0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej w pliku JPK_V7

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży dla tej grupy osób na kasie fiskalnej. Z tytułu zakupu kasy fiskalnej możliwe jest odliczenie ulgi. Wyjaśniamy, w jaki sposób postępować w systemie wfrma.pl, aby ulga na zakup kasy fiskalnej została ujęta w strukturze JPK_V7, w przypadku czynnych podatników VAT oraz jak skorzystać z ulgi w przypadku podatnika zwolnionego z VAT.

Podatnik, który prowadzi działalność w branżach wrażliwych, ustawowo został zobowiązany do posiadania kasy online w określonym terminie:
- od 1 stycznia 2020 roku - przedsiębiorcy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

- od 1 stycznia 2021 roku - przedsiębiorcy świadczący stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- od 1 lipca 2021 roku - przedsiębiorcy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

- od 1 stycznia 2023 roku - wszyscy przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - kto może skorzystać?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online (zakupionej od 1 maja 2019 r.) należy spełnić następujące warunki:

  • w obowiązującym terminie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online jeżeli podatnika objął obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży lub,
  • dobrowolnie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej online, jeżeli podatnika nie objął dotychczasowego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używał wcześniej kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży;

Ulga na zakup kasy rejestrującej online przysługuje w wysokości 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł. Dodatkowo zakup kas rejestrujących nie powinien wystąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Więcej na ten temat w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Zasada ujęcia ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej (w przypadku czynnego podatnika VAT), dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy:

  • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony ≥ wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej, to podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup kasy,
  • wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony , to podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpił podatek VAT należny bądź pozostała wartość nieodliczonej ulgi, która nie znalazła pokrycia w wartości podatku VAT należnego, podatnik pozostałą kwotę ulgi może:

  • wykazać do zwrotu na własny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub
  • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy u vatowca w systemie? 

W systemie wfirma.pl ujęcia ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku czynnego podatnika VAT dokonuje się bezpośrednio w generowanym pliku JPK_V7M/7K. Plik generujemy w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7,gdzie należy wskazać okres składania pliku, a następnie jako CEL ZŁOŻENIA wskazać ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Ulga na zakup kasy - generowanie JPK_V7

Wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w części polu 27. ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ DO ODLICZENIA W BIEŻĄCYM OKRESIE, gdzie po zaznaczeniu okienka znajdującego się przy tej pozycji, odblokowana zostanie poz. 49 w której należy wpisać kwotę ulgi. Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługuje do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym to jej wartość wprowadza się, po zaznaczeniu okna przy poz. 52.

Ulga na zakup kasy - wartość ulgi

Ulga na zakup kasy fiskalnej u nievatowca

Jeżeli podatnikowi zwolnionemu z VAT przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej to ma możliwość jej uzyskania poprzez zwrot ulgi na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Aby zgłosić chęć zwrotu należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć wniosek. Wówczas zwrot kwoty ulgi powinien nastąpić w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku znajduje się w artykule: Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej - wzór z omówieniem.

Ulga na zakup kasy fiskalnej na przykładach

Przykład 1. - cała ulga jest możliwa do odliczenia

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie) zakupił kasę fiskalną online w październiku 2020 roku, w kwocie 750 zł (netto) oraz spełnia warunki dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej. W związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty 675 zł (750 zł x 90%). W pliku JPK_V7M za październik została wykazana:

  • kwota podatku VAT naliczonego w wysokości 500 złotych.
  • kwota podatku VAT należnego w wysokości 1830 złotych.

Jako, że różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym a naliczonym jest wyższa od kwoty ulgi przedsiębiorca może odliczyć jej pełną wartość w pliku JPK_V7M za październik. Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi zaznaczyć okienko obok poz. 49 i uzupełnić kwotę ulgi w poz. 49 pliku JPK_V7M, wprowadzając ręcznie w tym przypadku kwotę 675 zł.

Ulga na zakup kasy - kwota ulgi?

Przykład 2. - część ulgi podlega odliczeniu, a nieodliczona część podlega do zwrotu

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy miesięczne. Zakupił kasę online w październiku 2020 r., w kwocie 750 zł (netto). Spełnia on warunki do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej. Obliczył, że wyniesie ona 675 zł (750 zł x 90%). W miesiącu październiku nadwyżka podatku VAT należnego nad naliczonym wyniosła 275 zł. W związku z czym może on odliczyć 275 zł ulgi (do wysokości różnicy) a pozostałe 400 zł wartości ulgi (nieodliczoną) wskazać do zwrotu na rachunek bankowy.

Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi zaznaczyć opcję w części 27 i w pozycji 49 JPK_V7M, wprowadzając ręcznie kwotę 275 zł. Natomiast aby wskazać kwotę nieodliczonej ulgi do zwrotu należy zaznaczyć opcję i uzupełnić ręcznie kwotę 400 zł w pozycji 52.

ulga na zakup kasy

Następnie należy wybrać rachunek bankowy/rachunek SKOK lub rachunek VAT podatnika, gdzie ma zostać dokonany zwrot, wpisać kwotę 400 zł i wybrać termin zwrotu w terminie 25 dni, 60 dni lub 180 dni.

ulga na zakup kasy - jak przekazać na kolejny okres rozliczeniowy?

Warunki które należy spełnić, aby zastosować termin zwrotu w 25, 60 lub 180 dni opisuje artykuł: Zwrot podatku VAT - podstawowe informacje.

Przykład 3. - część ulgi podlega odliczeniu, a nieodliczona część podlega do przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy kwartalne. W październiku 2020 oku zakupił kasę online. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W październiku 2020 roku różnica między podatkiem VAT należnym a naliczonym wyniosła 75 zł. Taką też kwotę podatnik odliczy w pliku JPK_V7M za październik, a pozostałą wartość ulgi (nieodliczoną) podatnik powiększy kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi zaznaczyć okienko przy poz. 49 i wprowadzić ręcznie kwotę 75 zł. Natomiast aby powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy o kwotę nieodliczonej ulgi - 600 zł - należy zaznaczyć okienko przy poz. 52 i wpisać nieodliczoną kwotę ulgi. Dzięki czemu powstała kwota do przeniesienia automatycznie zostanie o nią powiększona w poz. 53.

ulga na zakup kasy - jak odliczyć pozostałą część?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów