0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna z kilku działalności

Wielkość tekstu:

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą po otwarciu następnej firmy muszą naliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne z każdej z nich. Sumowanie przychodów czy dochodów z kilku działalności oraz właściwe ich ujęcie jest bardzo ważne. Poniżej podpowiadamy jak powinna być naliczana składka zdrowotna z kilku działalności.

Kilka działalności a składka zdrowotna

W systemie jest możliwość rozliczania składki zdrowotnej jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka działalności gospodarczych, gdzie z każdej podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Aby prawidłowo naliczyć wartość tej opłaty w pierwszej kolejności należy przejść do  USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE i w polu UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wybrać z ilu tytułów opłacana jest składka zdrowotna. Jeżeli ubezpieczony prowadzi dwie działalności z których podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, to powinien wybrać DWIE FIRMY. 

składka zdrowotna z kilku działalności - ustawienia

Po zapisaniu tych zmian podczas tworzenia deklaracji DRA pojawi się zakładka DANE Z KOLEJNEJ FIRMY, gdzie będzie możliwe wprowadzenie danych na cele wyliczenia składki zdrowotnej w ZUS DRA. 

składka zdrowotna z kilku działalności - parametry

Składka zdrowotna z kilku działalności na takiej samej formie opodatkowania

W przypadku, gdy dodatkowa działalność ma taką samą formę opodatkowania jak ta ustawiona w wfirma,czyli jest to:

1) ryczałt:

 • Przychód narastająco należy rozumieć sumę przychodów osiągniętych od początku roku do miesiąca, za który wyliczania jest deklaracja ZUS DRA. Przykładowo jeśli przedsiębiorca generuje ZUS DRA za kwiecień, to w tym polu powinien wprowadzić przychód narastająco na koniec kwietnia.
 • Składki społeczne zapłacone od początku roku do miesiąca, za który liczona jest składka zdrowotna należy rozumieć sumę składek społecznych zapłaconych na koniec miesiąca, za który wyliczana jest deklaracja ZUS DRA. Nie ma znaczenia za jaki okres te składki są należne, ważna jest data ich zapłaty. Jeśli składki społeczne naliczone są na koncie, na kórym sporządzana jest DRA wysyłana do ZUS i ta deklaracja jest rozliczona, to składki społeczne będą już uwzględnione w wyliczeniu. W tym przypadku w zakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY w polach dotyczących składek nalezy wpisać 0,00.  

2) ryczałt uproszczony:

 • Przychody z poprzedniego roku to suma przychodów z drugiej firmy osiągniętych w poprzednim roku na widniejących w Ewidencji Przychodów lub zeznaniu rocznym PIT-28. 
 • Ubezpieczenie społeczne zapłacone w poprzednim roku kalendarzowym - suma składek społecznych opłaconych w roku poprzedzającym rok za który tworzona jest deklaracja DRA. 

3) skala podatkowa/ podatek liniowy:

 • Przychód narastająco - jest to suma przychodów osiągniętych od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który generowana jest deklaracja ZUS DRA (wiersz razem z kolumny 9 KPiR za wspomniany miesiąc). Przykładowo generując deklarację ZUS DRA za kwiecień w polu “przychód narastająco” wprowadzić należy przychód narastająco na dzień 31 marca (wiersz razem z kolumny 9 KPiR na koniec marca.
 • Koszty narastająco -  jest to suma kosztów poniesionych od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który generowana jest deklaracja ZUS DRA (suma wierszy razem z kolumn 10,11 i 14 KPiR za wspomniany miesiąc). Przykładowo generując deklarację ZUS DRA za kwiecień w polu “koszty narastająco” wprowadzić należy koszty narastająco na dzień 31 marca (suma wierszy razem z kolumn 10,11 i 14 KPiR za wspomniany miesiąc na dzień 31 marca).
 • Składki społeczne zapłacone w miesiącu poprzedzającym wyliczenie (nieujęte w kosztach) - w polu tym należy wskazać kwotę składek społecznych zapłaconych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który generowana jest ZUS DRA. Nie ma znaczenia za jaki okres te składki są należne, ważna jest data ich zapłaty. Składki społecznej nie należy odliczać podwójnie. Jeśli składki społeczne odliczyliśmy (uwzględniliśmy na jednej ZUS DRA w systemie - te odliczane są automatycznie) w pierwszej firmie to drugi raz nie odliczamy ich w wyliczeniu dochodu z drugiej firmy.Przykładowo przedsiębiorca korzysta z preferencyjnego ZUS. Generując ZUS DRA za kwiecień, gdy składki społeczne nie zostały odliczone w jednoosobowej działalności gospodarczej, wówczas do pola “Składki społeczne…..” wprowadzamy składki zapłacone w marcu. Czyli przyjmując, że przedsiębiorca płaci ZUS terminowo w tym polu wpisać należy składki za luty w kwocie 285,71 zł zapłacone w marcu.
 • Suma dochodów za poprzednie miesiące - w polu tym wpisuje się sumę dochodu narastająco za poprzednie okresy danego roku do dwóch miesięcy poprzedzających okres, za który liczona jest składka zdrowotna. Przykładowo generując ZUS DRA za kwiecień w polu “Suma dochodów za poprzednie miesiące” należy uzupełnić dochód narastająco na koniec miesiąca lutego, czyli suma przychodów styczeń + luty (wiersz razem z kolumny 9 KPiR na koniec lutego) minus suma kosztów styczeń + luty (suma razem z kolumn: 10,11 i 14). WAŻNE! W przypadku kilku firm w tym polu wpisać należy 0,00 jeśli dane z pierwszej firmy (czyli tej na której koncie generuje się deklarację) uzupełniane są automatycznie. Wtedy dochód narastająco obliczany jest samoczynnie na podstawie wprowadzonych wcześniej informacji. Nie należy podawać tam absolutnie wartości poprzedzonych znakiem minusa - w przypadku straty wpisuje się również wartość 0,00.

Składka zdrowotna z kilku działalności przy różnych formach opodatkowania

Z kolei w sytuacji, gdy dodatkowa działalność ma inną formę opodatkowania niż ta ustawiona w wfirma, to w przypadku:

1) skali podatkowej/podatku liniowego w polach:

 • Dochód uzyskany w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie - wpisuje się kwotę dochodu osiągniętego od początku roku na koniec miesiąca poprzedzającego wyliczenie składki zdrowotnej. Wyliczenie dochodu narastająco za kolejne miesiące w roku składkowym będzie wyglądało następująco: przychody osiągnięte od początku roku – koszty poniesione od początku roku – różnicę między sumą składek społecznych zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (o ile składki nie zostały ujęte w kosztach) – dochód narastająco za poprzednie miesiące. Jeżeli poniesiono stratę, to należy wpisać 0,00. 

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - w polu tym w przypadku:

  • podatku liniowego pojawi się kwota dochodu wprowadzona w polu “Dochód uzyskany w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie”. Jeśli kwota ta po przemnożeniu przez 4,9% daje kwotę niższą niż minimalna wysokość składki zdrowotnej, wówczas system zamiast dochodu realnego stosuje minimalną podstawę wyliczenia składki.

  • skali podatkowej pojawi się kwota dochodu wprowadzona w polu “Dochód uzyskany w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie”, jeśli kwota dochodu jest wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia z danego roku. Jeśli kwota dochodu jest niższa system wskazuje kwotę minimalnej podstawy wyliczenia składki.

 • Kwota należnej składki - w tym polu w przypadku opodatkowania:

  • podatkiem liniowym pojawi się kwota wynikająca z wyliczenia: 4,9% od wartości z pola “podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne”, ale nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia.

  • według skali podatkowej pojawi się kwota wynikająca z wyliczenia: 9% od wartości z pola “podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne”, ale nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia.

2) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • Suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym - w polu tym wpisujemy sumę kwoty przychodu na koniec miesiąca za który wyliczana jest składka zdrowotna. Przykładowo generując ZUS DRA za kwiecień należy tam wpisać sumę przychodu osiągniętego od początku roku do końca kwietnia Jeśli księgowość prowadzona jest w systemie dla spółki/JDG to kwotę przychodu narastająco można wziąć z zakładki START » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY.

 • Suma przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym - w polu tym wpisujemy sumę kwoty przychodu uzyskaną w ubiegłym roku. Co ważne, z uproszczonej formy wyliczania składki zdrowotnej nie mogą skorzystać osoby, które zawiesiły działalność choćby na miesiąc lub rozpoczęły działalność w trakcie roku, którego chcemy wziąć sumę przychodów za rok ubiegły. Przykładowo przedsiębiorca generuje ZUS DRA za styczeń 2022. Działalność prowadzi już 2 lata i w 2021 roku nie dokonywał jej zawieszenia. Wówczas w polu “Suma przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym” podatnik uzupełnia sumę przychodów osiągniętych w 2021 roku. Jeśli księgowość prowadzona jest w systemie dla spółki/JDG to kwotę przychodu narastająco można wziąć z zakładki START » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY » DATA: POPRZEDNI ROK.

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - w polu tym w przypadku ryczałtu pojawi się kwota:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku sumy przychodów w przedziale 0 - 60.000 zł;

  • 100% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku sumy przychodów w przedziale 60.000 - 300.000 zł;

  • 180% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku sumy przychodów powyżej 300.000 zł.

 • Kwota należnej składki - w polu tym w przypadku ryczałtu pojawi się kwota:

  • 9% z 60% przeciętnego wynagrodzenia;

  • 9% z 100% przeciętnego wynagrodzenia;

  • 9% z 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów