0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek, czyli przeliczanie listy płac

Wielkość tekstu:

W dniu 8 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która reguluje w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Zmieniło to zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników i zleceniobiorców począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. Wiązało się to z koniecznością  przeliczenia styczniowych list płac oraz wypłaceniem różnic pracownikom. 

W kolejnych miesiącach, należy zastosować podwójne wyliczenia zaliczek na podatek i uwzględnianie zaliczki niższej - korzystniejszej dla pracownika. 

System wFirma został dostosowany do nowego aktu prawnego i umożliwia dokonanie odpowiednich przeliczeń!

Przeczytaj artykuł: Nowy Polski Ład 2022 - wyrównanie niższej pensji! i dowiedz się więcej na temat nowych zasad wyliczania wynagrodzenia.

Z czym powinien liczyć się pracodawca względem nowego rozporządzenia?

Zgodnie z ustawą, wysokość zaliczki na podatek u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r.

Aby ustalić, w jakiej wysokości należy pobrać zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika konieczne jest wyliczenie dwóch zaliczek wg zasad obowiązujących w 2021 roku oraz według obowiązujących przepisów w 2022 r. Ostatecznie uwzględniona powinna być zaliczka w kwocie niższej.

Brak konieczności samodzielnych wyliczeń

Dostosowany do przepisów ustawy, system wFirma umożliwia szybkie wyliczenie listy płac z uwzględnieniem kwoty zaliczki na podatek według zasad z roku 2021 i 2022. Użytkownik nie musi samodzielnie dokonywać porównania wysokości zaliczki, program sam automatycznie wykaże ile podatek wynosił zgodnie z wyliczeniem z 2021 roku, a ile wynosi w 2022. System przyjmie wersję korzystniejszą dla pracownika. 

Przeliczenie zaliczki w systemie wFirma

Co ważne, w ustawie przewidziano możliwość zrezygnowania z przedłużenia terminu poboru zaliczki na podatek. Jeśli pracownik zdecyduje się na to rozwiązanie, ma obowiązek złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużenie terminu. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

W celu dokonania w systemie przeliczenia listy płac, należy w pierwszej kolejności wprowadzić informacje w umowie. Informacje o złożeniu/niezłożeniu wniosku o nieprzedłużanie terminu należy wprowadzić w zakładce: KADRY » UMOWY » kliknąć na umowę i w otwartym oknie przejść do zakładki Historia umowy, tam po zaznaczeniu umowy lub aneksu (jeżeli został dodany) należy wybrać MODYFIKUJ. W oknie jakie się pojawi w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu WNIOSEK O NIEPRZEDŁUŻANIE TERMINÓW należy określić czy pracownik złożył wniosek czy nie. Jeśli pracownik chce mieć przeliczenie zaliczki należy zostawić opcję wniosek o nieprzedłużanie terminów NIEZŁOŻONY. Jeśli zaś złożył wniosek, że nie chce mieć przeliczanej zaliczki na podatek należy wybrać opcję ZŁOŻONY. Zmiany należy zapisać. 

 

Przeliczenie listy płac - wniosek pracownika

Przeliczenie listy płac za styczeń

Po zmianie i weryfikacji ustawień w umowie pracownika, należy przejść do listy płac wypłaconej w styczniu: KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE należy zaznaczyć listę płac i z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ. System automatycznie ustali wysokość zaliczki na podatek z 2021 roku oraz zestawi ją z zaliczką z roku 2022. Na liście będzie widoczny podgląd ile podatku należy dopłacić pracownikom. 

Przykład 1.

Pani Anna wypłaciła wynagrodzenie 5 stycznia 2022 r. Pracownik ten miał zastosowane standardowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 oraz miał naliczoną ulgę dla klasy średniej. Pracownik zarabia 9500 brutto. Podatek za 2022 wyniósł 805 zł. Po wypłaceniu pensji 10 stycznia 2022 Pani Anna przeliczyła wypłatę zgodnie z nowym Rozporządzeniem. Zgodnie z wyliczeniem podatek za 2021 rok wyniósł 672 zł, a więc jest mniejszy i korzystniejszy dla pracownika. W tym przypadku różnicę 133 zł Pani Anna powinna oddać pracownikowi, a więc wykonać przelew na tę kwotę lub też wypłacić gotówkę jeśli wynagrodzenie wypłacane jest z kasy. 

 Przeliczenie listy płac - przykład

Przykład 2.

Pan Dariusz otrzymał wypłacił wynagrodzenie 10 stycznia 2022 roku czyli uwzględniając już nowe rozporządzenie. Kwota wynagrodzenia to 10.000 tys, brutto. Po przeliczeniu listy płac okazało się, że podatek z 2021 roku będzie korzystniejszy dla pracownika tak więc pracodawca powinien uwzględnić kwotę podatku z 2021 roku. 

