Rozliczenie z małżonkiem na PIT-36 w systemie wfirma.pl

Użytkownicy korzystający z systemu wfirma, którzy posiadają pakiet “Księgowość online” lub “Księgowość online + magazyn” mogą w systemie wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej oraz jednocześnie dokonać wspólnego rozliczania z małżonkiem (jeśli spełnione są określone warunki).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem - warunki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Z tej formy rozliczenia skorzystać mogą:

  • małżonkowie, którzy przez cały rok pozostają w związku małżeńskim (rozwód, zawarcie małżeństwa w trakcie roku wyklucza wspólne rozliczenie),
  • przez cały rok podatkowy istnieje między nimi współwłasność majątkowa, (umowy o rozdzielności majątkowej wykluczają wspólne rozliczenie),
  • każdy z małżonków rozlicza się według skali podatkowej, wspólne rozliczenie małżonków wyklucza korzystanie z podatku liniowego (PIT-36L) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) -wyjątek stanowi opodatkowanie przychodów z najmu.
  • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
  • wspólne rozliczenie należy złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym (od rozliczenia za rok 2018 łącznie opodatkować mogą się również małżonkowie, którzy złożą wspólne zeznanie po terminie, na zasadzie korekty).

Jak wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej rozliczając się z małżonkiem?

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać "Roczną deklarację podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36)".

rozliczenie z małżonkiem - PIT-36

Następnie należy wybrać rok, za który składane jest zeznanie oraz cel złożenia.

rozliczenie z małżonkiem - cel złożenia

W kolejnym oknie dodawania deklaracji pojawia się podsumowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku, na podstawie danych wprowadzonych do systemu wfirma.pl. Jednakże użytkownik przed wygenerowaniem zeznania ma możliwość modyfikacji danych, jeśli zachodzi taka konieczność. Następnie ukaże się okno z wartościami składek ZUS oraz zaliczek na podatek, które również w razie konieczności można edytować.

rozliczenie z małżonkiem - wysokość zaliczki

W kolejnym oknie mamy możliwość wyboru sposobu rozliczenia:

  • indywidualnie,
  • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,
  • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy,
  • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku spełnienia warunków do wspólnego rozliczenia wybieramy rozliczenie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy. W kolejnym kroku wpisujemy identyfikator podatkowy małżonka (PESEL lub NIP) oraz wybieramy załączniki, które dołączymy do zeznania rocznego.

rozliczenie z małżonkiem - forma rozliczenia

Sposób rozliczenia "wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy" wybieramy w przypadku rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, o czym więcej w artykule: Rozliczenie roczne ze zmarłym małżonkiem - jak przebiega?

Po wygenerowaniu zeznania PIT-36 należy w części B.2 "Dane małżonka" uzupełnić ręcznie wpisując dane identyfikacyjne małżonka (nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia). Jeśli adres zamieszkania jest identyczny jak podatnika należy pozostawić włączoną opcję ADRES MAŁŻONKA JEST TAKI SAM JAK ADRES PODATNIKA. Jeśli adres jest inny należy odznaczyć opcję i adres uzupełnić ręcznie.

rozliczenie z małżonkiem - część B.2

W części D.2 "Dochody i straty małżonka" zeznania należy ręcznie uzupełnić informacje o dochodach i stratach małżonka uzyskanych w danym roku podatkowym.

rozliczenie z małżonkiem - dochody i straty małżonka

rozliczenie z małżonkiem - dochody małżonka

W części E "Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne" zeznania należy ręcznie w zielonym polu "składka małżonka" uzupełnić wartość zapłaconych składek społecznych małżonka.

rozliczenie z małżonkiem - składki społeczne

W części I "Odliczenia od podatku" należy uzupełnić w zielonym polu "składka małżonka" wartość zapłaconych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (na PIT-11 są one podane już w wysokości, która podlega odliczeniu od podatku).

rozliczenie z małżonkiem - składka zdrowotna

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy zapisać zeznanie PIT-36 za pomocą opcji ZAPISZ.

Wysyłka zeznania rocznego PIT-36

Aby wysłać zeznanie roczne należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE. Następnie należy oznaczyć zeznanie roczne i skorzystać z funkcji WYŚLIJ DO URZĘDU.W oknie, które się pojawi należy przejść do części BEZ PODPISU i uzupełnić dane do autoryzacji (imię i nazwisko, NIP, data urodzenia oraz kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni).

rozliczenie z małżonkiem - wysyłka zeznania rocznego