Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobligowani złożyć dodatkowe zeznania roczne - PIT 4R lub PIT 8AR.

Płatnik (przedsiębiorca) jest zobligowany do złożenia PIT 4R oraz PIT 8AR drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia w danym roku za rok poprzedni.
Jedynie w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT-8AR, PIT-4R i PIT-11 należy złożyć do dnia zaprzestania prowadzenia działalności.

Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R)

Deklarację PIT 4R składają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w celu wykazania pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Deklaracja roczna PIT 4R generowana jest na podstawie wyliczonych zaliczek za pracowników w systemie.

W celu sporządzenia PIT 4R należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R).

zeznania roczne - generowanie PIT-4R

Kolejny krok to wybór roku, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji lub
  • korekta deklaracji.

zeznania roczne - złożenie deklaracji

Konieczne jest także zaznaczenie opcji dotyczącej przesunięcia terminu przekazania podatku. Opcję tą zaznacza płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek. Jeśli płatnik nie skorzystał z tej opcji nie zaznacza tego punktu. 

Deklarację PIT 4R należy sporządzić i wysłać do US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Deklarację PIT 4R można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.  W celu autoryzacji należy podać kwotę osiągniętego przychodu (w przypadku wysyłki w 2021 roku będzie to przychód z roku 2020).

zeznania roczne - jak wysłac do urzędu PIT-4R?

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR)

PIT 8AR składają przedsiębiorcy opłacający zryczałtowany podatek przy umowach zlecenie lub o dzieło do 200 zł oraz przedsiębiorcy, którzy wypłacają dywidendy.

Tę deklarację muszą koniecznie złożyć ci przedsiębiorcy, którzy wyliczali również zryczałtowany podatek wg stawki 20% od wynagrodzeń cudzoziemców nieposiadających statusu rezydenta.

Deklaracja generowana jest na podstawie wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników w systemie.

W celu sporządzenia PIT 8AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

 zeznania roczne - PIT-8AR

Następny etap to wybór roku, które deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji, lub
  • korekta deklaracji.

zeznania roczne- pit 8AR

Deklarację PIT 8AR należy sporządzić i wysłać do US do 31 stycznia za rok poprzedni lub w trakcie roku w przypadku zamykania działalności.
Deklarację PIT 8AR można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU

zeznania roczne - jak wysłac do urzędu PIT-8AR?

Zeznania roczne - modyfikowanie

System daje możliwość edycji danych w sekcji C czyli kwot odprowadzonego podatku w poszczególnych miesiącach. Jest to możliwe w zakładce START » PODATKI »  DEKLARACJE ROCZNE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji C. 

zeznania roczne - tryb edycji deklaracji

Aby edytować sekcje C czyli należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek zryczałtowany należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tym sektorze. W przypadku deklaracji PIT 4R edytować można należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego. 

 zeznania roczne - zaliczki modyfikacja

W przypadku PIT 8AR system daje możliwość modyfikacji należnego zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące roku podatkowego. W obu przypadkach aby możliwe było edytowanie tych pól należy pamiętać o odznaczeniu pola automatyczne wyliczenie. 

zeznania roczne - zryczałtowany podatek

Więcej informacji na temat wysyłki elektronicznej deklaracji, znajduje się w artykule: E-deklaracje

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska