Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobligowani złożyć dodatkowe zeznania roczne - PIT 4R lub PIT 8AR.

Płatnik (przedsiębiorca) jest zobligowany do złożenia PIT 4R oraz PIT 8AR w urzędzie skarbowym właściwym dla:
- miejsca zamieszkania płatnika - gdy jest on osobą fizyczną,
- siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby wg miejsca prowadzenia działalności płatnika - gdy nie jest on osobą fizyczną.

Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R)

Deklarację PIT 4R składają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w celu wykazania pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Deklaracja roczna PIT 4R generowana jest na podstawie wyliczonych zaliczek za pracowników w systemie.

W celu sporządzenia PIT 4R należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R).

zeznania roczne - PIT 4R

Kolejny krok to wybór roku, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji lub
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne pracownika - wybór  celu złożenia deklaracji

Deklarację PIT 4R należy sporządzić i złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia za rok poprzedni.

Deklarację PIT 4R można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. W celu autoryzacji należy podać kwotę osiągniętego przychodu (w przypadku wysyłki w 2019 roku będzie to przychód z roku 2017).

zeznania roczne - wyślij do urzędu

Warto pamiętać, że zeznanie PIT-4R w niektórych sytuacjach należy składać również w trakcie roku, co dokładnie zostało omówione w artykule Zakończenie działalności - jak rozliczyć się z pracownikiem. Dotyczy to głównie likwidacji działalności gospodarczej, gdzie deklarację tą należy złożyć maksymalnie w ostatnim dniu aktywności firmy. W systemie wfirma.pl dostępny jest już nowy formularz PIT-4R dotyczący zaliczek należnych za rok 2018.

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR)

PIT 8AR składają przedsiębiorcy opłacający zryczałtowany podatek przy umowach zlecenie lub o dzieło do 200 zł oraz przedsiębiorcy, którzy wypłacają dywidendy.

Deklaracja generowana jest na podstawie wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników w systemie.

W celu sporządzenia PIT 8AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

 zeznania roczne - PIT 8R

Następny etap to wybór roku, które deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji, lub
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne pracownika - cel deklaracji

Deklarację PIT 8AR należy sporządzić i złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia za rok poprzedni lub w trakcie roku w przypadku zamykania działalności.

Deklarację PIT 8AR można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ DO URZĘDU

zeznania roczne - wysyłka deklaracji

 

Zeznania roczne - modyfikowanie

System daje możliwość edycji danych w sekcji C czyli kwot odprowadzonego podatku w poszczególnych miesiącach. Jest to możliwe w zakładce START » PODATKI »  DEKLARACJE ROCZNE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji C. 

zeznania roczne - modyfikacja deklaracji

Aby edytować sekcje C czyli należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek zryczałtowany należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tym sektorze. W przypadku deklaracji PIT 4R edytować można należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego. 

 zeznania roczne - modyfikacja PIT 4R

W przypadku PIT 8R system daje możliwość modyfikacji należnego zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące roku podatkowego. W obu przypadkach aby możliwe było edytowanie tych pól należy pamiętać o odznaczeniu pola automatyczne wyliczenie. 

zeznania roczne - modyfikacja PIT 4R

Więcej informacji na temat wysyłki elektronicznej deklaracji, znajduje się w artykule: E-deklaracje