Rozliczenie osób współpracujących w systemie

Osobę pomagającą przy prowadzeniu przedsiębiorstwa należy rozliczyć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podczas świadczenia pomocy przez członka rodziny w ramach stosunku pracy lub bezumownie, jednym z wymogów jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Więcej szczegółów i odpowiedzi na pytanie jak wygląda rozliczenie osób współpracujących - członków rodziny pomagających w przedsiębiorstwie w artykule zatrudnianie rodziny a składki ZUS.

Rozliczenie osób współpracujących

System posiada funkcję rozliczenia osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie. Osoby współpracujące można wprowadzić do systemu tak że będą wykazywane na raportach imiennych w deklaracji DRA.

Wprowadzenie osoby współpracującej do systemu

System posiada funkcję rozliczenia osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie.

W celu dodania osoby współpracującej należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ.

Rozliczenie osób współpracujących - dodawanie

Pojawi się okno pozwalające na wprowadzenie danych osoby współpracującej.

Rozliczenie osób współpracujących - podstawowe informacje

W przypadku rozliczenia osoby współpracującej , pojawi się dodatkowa opcja “OSOBA POWIĄZANA Z”. Istnieje możliwość wyboru osoby, z którą ma być powiązana osoba współpracująca.

Rozliczenie osób współpracujących - osoba powiązana

Po zapisaniu danych pojawi się okno, w którym konieczne jest podanie okresu rozpoczęcia współpracy. Jeżeli końcowa data współpracy nie jest określona, nie jest obowiązkowe jej dodawanie (datę końcową można wprowadzić po zakończeniu współpracy). Należy również wybrać schemat opłacania składek:

  • Zwykły - oznacza opłacanie pełnych składek społecznych oraz zdrowotnych - dla osób nie posiadających innego tytułu do ubezpieczeń

  • Tylko ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) - ten schemat składek przeznaczony jest dla osób, posiadających inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowa o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa)

Rozliczenie osób współpracujących - schemat

Jeżeli osoba współpracująca świadczy prac bezumownie wówczas pole "zatrudnienie na podstawie umowy o pracę" powinno zostać odznaczone.

Aby zmodyfikować wprowadzony okres współpracy (np. w celu wprowadzenia daty końcowej), czy dokonać zmiany schematu opłacanych składek, wystarczy kliknąć na wprowadzoną datę i wybrać opcję Modyfikuj.

Rozliczenie osób współpracujących - modyfikacja okresu współpracy

Zgłoszenie osoby współpracującej do ubezpieczeń

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie deklaracji zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE   ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub odpowiednio ZUS ZZA.

Rozliczenie osób współpracujących - deklaracje zgłoszeniowe

Członka rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i świadczy pomoc jako osoba współpracująca, zgłasza się w ZUS z kodem 05 11 x x. Wygenerowane zgłoszenie należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń.

Rozliczenie osób współpracujących - ZUA

Osoba współpracująca na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Po zakończeniu miesiąca należy wygenerować deklarację rozliczeniową poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Rozliczenie osób współpracujących -DRA

Jeżeli osoba współpracująca podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, zostanie wykazana na raporcie imiennym ZUS RCA. Natomiast osoby współpracujące podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zostaną wykazane na raporcie imiennym ZUS RZA. Co ważne, jeżeli okres współpracy nie obejmuje pełnego miesiąca, system automatycznie dokona proporcjonalnego podziału podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wszystkie składki za osobę współpracującą są finansowane przez płatnika składek.

W przypadku gdy dana osoba współpracująca pomaga w prowadzeniu działalności wspólnikowi spółki będzie wykazywana na jego deklaracji również z kodem  05 11 x x

Rozliczenie osób współpracujących - raport RCA

Po opłaceniu składek ZUS za dany miesiąc, wygenerowaną deklarację należy rozliczyć wprowadzając datę faktycznej zapłaty składek, poprzez zaznaczenie dokumentu i wybór opcji Rozlicz. Dzięki temu składki ZUS za przedsiębiorcę i osobę współpracującą zostaną uwzględnione przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, natomiast za opłacone składki na Fundusz Pracy będą automatycznie zaksięgowane w KPiR.

Rozliczenie osób współpracujących - płatność do deklaracji

Zakończenie współpracy i wyrejestrowanie z ZUS

By zakończyć współpracę z osobą współpracującą, należy przejść do zakładki  USTAWIENIA » PODATKI » ZUS, a następnie do części dotyczącej osób współpracujących oraz kliknąć na datę okresu współpracy. Pojawi się okno, w którym należy wybrać opcję Modyfikuj.

Rozliczenie osób współpracujących - modyfikacja okresu współpracy

W oknie okres współpracy należy wprowadzić datę zakończenia współpracy i kliknąć “Zapisz”.

Następnym krokiem jest wyrejestrowanie osoby współpracującej z ubezpieczeń. W tym celu należy przejść do zakładki  START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Rozliczenie osób współpracujących - deklaracja wyrejestrowująca

Pojawi się okno z danymi, które zostaną ujęte w deklaracji, system automatycznie wprowadzi datę wyrejestrowania na podstawie wprowadzonej daty zakończenia współpracy. Przy wyrejestrowaniu należy wybrać Kod przyczyny wyrejestrowania: 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia.

Rozliczenie osób współpracujących - ZWUA