Przeliczenie listy płac - niższy podatek

Na liście będą widoczne następujące pozycje:

  • podatek 2022 - wyliczenie podatku zgodnie z Nowym Ładem,
  • podatek 2021 - wyliczenie podatku zgodnie z zasadami z roku 2021,
  • różnica podatku - porównanie podatku 2021 a 2022,
  • podatek - kwota zaliczki na podatek, którą przekazuje się do urzędu.

Przeliczenie rachunków 

Analogicznie jak przy listach płac tak również przy rachunkach możliwe jest przeliczenie pod kątem nowego rozporządzenia. Wystarczy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI zaznaczyć wybrany rachunek i wybrać MODYFIKUJ

 

Przeliczenie listy płac - umowy zlecenie

Na podglądzie wyliczeń rachunku będą widoczne następujące pozycje:

  • podatek 2022 - wyliczenie podatku zgodnie z Nowym Ładem,
  • podatek 2021 - wyliczenie podatku zgodnie z zasadami z roku 2021,
  • różnica podatku - porównanie podatku 2021 a 2022,
  • podatek - kwota zaliczki na podatek, którą przekazuje się do urzędu. 

Przeliczanie zaliczek na podatek w kolejnych miesiącach

Przedłużenie terminu poboru zaliczki obowiązuje przez cały 2022 rok. W praktyce w trakcie roku będzie dochodziło do sytuacji kiedy zaliczka na podatek obliczana według zasad 2022 r. będzie niższa niż ta wyliczana według zasad obowiazujących w 2021 r. W takiej sytuacji należy przyjąć zaliczkę w kwocie niższej plus doliczyć do niej kwoty przesuniętego podatku z poprzednich miesięcy. Możliwe jest doliczenie kwoty obniżonego podatku do poziomu zaliczki wyliczonej na zasadach według zasad z 2021 r.

Celem wprowadzenia przedłużenia terminu poboru zaliczki jest to, aby pracownicy w 2022 roku nie otrzymywali wynagrodzenia niższego z niż 2021 roku. Oznacza to, że podatek naliczony w 2022 roku nie może być wyższy niż ten naliczony według starych zasad. Nie oznacza to jednak, że podatek jest umarzany. Będzie on doliczany do niższego podatku 2022 lub rozliczony w zeznaniu rocznym.

Przykład 3.

Pracownik przez cały rok otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie w wysokości 12 000 zł. Pracownik miał zastosowany PIT-2, korzysta z ulgi dla klasy średniej i zwykłych KUP.

We wrześniu zaliczka na podatek 2022 będzie niższa niż ta wyliczona na zasadach 2021 r. Jednak w związku z tym, że w poprzednich miesiącach zaliczka była obniżana, do zaliczki 2021, należy niejako wyrównać ja do tego poziomu. W poniższym przykładzie zaliczka na podatek naliczony wynosi 1684 zł. Czyli jest to kwota podatku 2022 1293 zł plus dodana kwota 391 zł daje kwotę podatku wyrównaną do poziomu zaliczki wyliczonej według zasad 2021 r.

Przeliczenie listy płac - wyrównanie podatku

W systemie w takim miesiącu pojawia się informacja na liście płac KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE kliknięcie na listę, gdzie czerwonym wykrzyknikiem zostanie oznaczone że pobrano kwoty przesuniętego podatku z poprzednich miesięcy.

 

Przeliczenie listy płac - informacja

Kartoteka dochodowa z wykazaniem różnic podatku

Pracodawca ma możliwość kontrolować kwotę obniżonego podatku. W tym celu można wygenerować kartotekę dochodową. Aby to zrobić należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY zaznaczyć pracownika i wybraćDRUKUJ » KARTOTEKĘ DOCHODOWĄ. Należy wybrać odpowiedni zakres dat, natomiast w rubryce RODZAJ pozostawić opcję PODSTAWOWA. Na podstawie wygenerowanego zestawienia, w łatwy sposób będzie można ustalić sumę obniżonego podatku.

 

Przeliczenie listy płac - kartoteka dochodowa

Jak już zostało wspomniane jeśli w trakcie roku, nie będzie możliwe wyrównanie całego obniżonego podatku, to zostanie on doliczony w zeznaniu rocznym, co dla wielu pracowników może być niemiłym zaskoczeniem.

Zaliczki na podatek dochodowy pobrane po 7 stycznia 2022 r. powinny być przeliczone według nowych zasad. System wFirma umożliwia szybkie przeliczenie listy płac i weryfikacje wyliczeń. Nie ma konieczności samodzielnych obliczeń, system sam automatycznie wykaże ile podatek wynosił zgodnie z wyliczeniem z 2021 roku a ile wynosi w 2022 i przyjmie ten korzystniejszy dla pracownika podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów