0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent śródroczny a wyliczenie składki zdrowotnej - czyli jak obniżyć składkę zdrowotną w trakcie roku

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość dodawania wartości remanentów śródrocznych czyli takich wykonywanych w trakcie roku. Może to wpłynąć na zmniejszenie lub zwiększenie zobowiązań podatkowych i ZUS.

Czym jest remanent śródroczny i kiedy się go sporządza?

Remanent to tzw. spis z natury czy inwentaryzacja, które polegają na fizycznym policzeniu i spisaniu na dany dzień towarów handlowych/materiałów jakie pozostają w firmie na koniec danego okresu. Zwykle remanent przeprowadza się raz w roku na dzień 31.12. i wówczas jest on równolegle remanentem początkowym rozpoczynającym nowy rok. Jednak przepisy podatkowe pozwalają przedsiębiorcą by taki remanent przeprowadzać częściej już w trakcie roku.

Wzór remanentu można pobrać bezpłatnie z artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Remanent śródroczny a wyliczenie składki zdrowotnej czyli co daje śródroczny remanent?

Wynik spisu z natury to porównanie stanu początkowego ze stanem końcowym i określenie różnicy która będzie miała wpływ już nie tylko na dochód ale także i na podstawę wyliczenia składki zdrowotnej.

Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w postaci KPiR dochód oraz podstawę wyliczenia składki zdrowotnej:

  • powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
  • obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego

Przepisy przejściowe tylko niższa składka zdrowotna - korzystne rozwiązanie!

W roku 2022 z uwagi na przepisy przejściowe ustawodawca dał możliwość uwzględniania remanentów śródrocznych w wyliczeniu składki zdrowotnej ale wyłącznie tych na korzyść podatnika, czyli tych zmniejszających składkę! Gdy zatem remanent końcowy z danego okres wyjdzie wyższy niż początkowy to mimo jego sporządzania nie powiększy on składki. To rozwiązanie można stosować jedynie w 2022 roku. Więcej na ten temat: Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian w Polskim Ładzie

Jak wprowadzić remanent śródroczny w systemie wFirma.pl?

Wartość sporządzonego poza systemem remanentu należy wprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. Po dodaniu remanentu końcowego automatycznie na kolejny dzień utworzy się remanent początkowy o jednakowej wartości. Więcej na ten temat: jak dodać remanent śródroczny w systemie wFirma.

Jak obniżyć składkę zdrowotną o remanent w 2022 roku

Jeżeli system wykryje więcej remanentów niż jeden początkowy i będzie on mógł pomniejszyć składkę zdrowotną (czyli końcowy będzie niższy niż początkowy) to automatycznie podczas wyliczania składki zdrowotnej STRAT » ZUS » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJE zastosuje możliwość uwzględnienia różnicy remanentowej poprzez automatyczne zaznaczenie okienka widocznego w zakładce ZAAWANSOWANE » ZASTOSOWANIE RÓŻNICY REMANENTOWEJ

remanent śródroczny a wyliczenie składki zdrowotnej

Gdyby różnica miała powiększyć składkę system nie będzie automatycznie uwzględniał takiej niekorzystnej różnicy, uwzględniając przepisy przejściowe jakie można stosować do końca 2022 roku.

Wpływ różnicy remanentowej można sprawdzić po zapisaniu ZUS DRA klikając na deklarację, a w oknie jakie się pojawi przechodząc do zakładki SKŁADKA ZDROWOTNA:

remanent śródroczny a wyliczenie składki zdrowotnej

Śródroczna różnica remanentowa wpływa na dochód narastająco w kolejnych miesiącach. Dochód ten jest jednym z podstawowych parametrów na podstawie których bazuje wyliczenie podstawy składki zdrowotnej.

Różnica remanentowa w drugiej firmie

W celu ujęcia różnicy remanentowej w wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej należy w oknie dodawania danych dotyczących drugiej firmy odpowiednio powiększyć lub pomniejszyć koszty o wysokość różnicy. 

W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJE » DANE Z KOLEJNEJ FIRMY. W polu Koszty narastająco należy wprowadzić wartość kosztów z drugiej firmy, które należy powiększyć lub pomniejszyć o różnicę remanentową.

remanent śródroczny a wyliczenie składki zdrowotnej

Jeżeli wartość remanentu końcowego jest mniejsza niż wartość remanentu początkowego to powstałą różnicę remanentową należy dodać do kwoty kosztów.

Od 2023 roku jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego to powstałą różnicę remanentową należy odjąć od kwoty kosztów.

Przykład 1

Pan Jan oprócz jednoosobowej działalności jest wspólnikiem spółki cywilnej w której zgodnie z posiadanym udziałem uzyskał przychód narastająco do marca w kwocie 80.000 zł i koszty narastająco w kwocie 30.000 zł. Dodatkowo przeprowadził w spółce remanent śródroczny który na koniec marca wynosił 6.000 zł. Remanent początkowy na 1 styczeń wynosił 10.000 zł. 

W związku z remanentem śródrocznym powstała różnica remanentowa w wysokości 4.000 zł czyli 10.000 zł - 6.000 zł. Z racji tego, że remanent końcowy w marcu jest niższy niż remanent początkowy w styczniu to różnica remanentowa powiększy wartość kosztów. 

Generując ZUS DRA za kwiecień pan Jan powinien uzupełnić pola następująco:

  • Przychód narastająco - 80.000 zł

  • Koszty narastająco - 34.000 zł (30.000 zł + 4.000 zł).

Jeżeli przedsiębiorca sporządza więcej remanentów śródrocznych w danym roku to różnicę remanentową należy wyliczać biorąc pod uwagę remanent początkowy na początek roku i ostatni przeprowadzony remanent końcowy.

Przykład 2

Pan Jan z przykładu 1. sporządził w spółce kolejny remanent śródroczny na koniec kwietnia. Wysokość remanentu końcowego na dzień 30 kwietnia wynosi 2.000 zł. Przychody narastająco przypadające na udziały pana Jana w spółce w kwietniu wynoszą 100.000 zł a koszty narastająco 50.000 zł. 

W związku z remanentem śródrocznym powstała różnica remanentowa w wysokości 8.000 zł czyli 10.000 zł - 2.000 zł. Z racji tego, że remanent końcowy w kwietniu jest niższy niż remanent początkowy w styczniu to różnica remanentowa powiększy wartość kosztów. 

Generując ZUS DRA za maj pan Jan powinien uzupełnić pola następująco:

  • Przychód narastająco - 100.000 zł

  • Koszty narastająco - 58.000 zł (50.000 zł + 8.000 zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów