Ulga na zakup kasy fiskalnej - deklaracja VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej - przepisy

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Więcej na ten temat w artykule: Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej.

Jak wprowadzić ulgę na zakup kasy? 

Aby w systemie wFirma.pl ująć zwrot w deklaracji należy podczas jej generowania w zakładce BIURO » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie kwartalne) uzupełnić odpowiednie pola w części E deklaracji. 

Ulga na zakup kasy - generowanie

Jeżeli w pierwszym okresie (miesiącu, kwartale), w którym podatnik chce skorzystać z ulgi, podatek należny jest wyższy od naliczonego o co najmniej wartość przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy, to przedsiębiorca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę tej ulgi.

Podatek należny VAT wynika z faktur sprzedaży, a podatek naliczony VAT wynika z oryginalnych faktur zakupu.

Przykład 1.
Przedsiębiorca zakupił kasę fiskalną w kwocie 750 zł. Zgodnie z ustawą o VAT przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. W miesiącu skorzystania z ulgi kwota podatku VAT do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego wynosiła 6 205 zł. W tym przypadku kwota do odliczenia będzie wynosić 675 zł.

750 zł x 90% = 675 zł (kwota mieści się w wyznaczonym limicie).

Przedsiębiorca uzupełnia pozycję nr 52 w deklaracji VAT-7/ VAT-7K, wprowadzając ręcznie kwotę nie większą niż różnica między pozycją 41 a 51 (czyli nie większą niż podatek VAT do zapłaty - poz. 54 deklaracji).

Ulga na zakup kasy - deklaracja

Jeżeli w okresie dokonania odliczenia kwota podatku należnego jest wyższa od naliczonego, ale mniejsza od wartości przysługującej ulgi, a w kolejnym miesiącu/kwartale również wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym - przedsiębiorca może odliczyć pozostałą cześć nierozliczonej kwoty ulgi w następnym okresie, ujmując ją również w pozycji 55.

Należy pamiętać, że gdy kwota nadwyżki w dalszym ciągu będzie niewystarczająca, wówczas odliczenia można dokonać w kolejnym okresie, ale pod warunkiem, że nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Jeżeli natomiast w którymś z kolejnych okresów po skorzystaniu z ulgi nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania odliczenia. W takiej sytuacji w deklaracji wypełnia pozycję nr 55, tym samym ubiegając się o zwrot kwoty z tytułu ulgi na zakup kas rejestrujących. Należy jednak pamiętać, że za jeden okres przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi nie wyższą niż:

1. 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (max. 25% x 700zł = 175 zł), jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy miesięczne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W miesiącu styczniu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 275 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 3 miesiącach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi, w miesiącu:
  • lutym 169 zł
(675 zł x 25% = 168,75 zł po zaokrągleniu 169 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 miesiąc):
  • marcu 169 zł
  • kwietniu 62 zł

Ulga na zakup kasy - wartość ulgi

2. 50% (max. 350 zł) wartości określonej kwoty, pokrywającej wydatki na zakup kas rejestrujących, opisanej w ustawie - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Przykład 3.

Przedsiębiorca rozlicza się z tytułu podatku VAT za okresy kwartalne. Możliwa do odliczenia kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wyniosła 675 zł. W I kwartale kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (i tym samym podlegająca zapłacie do urzędu skarbowego) wynosiła 75 zł. Taką też kwotę podatnik odliczył. W kolejnych 2 kwartałach występowały nadwyżki podatku naliczonego, stąd przedsiębiorca ubiegał się o zwrot pozostałej części ulgi w:
  • II kwartale 338 zł
(675 zł x 50% = 337,50 zł po zaokrągleniu 338 zł - maksymalna możliwa do uwzględnienia kwota za 1 kwartał):
  • III kwartale 262 zł

Ulga na zakup kasy - kwota ulgi?

W przypadku, gdy już w pierwszym miesiącu/ kwartale odliczenia ulgi przedsiębiorca wykazuje w deklaracji, że kwota podatku naliczonego jest większa bądź równa kwocie podatku należnego to w pozycji nr 52 należy wpisać "0", a w pozycji 55 wykazać kwotę do zwrotu (pamiętając, że kwota ta nie może być większa niż 25% ulgi, gdy dokonujemy rozliczenia miesięcznego lub 50% ulgi, gdy kwartalnego).