należy księgować w powyższy sposób.

Wystawianie dowodu sprzedaży do oferty lub faktury pro forma

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawienia dowodu sprzedaży bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę, do której dowód sprzedaży ma być wystawiony. Następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY.

Wystawienie faktury do dowodu sprzedaży

Nie ma możliwości wystawienia faktury do dowodu sprzedaży. Jeżeli do sprzedaży potwierdzonej takim dowodem zachodzi konieczność wystawienia faktury wówczas należy wystawić zwykłą fakturę VAT.

Wystawianie faktury do dowodu sprzedaży w pakietach z magazynem

W przypadku pakietów z magazynem (FAKTUROWANIE + MAGAZYN lub KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN) wystawiony dowód sprzedaży powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu magazynowego WZ. Zatem w celu wystawienia faktury sprzedaży poprzedzonej wystawionym dowodem sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ oraz po uzupełnieniu niezbędnych danych w zakładce ZAAWANSOWANE należy odznaczyć (pozostawić puste) pole WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY. DATA SPRZEDAŻY na fakturze powinna być datą faktycznej sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

Wystawianie faktury do dowodu sprzedaży w pakietach bez magazynu

W przypadku pakietów bez magazynu (FAKTUROWANIE lub KSIĘGOWOŚĆ ONLINE) fakturę sprzedaży poprzedzoną wystawionym dowodem sprzedaży należy wystawić z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić dane, w szczególności zwracając uwagę na DATĘ SPRZEDAŻY, która powinna być datą faktycznej sprzedaży towaru lub wykonania usługi. 

Wystawiając fakturę do dowodu sprzedaży traktowana jest ona jak zwykła faktura a więc nie należy oznaczać jej symbolem "FP".

Pomniejszenie przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej dodatkowo udokumentowanego fakturą

W sytuacji gdy sprzedaż zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej księgowana jest na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej lub zbiorczego zestawienia dowodów sprzedaży wówczas na koniec miesiąca przychód należy pomniejszyć o sumę wystawionych faktur do takiej sprzedaży aby nie został wykazany podwójnie w ewidencjach księgowych.

Wpis pomniejszający należy dokonać poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie należy wybrać BRAK KONTRAHENTA oraz kwoty wprowadzić ze znakiem minus.

Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako Rodzaj sprzedaży w JPK wybrać opcję WEW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów