0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Jeżeli na wystawionej fakturze pojawi się błąd dotyczący części opisowej, która nie wpływa bezpośrednio na wysokość podatku, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą dane formalne. Jej wystawienie będzie zasadne w sytuacji, gdy błąd dotyczy danych nabywcy lub sprzedawcy (jego imienia, nazwiska, nazwy firmy bądź adresu), daty sprzedaży, daty i metody płatności, jednostki miary, czy błędnie zastosowanej adnotacji np. metoda kasowa lub odwrotne obciążenie.

Wystawianie faktury korygującej dane formalne

W systemie wfirma faktura korygująca dane formalne zarówno u czynnego podatnika VAT, jak i u podatnika zwolnionego z VAT jest wystawiana w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, a następnie w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » ZMIEŃ DANE FORMALNE.

faktura korygująca dane formalne

Po skorzystaniu z tej opcji pojawi się okno wyboru, gdzie należy wybrać jedną z opcji:

 1. NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ NOTY KORYGUJĄCEJ. 
 2. WYSTAW KOREKTĘ DANYCH FORMALNYCH

faktura korygująca dane formalne

Faktura korygująca dane formalne na podstawie otrzymanej noty korygującej

W kolejnym kroku pojawi się okno “Modyfikacja faktury na podstawie noty korygującej”, w którym można zmodyfikować:

 • dane nabywcy i dzięki opcji ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW od razu zapisać zmianę w katalogu kontrahentów dostępnym w CRM » KONTRAHENCI.

 • numer faktury sprzedaży,

 • metodę płatności,

 • termin płatności razem z ilością dni wynikającą z terminu płatności.

faktura korygująca dane formalne

Po zapisaniu zmiany danych przy fakturze sprzedaży pojawi się przy niej ikona faktura korygująca dane formalne informująca o wprowadzonej nocie korygującej oraz wpis w ewidencjach zostanie przez system automatycznie poprawiony o dokonaną zmianę danych formalnych.

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej nie wpływa na pierwotny wydruk faktury sprzedaży, a bezpośrednio na dane ujęte w ewidencjach podatkowych.

Korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej a JPK_V7

W sytuacji gdy korekta danych formalnych na podstawie otrzymanej noty korygującej wprowadzana jest do faktury sprzedaży, która została już ujęta w pliku JPK_V7 to wówczas pojawi się  komunikat informujący o konieczności skorygowania pliku JPK. W przypadku zmiany danych formalnych, należy dokonać  tylko korekty części ewidencyjnej.

faktura korygująca dane formalne

Generowanie oraz wysyłkę korekty JPK_V7 obrazuje artykuł pomocy: Korekta JPK V7 - jak wygenerować i wysłać z systemu wfirma.pl?

Faktura korygująca dane formalne przez wystawienie korekty danych formalnych

Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY.

Za pomocą korekty danych formalnych możemy skorygować: 

 • numer faktury sprzedaży,

 • datę sprzedaży,

 • metodę płatności,

 • termin płatności,

 • rachunek bankowy sprzedawcy,

 • dodatkowe adnotacje, jako powinny się znaleźć na fakturze pierwotnej lub które niepotrzebnie znalazły się w pierwotnej fakturze.

Przykład 1. 

Na fakturze pierwotnej wskazano błędną datę sprzedaży 15.05.2022 r. natomiast prawidłowa data to 10.05.2022. Jak skorygować datę sprzedaży za pomocą korekty danych formalnych oraz wykazać przychód w prawidłowej dacie?

W celu korekty daty sprzedaży oraz wykazania przychodu w dacie faktycznego wykonania usługi/ dostawy towaru należy wykonać poniższe czynności:

 1. w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy zaznaczyć fakturę z blędną datą sprzedaży, wybierając opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ gdzie w zakładce KSIĘGOWE jako skutek księgowy należy wybrać opcję NIE KSIĘGUJ,

 2. do faktury z błędną datą sprzedaży należy wystawić korektę danych formalnych poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ zaznaczając fakturę, wybierając opcję MODYFIKUJ » ZMIEŃ DANE FORMALNE » WYSTAW KOREKTĘ DANYCH FORMALNYCH i wprowadzając w uzasadnieniu powód korekty oraz jaka była wskazana daty sprzedaży na fakturze, a jaka być powinna (np. Błędna data sprzedaży. Było: 15.05.2022 r., powinno być: 10.05.2022 r.),

 3. przychód należy zaksięgować ręcznym wpisem w prawidłowej dacie sprzedaży poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ wprowadzając wszystkie dane z faktury pierwotnej poza datą sprzedaży, bowiem tę należy wprowadzić zgodnie z adnotacją w fakturze korygującej.

Wystawioną korektę danych formalnych należy przekazać nabywcy. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jeśli korekta daty sprzedaży dotyczy rozliczonego okresu, będzie ona powodować przeliczenia zaliczki na podatek oraz korekty JPK V7 w części ewidencyjnej i deklaracyjnej za okres, w którym została wykazana pierwotnie oraz w wyniku korekty.

Przykład 2. 

Na fakturze pierwotnej wskazano opis “metoda kasowa VAT”. Jak skorygować błędnie dodany opis za pomocą korekty danych formalnych, gdyż sprzedawca nie dokonał zgłoszenia jako podatnik rozliczający się metodą kasową w VAT? 

W polu UZASADNIENIE KOREKTY należy wskazać powód korekty, np. Błędna adnotacja na fakturze “metoda kasowa VAT”. Było: “metoda kasowa VAT”, powinno być: brak adnotacji. 

Wystawioną korektę danych formalnych należy przekazać do nabywcy.

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie

Natomiast, jeśli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno ZMIEŃ DANE (widoczne przy polu nabywcy),

Faktura korygująca dane formalne - zmienianie danych

następnie wprowadzić prawidłowe informacje.

faktura korygująca dane formalne

Warto zaznaczyć opcję ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW, ponieważ kolejna wystawiana faktura, będzie zawierać już prawidłowe dane nabywcy. Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie: Faktura korygująca dane formalne - oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu). Wystawioną fakturę korygującą dane formalne podpina się pod fakturę pierwotną.

Faktura korygująca z dodaniem adnotacji o podzielonej płatności

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę na sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności to ma obowiązek ujęcia na fakturze adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności". W przypadku jej braku sprzedawca może dokonać poprawy poprzez wystawienie faktury korygującej lub nabywca może wystawić notę korygującą, którą przekaże sprzedawcy.

W systemie, aby wystawić fakturę korygującą z dodaniem adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" należy skorzystać ze ścieżki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną, do której ma być wystawiona korekta, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE » WYSTAW KOREKTĘ DANYCH FORMALNYCH.

faktura korygująca dane formalneW oknie wystawiania korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy wprowadzić informację, że korekta następuje z przyczyny dodania adnotacji o podzielonej płatności.

Faktura korygująca dane formalne - mechanizm podzielonej płatności

Po zapisaniu wystawiona faktura korygująca dane formalne nie jest księgowana do żadnej ewidencji. Należy ją przekazać nabywcy i drugą kopię sprzedawca powinien przechowywać wraz z fakturą pierwotną.

Więcej w temacie wystawienia faktur z adnotacją o podzielonej płatności można przeczytać w artykule: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów