0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi w podatku dochodowym (zatory płatnicze)

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem przepisów wprowadzających ulgę na złe długi w PIT (lub nazywaną inaczej jako ulga w związku z zatorami płatniczymi) w systemie wfirma.pl wprowadzona została funkcja, za pomocą której niezapłacone wydatki automatycznie zwiększać będą podstawę opodatkowania, a niezapłacone przychody będzie można również uwzględnić w zaliczce jako pomniejszenie podstawy opodatkowania. Zobacz, jak działa ulga na złe długi w PIT!

Ulga na złe długi w PIT na czym polega?

Mechanizm działania ulgi w PIT jest zbliżony do tego, który funkcjonuje obecnie na gruncie podatku VAT. Podatnicy wobec faktur, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. będą:

 • mogli skorzystać z prawa do pomniejszenia o zaliczoną do przychodów wartość należności w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku występowania jako sprzedawca,

 • zobowiązanie do zwiększenia o zaliczaną do kosztów podatkowych wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku występowania jako nabywca.

Ulga na złe długi w PIT dotyczyć będzie podatników czynnych w VAT, jak również zwolnionych niezależnie od stosowanej formy opodatkowania.

W przypadku faktur sprzedaży możliwość skorzystania z ulgi na złe długi PIT przez sprzedawcę możliwa jest po spełnieniu określonych warunków, tj.: 

 • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

 • od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;

 • transakcja dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym w Polsce.

Ulga na złe długi w PIT po stronie nabywcy

Korekty podstawy opodatkowania w stosunku do wydatków system dokonuje automatycznie - w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W związku z tym, ważne jest oznaczanie rzeczywistych terminów płatności z faktur, jak również pamiętanie o oznaczeniu rozliczeń wprowadzanych wydatków. W 90 dniu od daty terminu płatności system dokona korekty podstawy opodatkowania odpowiednio ją:

 • zwiększając jeśli nie nastąpiło oznaczenie płatności,

 • zmniejszając jeśli podatnik zapłacił dopiero po 90 dniu od daty terminu płatności. 

O dokonanej korekcie podstawy opodatkowania system poinformuje na dwóch poziomach:

 1. w szczegółowym widoku wydatku w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie klikamy na numer faktury i przechodzimy do podzakładki EWIDENCJE. U dołu pojawi się sekcja “Korekta kosztów w związku z zatorami płatniczymi” w której podatnik znajdzie informacje o dokonanej korekcie przez system.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - korekta podstawy opodatkowania

 1. w zbiorczej ewidencji wydatków w zakładce: EWIDENCJE » KPIR » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE).

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - zakładka ewidencje

Następnie wydatek, który nie został rozliczony w terminie 90 dni od daty terminu płatności, zostanie uwzględniony w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Wartość korekty zostanie uwzględniona w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” i następnie uwzględniona w wyliczeniu podatku - o jej wartość zwiększana bądź zmniejszana jest podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju korekty.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - parametry

Zbiorcza ewidencja ulgi w związku z zatorami płatniczymi

W zakładce: EWIDENCJE » KPIR » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE) znajdują się wykonane automatycznie korekty kosztów związane z ulgą na złe długi w PIT. Po kliknięciu na okres pojawi się okno, w którym wyszczególnione zostaną faktury. W kolumnie ZMIANA PODSTAWY OPODATKOWANIA - widnieje kwota która trafi do zaliczki na podatek dochodowy

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - zmiana podstawy opodatkowania

Ulga na złe długi w PIT po stronie sprzedawcy

Korekta podstawy opodatkowania w stosunku do przychodów nie jest dokonywana przez system automatycznie ze względu na to, że muszą być spełnione dodatkowe warunki, które tylko użytkownik będzie mógł zweryfikować. Warunki zostały wymienione akapicie: Ulga na złe długi w PIT na czym polega?

Wówczas gdy podatnik spełnia warunki i minęło 90 dni od daty terminu płatności to ma prawo do korekty podstawy opodatkowania z tytułu nieuregulowania płatności przez nabywcę odpowiednio ją:

 • zmniejszając jeśli nie nastąpiła płatność,

 • zwiększając jeśli nabywca zapłacił dopiero po 90 dniu od daty terminu płatności.

W sytuacji gdy sprzedawca nie zdecydował się na skorzystanie z ulgi na złe długi w PIT i nie zmniejszył podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej faktury, po zapłacie jej przez klienta po upływie 90 dni od upływu terminu płatności analogicznie nie zwiększa podstawy opodatkowania.

W celu korekty podstawy opodatkowania należy dokonać ręcznego zapisu bezpośrednio w momencie generowania zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i skorzystać z opcji WYLICZ PODATEK

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - wylicz podatek

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres wyliczenia zaliczki i kliknąć DALEJ. W kolejnym oknie w pozycji KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ) należy wskazać kwotę:

 • na plus - jeśli ma zostać zmniejszona podstawa opodatkowania

 • na minus - jeśli ma zostać zwiększona podstawa opodatkowania.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - kwota ulgi

Wówczas wartość zostanie uwzględniona w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” i następnie uwzględniona w wyliczeniu podatku - o jej wartość zwiększana bądź zmniejszana jest podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju korekty.

W parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” system bierze pod uwagę kwotę korekty dotyczącą wydatków i kwotę ulgi związanej z zatorami płatniczymi (sprzedaż). Dodatkowo jeśli system nie ma dochodu do pomniejszenia to wówczas zapamięta wartość korekty i umie ją w kolejnej zaliczce w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi (poprzednie miesiące)”.

Ulga na złe długi w PIT a ryczałt

W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem to podatnik będzie musiał pilnować o ile powinna być zmniejszona lub zwiększona podstawa opodatkowania w przypadku posiadanych faktur kosztowych i przychodowych. Podatnik opodatkowany ryczałtem ulgę na złe długi wprowadza bezpośrednio w zaliczce poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym u ryczałtowca

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres wyliczenia zaliczki i kliknąć DALEJ. W kolejnym oknie w pozycji KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ) należy wskazać kwotę:

 • na plus - jeśli ma zostać zmniejszona podstawa opodatkowania

 • na minus - jeśli ma zostać zwiększona podstawa opodatkowania.

oraz wybrać stawkę ryczałtu.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym a ryczałt

System obsługuje ulgę na złe długi w przypadku ryczałtowców, gdy wpis ulgi dotyczy tylko jednej stawki ryczałtu.

Jak wyfiltrować faktury sprzedaży które mogą być objęte ulgą na złe długi w podatku dochodowym?

Warto wskazać, że w systemie możliwe jest kontrolowanie faktur sprzedaży dla których minęło 90 dni od daty terminu płatności. Aby wyfiltrować ten rodzaj faktur należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w pozycji STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym - windykacja

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów