0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie VAT miesięczne i kwartalne na deklaracji VAT

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT do 30 września 2020 roku, podatek VAT rozliczali na podstawie odrębnych deklaracji VAT-7M za okresy miesięczne lub VAT-7K za okresy kwartalne. Od 1 października obowiązek składania deklaracji VAT do US, został zastąpiony jednym plikiem JPK_V7 który łączy ze sobą deklaracje VAT i plik JPK_VAT. 

Aby rozliczenie podatku VAT nastąpiło w sposób prawidłowy, w pierwszej kolejności należy dokonać właściwych ustawień podatku VAT oraz okresu rozliczenia podatku. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć okienko PŁATNIKVAT oraz wybrać właściwy okres rozliczeniowy MIESIĘCZNA lub KWARTALNA. 

Rozliczanie vat

Rozliczenie miesięczne JPK V7M 

Z tej formy rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług korzysta większość podatników. Należy je generować, składać w US i opłacać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak, gdy dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto termin podlega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Rozliczenie kwartalne JPK V7K

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 liczba podmiotów uprawnionych do korzystania z rozliczeń kwartalnych zmniejszyła się. 

Kwartalne rozliczanie VAT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i przy zastosowaniu metody kasowej) nie może obejmować podatników:

  • rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, lub
  • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł

W tej sytuacji, podatnik, który jest uprawniony do rozliczeń kwartalnych do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest zobowiązany do złożenia pliku JPK_V7 oraz uregulowania ewentualnych zobowiązań wobec US. Jednak, gdy dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto termin podlega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Czynni podatnicy VAT mogli składać deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz pliku JPK VAT jako odrębnych deklaracji do 30 września 2020 roku. Natomiast od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT zobowiązani do wysyłki pliku JPK_V7M w przypadku rozliczeń miesięcznych lub JPK_V7K w przypadku rozliczeń kwartalnych. Szczegółowe omówienie generowania i przesyłania pliku JPK_V7 do MF bezpośrednio z systemu znajduje się w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Generowanie i wysyłka deklaracji VAT-7M i VAT-7K do 30 września III kwartału 2020 roku

Podatnicy, którzy nie dokonali wysyłki deklaracji VAT we właściwym, mogą wygenerować deklarację VAT-7 wyłącznie do 30 września 2020 roku oraz za III kwartał.

Generowanie deklaracji VAT-7

W celu wygenerowania deklaracji VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ i teraz w zależności od informacji wprowadzonych w zakładce Ustawienia pojawi się opcja: DEKLARACJA VAT 7 lub DEKLARACJA VAT 7K.

Rozliczanie vat

Kolejny krok to wybór okresu oraz celu złożenia deklaracji. System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT.

Wysyłka do urzędu skarbowego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku deklaracje VAT w przypadku określonych rodzajów działalności muszą być składane wyłącznie elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);
  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby fizyczne mogą wysyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K bez konieczności użycia podpisu elektronicznego prosto z systemu wFirma.pl. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT następnie należy zaznaczyć deklarację VAT i z menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU, a w wyświetlonym oknie przejść do części BEZ PODPISU. Do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego.

Rozliczanie vat

W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną należy przejść do podzakładki:

  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
  • części UPL-1 wfirma - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

Po faktycznym opłaceniu deklaracji należy poprzez akcję ROZLICZ oznaczyć ją jako opłaconą. W przeciwnym razie zostanie uwzględniona w nieuregulowanych zobowiązaniach.

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT. W szczegółach deklaracji przechodząc do zakładki DOKUMENTY » DODAJ DOKUMENT.

Rozliczanie vat
pojawi się okno z możliwością podpięcia różnego rodzaju dokumentów na podstawie:

  • szablonu,
  • pliku,
  • adresu URL.

Rozliczanie vat

Nie ma obowiązku podpinania dodatkowych dokumentów pod deklarację VAT. Przy wysyłce elektronicznej deklaracji VAT do urzędu, dodatkowo podpięte dokumenty nie zostaną wysłane.

Informacja o aktualności deklaracji

Po zaksięgowaniu transakcji wpływającej na wysłaną deklarację VAT w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT pojawi się okienko ze strzałką Rozliczanie VAT - znaczekinformującą o nieaktualności deklaracji.

Rozliczanie vat

W tej sytuacji konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji, której instrukcja została opisana w artykule: Korekta deklaracji VAT 7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów