Ulga na zakup kasy fiskalnej - deklaracja VAT

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych przepisami zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży dla tej grupy osób na kasie fiskalnej. Z tytułu zakupu kasy fiskalnej możliwe jest odliczenie ulgi. Wyjaśniamy, w jaki sposób postępować w systemie wfrma.pl, aby ulga na zakup kasy fiskalnej została ujęta w deklaracji VAT, w przypadku czynnych podatników VAT oraz jak uzyskać zwrot ulgi w przypadku podatnika zwolnionego z VAT.

Podatnik, który prowadzi działalność w branżach wrażliwych, ustawowo został zobowiązany do posiadania kasy online w określonym terminie:
- od 1 stycznia 2020 roku - przedsiębiorcy:
   •świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
   •sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
- od 1 lipca 2020 roku - przedsiębiorcy:
   •świadczący stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
- od 1 lipca 2020 roku - przedsiębiorcy:
   •świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
- od 1 stycznia 2023 roku - wszyscy przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jak wskazują przepisy?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online (zakupionej od 1 maja 2019 r.) należy spełnić następujące warunki:

 • w obowiązującym terminie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online jeżeli podatnika objął obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży lub,
 • dobrowolnie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej online, jeżeli podatnika nie objął dotychczasowego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używał wcześniej kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży;

Ulga na zakup kasy rejestrującej online przysługuje w wysokości 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł.
Dodatkowo zakup kas rejestrujących nie powinien wystąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnik zobowiązany do wymiany kasy fiskalnej na kasę online w jednym z trzech terminów, gdzie za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży należy przyjąć dzień, w którym powstał obowiązek posiadania kasy online.
Dla kas fiskalnych “starego” typu, zakupionych przed wejściem w życie nowych przepisów tj. przed 1 maja 2019 roku, obowiązują poprzednie przepisy dotyczące odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej, które regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Więcej na ten temat w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Zasada ujęcia ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej (w przypadku czynnego podatnika VAT), dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy:

 • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony ≥ wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup kasy,
 • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony < wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Jeżeli w deklaracji VAT-7/7K za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek VAT należny bądź pozostała wartość nieodliczonej ulgi, która nie znalazła pokrycia w wartości podatku VAT należnego, podatnik pozostałą kwotę ulgi może:

 • wykazać do zwrotu na własny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub
 • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy u vatowca w systemie? 

W systemie wfirma.pl ujęcia ulgi na zakup kasy fiskalnej (gdy zakup kasy nastąpił po 1 maja 2019 roku) w przypadku czynnego podatnika VAT dokonuje się bezpośrednio na generowanej deklaracji VAT-7/7K. Deklarację generujemy w zakładce: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie korzystamy z opcji DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne).

Ulga na zakup kasy - generowanie deklaracji

Wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w części E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (W ZŁ), w pozycji 52. Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługuje do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym to jej wartość wprowadza się w pozycji 55.

ulga na zakup kasy - jak odliczyć pozostałą część?

Ulga na zakup kasy fiskalnej u nievatowca

Jeżeli podatnikowi zwolnionemu z VAT przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej to ma możliwość jej uzyskania poprzez zwrot ulgi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Aby zgłosić chęć zwrotu należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć wniosek. Wówczas zwrot kwoty ulgi powinien nastąpić w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku znajduje się w artykule: Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej - wzór z omówieniem.

Ulga na zakup kasy fiskalnej na przykładach

Przykład - ulga podlega wyłącznie odliczeniu

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie) zakupił kasę fiskalną online w maju 2019 roku, w kwocie 750 zł (netto) oraz spełnia warunki dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej. W związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty 675 zł (750 zł x 90%). W deklaracji VAT za maj została wykazana:

 • kwota podatku VAT naliczonego w wysokości 500 złotych.
 • kwota podatku VAT należnego w wysokości 2350 złotych.

Jako, że różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym a naliczonym jest wyższa od kwoty ulgi przedsiębiorca może odliczyć jej pełną wartość w deklaracji VAT-7 za maj. Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi uzupełnić w części E, pozycję 52 deklaracji VAT-7, wprowadzając ręcznie kwotę 675 zł.

ulga na zakup kasy - odliczenie

Przykład - część ulgi podlega odliczeniu, a nieodliczona część podlega do zwrotu

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy miesięczne. Zakupił kasę online w maju 2019 r., w kwocie 750 zł (netto). Spełnia on warunki do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej. Obliczył on, że wyniesie ona 675 zł (750 zł x 90%). W miesiącu maju różnica między podatnikiem VAT należnym a naliczonym wyniosła 275 zł. W związku z czym może on odliczyć 275 zł ulgi (do wysokości różnicy) a pozostałe 400 zł wartości ulgi (nieodliczoną) wskazać do zwrotu na rachunek bankowy.

Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi uzupełnić w części E, pozycję 52 deklaracji VAT-7, wprowadzając ręcznie kwotę 275 zł. Natomiast aby wskazać kwotę nieodliczonej ulgi do zwrotu należy uzupełnić ręcznie kwotę 400 zł w pozycji 55.

ulga na zakup kasy - jak odliczyć pozostałą część?

Następnie należy przepisać 400 zł  do pozycji 57. System dokonuje tego automatycznie po wprowadzeniu kwoty pod pozycją deklarowanego terminu, w którym ma zostać zwrócony podatek: w terminie 25 dni (poz. 59), 60 dni (poz. 60) lub 180 dni (poz. 61) na rachunek bankowy/rachunek SKOK podatnika lub w terminie 25 dni (poz. 58) na rachunek VAT podatnika.

ulga na zakup kasy do zwrotu

Warunki które należy spełnić, aby zastosować dany termin zwrotu opisuje artykuł: Zwrot podatku VAT - podstawowe informacje.

Przykład - część ulgi podlega odliczeniu, a nieodliczona część podlega do przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy kwartalne. W maju 2019 roku zakupił kasę online. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W II kwartale 2019 roku różnica między podatkiem VAT należnym a naliczonym wyniosła 75 zł. Taką też kwotę podatnik odliczy w deklaracji VAT-7K za II kw z opozostałą wartość ulgi (nieodliczoną) podatnik powiększy kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi uzupełnić w części E, pozycję 52 deklaracji VAT-7, wprowadzając ręcznie kwotę 75 zł. Natomiast aby powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy o kwotę nieodliczonej ulgi - 600 zł - należy uzupełnić ją w pozycji 55. Dzięki czemu powstała kwota do przeniesienia automatycznie zostanie o nią powiększona.

ulga na zakup kasy - jak przekazać na kolejny okres rozliczeniowy?

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy - zakupionej przed 1 maja 2019r.? 

Aby w systemie wfirma.pl ująć zwrot w deklaracji należy podczas jej generowania w zakładce BIURO » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne) uzupełnić odpowiednie pola w części E deklaracji. 

Ulga na zakup kasy - generowanie deklaracji

Jeżeli w pierwszym okresie (miesiącu, kwartale), w którym podatnik chce skorzystać z ulgi, podatek należny jest wyższy od naliczonego o co najmniej wartość przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy, to przedsiębiorca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę tej ulgi.

Podatek należny VAT wynika z faktur sprzedaży, a podatek naliczony VAT wynika z oryginalnych faktur zakupu.

Przykład 1.
Przedsiębiorca zakupił kasę fiskalną w kwocie 750 zł. Zgodnie z ustawą o VAT przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. W miesiącu skorzystania z ulgi kwota podatku VAT do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego wynosiła 6 205 zł. W tym przypadku kwota do odliczenia będzie wynosić 675 zł.

750 zł x 90% = 675 zł (kwota mieści się w wyznaczonym limicie).

Przedsiębiorca uzupełnia pozycję nr 52 w deklaracji VAT-7/ VAT-7K, wprowadzając ręcznie kwotę nie większą niż różnica między pozycją 41 a 51 (czyli nie większą niż podatek VAT do zapłaty - poz. 54 deklaracji).

Ulga na zakup kasy - deklaracja

Jeżeli w okresie dokonania odliczenia kwota podatku należnego jest wyższa od naliczonego, ale mniejsza od wartości przysługującej ulgi, a w kolejnym miesiącu/kwartale również wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym - przedsiębiorca może odliczyć pozostałą cześć nierozliczonej kwoty ulgi w następnym okresie, ujmując ją również w pozycji 55.

Należy pamiętać, że gdy kwota nadwyżki w dalszym ciągu będzie niewystarczająca, wówczas odliczenia można dokonać w kolejnym okresie, ale pod warunkiem, że nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Jeżeli natomiast w którymś z kolejnych okresów po skorzystaniu z ulgi nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania odliczenia. W takiej sytuacji w deklaracji wypełnia pozycję nr 55, tym samym ubiegając się o zwrot kwoty z tytułu ulgi na zakup kas rejestrujących. Należy jednak pamiętać, że za jeden okres przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi nie wyższą niż:

1. 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (max. 25% x 700zł = 175 zł), jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy miesięczne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W miesiącu styczniu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 275 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 3 miesiącach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi, w miesiącu:
 • lutym 169 zł
(675 zł x 25% = 168,75 zł po zaokrągleniu 169 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 miesiąc):
 • marcu 169 zł
 • kwietniu 62 zł

Ulga na zakup kasy - wartość ulgi

2. 50% (max. 350 zł) wartości określonej kwoty, pokrywającej wydatki na zakup kas rejestrujących, opisanej w ustawie - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Przykład 3.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy kwartalne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W I kwartale kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 75 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 2 kwartałach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi w:
 • II kwartale 338 zł
(675 zł x 50% = 337,50 zł po zaokrągleniu 338 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 kwartał):
 • III kwartale 262 zł

Ulga na zakup kasy - kwota ulgi?

W przypadku, gdy już w pierwszym miesiącu/ kwartale odliczenia ulgi przedsiębiorca wykazuje w deklaracji, że kwota podatku naliczonego jest większa bądź równa kwocie podatku należnego to w pozycji nr 52 należy wpisać "0", a w pozycji 55 wykazać kwotę do zwrotu (pamiętając, że kwota ta nie może być większa niż 25% ulgi, gdy dokonujemy rozliczenia miesięcznego lub 50% ulgi, gdy kwartalnego).