0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista wypłat dla umów cywilnoprawnych

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl służy do rozliczania płac, z tym wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie czy umów o dzieło. Oprócz generowania rachunków użytkownik może również zbiorczo naliczyć pensje, a umożliwia to lista wypłat dla umów cywilnoprawnych. To wygodne rozwiązanie sprawi, że naliczyć wynagrodzenia dla wielu osób w kilku kliknięciach.

Lista wypłat dla umów cywilnoprawnych sporządzana w systemie

W systemie można sporządzić listę płac dla umów cywilnoprawnych takich jak:

  • umowa zlecenie,
  • umowa o dzieło,
  • kontrakt menedżerski.

Aby dodać listę płac, wystarczy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i wybrać opcję DODAJ, a następnie wybrać rodzaj umowy, dla jakiej chcemy naliczyć wynagrodzenia.

Dodawanie listy płac dla umów zlecenie

Po wybraniu LISTĘ PŁAC (UMOWY ZLECENIE) pojawi się okno, gdzie wybrać należy podstawowe dane, czyli datę wypłaty, za jaki okres jest należna, a także czy będą to wynagrodzenia dla wszystkich zleceniobiorców, z którymi aktualnie są zawarte umowy (lista płac dla wszystkich pracowników) czy tylko dla poszczególnych osób (lista płac dla wybranych pracowników).

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych umowa zlecenie

Warto mieć na uwadze, że przy wynagrodzeniach określonych wg stawki za jednostkę (np. za 1 godzinę) konieczne jest uzupełnienie pola w kolumnie ILOŚĆ, tak, aby dokonało się przeliczenie. Nie jest obowiązkowe uzupełnienie kolumny godziny pracy, jednak wtedy system informuje, czy zapewniona została zleceniobiorcy minimalna stawka godzinowa.

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - parametry dla umów

W oknie Wybór umów do list płac, znajduje się kategoria Fundusz Pracy, gdzie można wybrać:

  • Wartość z umowy, która ustawiona jest  domyślnie i wówczas na liście FP zostanie naliczony lub nie zgodnie z danymi wprowadzonymi w umowie zakładce ZUS.
  • Tak - FP zostanie naliczony niezależnie od tego co było ustawione w umowie,
  • Nie - FP nie zostanie naliczony.

Dzięki temu w przypadku wahań wynagrodzenia użytkownik ma możliwość samodzielnie określić czy powinno mieć miejsce naliczanie FP w rachunkuPo dokonaniu wyboru, zapisujemy zmiany.

 lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - FP

Po kliknięciu na ZAPISZ zostanie dodana lista wypłat dla zleceniobiorców. Na jej podstawie tworzone są rachunki w zakładce KADRY » RACHUNKI.

Warto mieć na uwadze, że w danym miesiącu może być sporządzona wyłącznie jedna lista płac. W przypadku wypłaty wynagrodzenia kilka razy w miesiącu można je realizować poprzez dodanie rachunków.

Oznaczenie schematu składek ZUS na liście umów

W przypadku umów zleceń bardzo pomocną informacją jest schemat ubezpieczeniowy jaki występuje w danej umowie zlecenia. W systemie schemat ubezpieczeniowy jest możliwy do weryfikacji bezpośrednio w zakładce KADRY» UMOWY, należy przejść do ikony kół zębatych znajdujących sie w prawy górnym rogu, następnie wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN i dodać dodatkową kolumnę SCHEMAT SKŁADEK ZUS. 

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - schemat zus

Dzięki temu w zakładce UMOWY, przy umowach zlecenie będzie widoczny schemat ubezpieczeniowy ZUS bez konieczności wchodzenia bezpośrednio do szczegółów danego pracownika oraz w jego umowy. 

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - podgląd schematu

 

Lista płac dla umów o dzieło

W taki sam sposób działa wystawianie listy płac dla umów o dzieło. Po wyborze DODAJ LISTĘ PŁAC (UMOWY O DZIEŁO) również konieczne jest uzupełnienie pola ILOŚĆ, w przypadku wynagrodzeń określonych wg stawki za jednostkę. 

 lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - umowy o dzieło

Po zapisaniu pojawi się lista wypłat dla umów o dzieło. Podobnie jak przy umowach zlecenie za dany miesiąc można dodać wyłącznie jedną listę płac, dlatego jeżeli wykonawca ma kilka wypłat w miesiącu, to kolejne można dodawać wyłącznie poprzez rachunek.

Każda lista płac dla umów cywilnoprawnych księgowana jest w KPiR w dacie wypłaty wynagrodzenia.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w kpir

Wszystkie listy płac dla umów cywilnoprawnych księgowane są w księdze przychodów i rozchodów w dacie wypłaty wynagrodzenia. Rachunki które zostaną utworzone automatycznie na podstawie listy płac nie zostaną ujęte w kpir. Pojawią się tam jednak dodatkowo wystawione rachunki bezpośrednio z poziomu KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK.

Księgowanie można sprawdzić również bezpośrednio w liście płac, gdzie zapis dotyczący ujęcia w kpir znajduje się w zakładce EWIDENCJE.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych ma znacznie uprościć naliczanie wynagrodzeń dla zleceniobiorców i wykonawców. Automatycznie tworzone rachunki i jeden zbiorczy wpis do kpir dotyczący wynagrodzeń pracowników spowoduje sporą oszczędność czasu związanego z procesem wyliczania pensji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów