Ulga na zakup kasy fiskalnej - deklaracja VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej - przepisy

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Więcej na ten temat w artykule: Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej.Od maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej uprawniające do odliczenia ulgi tylko od zakupu kas online. Jednakże dla kas fiskalnych (z kopią papierową lub elektroniczną) zakupionych przed 01 maja 2019 rozliczenie ulgi następuje na starych zasadach.

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy - zakupionej przed 1 maja 2019r.? 

Aby w systemie wfirma.pl ująć zwrot w deklaracji należy podczas jej generowania w zakładce BIURO » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne) uzupełnić odpowiednie pola w części E deklaracji. 

Ulga na zakup kasy - generowanie

Jeżeli w pierwszym okresie (miesiącu, kwartale), w którym podatnik chce skorzystać z ulgi, podatek należny jest wyższy od naliczonego o co najmniej wartość przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy, to przedsiębiorca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę tej ulgi.

Podatek należny VAT wynika z faktur sprzedaży, a podatek naliczony VAT wynika z oryginalnych faktur zakupu.

Przykład 1.
Przedsiębiorca zakupił kasę fiskalną w kwocie 750 zł. Zgodnie z ustawą o VAT przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. W miesiącu skorzystania z ulgi kwota podatku VAT do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego wynosiła 6 205 zł. W tym przypadku kwota do odliczenia będzie wynosić 675 zł.

750 zł x 90% = 675 zł (kwota mieści się w wyznaczonym limicie).

Przedsiębiorca uzupełnia pozycję nr 52 w deklaracji VAT-7/ VAT-7K, wprowadzając ręcznie kwotę nie większą niż różnica między pozycją 41 a 51 (czyli nie większą niż podatek VAT do zapłaty - poz. 54 deklaracji).

Ulga na zakup kasy - deklaracja

Jeżeli w okresie dokonania odliczenia kwota podatku należnego jest wyższa od naliczonego, ale mniejsza od wartości przysługującej ulgi, a w kolejnym miesiącu/kwartale również wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym - przedsiębiorca może odliczyć pozostałą cześć nierozliczonej kwoty ulgi w następnym okresie, ujmując ją również w pozycji 55.

Należy pamiętać, że gdy kwota nadwyżki w dalszym ciągu będzie niewystarczająca, wówczas odliczenia można dokonać w kolejnym okresie, ale pod warunkiem, że nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Jeżeli natomiast w którymś z kolejnych okresów po skorzystaniu z ulgi nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania odliczenia. W takiej sytuacji w deklaracji wypełnia pozycję nr 55, tym samym ubiegając się o zwrot kwoty z tytułu ulgi na zakup kas rejestrujących. Należy jednak pamiętać, że za jeden okres przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi nie wyższą niż:

1. 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (max. 25% x 700zł = 175 zł), jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy miesięczne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W miesiącu styczniu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 275 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 3 miesiącach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi, w miesiącu:
  • lutym 169 zł
(675 zł x 25% = 168,75 zł po zaokrągleniu 169 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 miesiąc):
  • marcu 169 zł
  • kwietniu 62 zł

Ulga na zakup kasy - wartość ulgi

2. 50% (max. 350 zł) wartości określonej kwoty, pokrywającej wydatki na zakup kas rejestrujących, opisanej w ustawie - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Przykład 3.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy kwartalne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W I kwartale kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 75 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 2 kwartałach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi w:
  • II kwartale 338 zł
(675 zł x 50% = 337,50 zł po zaokrągleniu 338 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 kwartał):
  • III kwartale 262 zł

Ulga na zakup kasy - kwota ulgi?

W przypadku, gdy już w pierwszym miesiącu/ kwartale odliczenia ulgi przedsiębiorca wykazuje w deklaracji, że kwota podatku naliczonego jest większa bądź równa kwocie podatku należnego to w pozycji nr 52 należy wpisać "0", a w pozycji 55 wykazać kwotę do zwrotu (pamiętając, że kwota ta nie może być większa niż 25% ulgi, gdy dokonujemy rozliczenia miesięcznego lub 50% ulgi, gdy kwartalnego).