Rozliczenie osób współpracujących w systemie

Osobę pomagającą przy prowadzeniu przedsiębiorstwa należy rozliczyć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podczas świadczenia pomocy przez członka rodziny w ramach stosunku pracy lub bezumownie, jednym z wymogów jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Więcej szczegółów i odpowiedzi na pytanie jak wygląda rozliczenie osób współpracujących - członków rodziny pomagających w przedsiębiorstwie w artykule zatrudnianie rodziny a składki ZUS.

Rozliczenie osób współpracujących bezumownie

System posiada funkcję rozliczenia osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie. Osoby współpracujące można wprowadzić do systemu tak, że będą wykazywane na raportach imiennych deklaracji DRA.

Wprowadzenie osoby współpracującej do systemu

W celu dodania osoby współpracującej należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ.

Rozliczenie osób współpracujących i wprowadzenie w systemie

Pojawi się okno pozwalające na wprowadzenie danych osoby współpracującej.

Rozliczenie osób współpracujących - dane podstwowe

W przypadku osoby współpracującej wspólnika spółki, pojawi się dodatkowa opcja “OSOBA POWIĄZANA Z”. Istnieje możliwość wyboru osoby, z którą ma być powiązana osoba współpracująca.

Po zapisaniu danych pojawi się okno, w którym konieczne jest podanie okresu rozpoczęcia współpracy. Jeżeli końcowa data współpracy nie jest określona, nie jest obowiązkowe jej dodawanie (datę końcową można wprowadzić po zakończeniu współpracy). Rozliczenie osób współpracujących zależy od wybranego schematu składek:

  • Zwykły - oznacza opłacanie pełnych składek społecznych oraz zdrowotnych - dla osób nie posiadających innego tytułu do ubezpieczeń
  • Tylko ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) - ten schemat składek przeznaczony jest dla osób, posiadających inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowa o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalna krajowa)

Rozliczenie osób współpracujących - schemat składek

Jeżeli osoba współpracująca świadczy pracę bezumownie wówczas pole "zatrudnienie na podstawie umowy o pracę" powinno pozostać odznaczone.

Aby zmodyfikować wprowadzony okres współpracy (np. w celu wprowadzenia daty końcowej), czy dokonać zmiany schematu opłacanych składek, wystarczy kliknąć na wprowadzoną datę i wybrać opcję Modyfikuj.

Rozliczenie osób współpracujących - modyfikacja okresu współpracy

Zgłoszenie osoby współpracującej do ubezpieczeń

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie deklaracji zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub odpowiednio ZUS ZZA.

Rozliczenie osób współpracujących - dodawanie ZUA

Członka rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i świadczy pomoc jako osoba współpracująca, zgłasza się w ZUS z kodem 05 11 x x. Wygenerowane zgłoszenie należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń.

Rozliczenie osób współpracujących - wypełenienie deklaracji zgłoszeniowej

Rozliczenie osób współpracujących na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Po zakończeniu miesiąca należy wygenerować deklarację rozliczeniową poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Rozliczenie osób współpracujących - rozliczenie DRA

Rozliczenie osób współpracujących zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych zostanie wykazane na raporcie imiennym ZUS RCA. Natomiast osoby współpracujące podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zostaną wykazane na raporcie imiennym ZUS RZA. Co ważne, jeżeli okres współpracy nie obejmuje pełnego miesiąca, system automatycznie dokona proporcjonalnego podziału podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wszystkie składki za osobę współpracującą są finansowane przez płatnika składek.

W przypadku gdy dana osoba współpracująca pomaga w prowadzeniu działalności wspólnikowi spółki będzie wykazywana na jego deklaracji również z kodem 05 11 xx.

Rozliczenie osób współpracujących - wykazanie w RCA

Po opłaceniu składek ZUS za dany miesiąc, wygenerowaną deklarację należy rozliczyć wprowadzając datę faktycznej zapłaty składek, poprzez zaznaczenie dokumentu i wybór opcji Rozlicz. Dzięki temu składki ZUS za przedsiębiorcę i osobę współpracującą zostaną uwzględnione przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, natomiast za opłacone składki na Fundusz Pracy będą automatycznie zaksięgowane w KPiR.

Rozliczenie osób współpracujących - rozliczenie DRA

Zakończenie współpracy i wyrejestrowanie z ZUS

By zakończyć współpracę z osobą współpracującą, należy przejść do zakładki  USTAWIENIA » PODATKI » ZUS, a następnie do części dotyczącej osób współpracujących oraz kliknąć na datę okresu współpracy. Pojawi się okno, w którym należy wybrać opcję Modyfikuj.

Rozliczenie osób współpracujących - zakończenie współpracy

W oknie okres współpracy należy wprowadzić datę zakończenia współpracy i kliknąć “Zapisz”. Jeśli zakończenie współpracy nastąpi w połowie miesiąca, wówczas składki na DRA zostaną naliczone proporcjonalnie, tylko za dni współpracy.

Następnym krokiem jest wyrejestrowanie osoby współpracującej z ubezpieczeń. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Rozliczenie osób współpracujących - wyrejestrowanie

Pojawi się okno z danymi, które zostaną ujęte w deklaracji, system automatycznie wprowadzi datę wyrejestrowania na podstawie wprowadzonej daty zakończenia współpracy. Przy wyrejestrowaniu należy wybrać Kod przyczyny wyrejestrowania: 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia.

Rozliczenie osób współpracujących - dane do wyrejestrowania

Deklarację ZUS ZWUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni. Można to zrobić bezpośrednio z systemu, o czym więcej opisaliśmy w artykule: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn