Tryb edycji okna dla produktów

Do czego służy tryb edycji okna?

Tryb edycji okna służy do zdefiniowania domyślnych wartości określonych pól jak i stworzenia nowych podczas dodawania nowego produktu. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej co pozwala na przyśpieszenie procesu.

Aby włączyć tryb edycji należy wybrać akcję USTAWIENIA OKNA znajdującą się w prawym górnym rogu w oknie dodawania produktu (PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT).

 tryb edycji okna

Pola dostępne do edycji

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE można ustawić domyślnie zachowanie dla pól: Typ /Jednostka / Stawka VAT / Rabat  oraz dodać i zdefiniować dodatkowe pola.

tryb edycji okna

Ustawienie domyślnego zachowanie pól dla pakietu bez magazynu

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki  PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

tryb edycji okna

Między podświetlanymi polami można się swobodnie przełączać. Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

tryb edycji okna

Dodawanie nowego pola

Dla produktów  można zdefiniować dodatkowe pola Kod EAN oraz własne pola tekstowe.

W celu dodania nowego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna.

tryb edycji okna

W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola.

tryb edycji okna

Po wybraniu rodzaju pola można zmienić jego nazwę.

tryb edycji okna

Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku zakończ edycję pól lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

tryb edycji okna

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne dla wszystkich produktów.

tryb edycji okna

Dodatkowe pola można ustawić w wyświetlanej tabeli. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Definiowanie kolumn w tabeli.

Usuwanie dodatkowego pola

W celu usunięcia zdefiniowanego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna. Po najechaniu myszką na wiersz pola zostanie wyświetlona ikonka usuwania zdefiniowanego pola.

tryb edycji okna

Pole zostanie usunięte we wszystkich produktach.

Ustawienie domyślnego zachowanie pól dla pakietu z magazynem

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki  MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA. Zachowanie trybu edycji okna jak i definiowanie dodatkowych pól dla produktu jest analogiczne jak dla pakietu bez magazynu.

tryb edycji okna