Informacja VAT-27

Deklaracja VAT-27 - przepisy

Podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej dla której zastosowanie ma odwrotne obciążenie - podatnikiem jest nabywca - zobowiązani są do składania informacji podsumowującej na druku VAT-27. Ma to na celu skontrolowanie, czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

Jak sporządzić deklarację VAT -27 w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27.

informacja vat-27

Kolejny krok to wybór okresu oraz celu złożenia deklaracji.Należy pamiętać, że od stycznia 2017 roku informacje VAT-27 należy składać w okresach miesięcznych. Możliwość składania tego formularza w okresach kwartalnych została zniesiona.

W związku z brakiem możliwości składania kwartalnych informacji VAT-27 podczas generowania deklaracji należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wygenerowana.

informacja vat-27

System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT, a także umożliwia równolegle ręczne wprowadzanie zapisów.

Jakie dane w informacji VAT-27?

Informacja VAT-27 w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

informacja vat-27

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

informacja vat-27

  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

informacja vat-27

informacja vat-27

Termin składania informacji VAT-27

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.W przypadku braku transakcji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia w danym okresie rozliczeniowym deklaracji VAT-27 zerowych nie składa się.

Wysyłka do urzędu skarbowego

Deklaracja podsumowująca VAT-27 od stycznia 2017 roku musi być składana tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwości składania jej w wersji papierowej.

W celu wysłania informacji podsumowującej VAT-27 bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: BIURO>>DEKLARACJE>>PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację VAT-27 i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

informacja vat-27

Deklaracje VAT-27 należy wysłać za pomocą podpisu elektronicznego.  

Informacja vat-27 - jak wysłać? 

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta:

informacja vat-27 

Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.