0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie kosztów wynagrodzeń w KPiR

Wielkość tekstu:

W jaki sposób obywa się księgowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS za pracowników, gdy przedsiębiorca jako formę ewidencji prowadzi księgę przychodów i rozchodów (KPIR)?

Księgowanie wynagrodzeń w systemie wygląda następująco:

 1. w przypadku list płac ze stosunku pracy z datą wypłaty do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie było należne księgowane jest w miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie (np. lista płac za styczeń płatna maksymalnie 10 lutego będzie ujęta w kosztach w styczniu). W pozostałych przypadkach (gdy za dany miesiąc jest dokonana po terminie, np. za styczeń 11 lutego) lista płac jako koszt dodawana jest do KPIR w dacie faktycznej wypłaty
 2. w przypadku wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (zlecenie/dzieło) zawsze lista wypłat lub rachunki księgowane są w KPIR w dacie wypłaty wynagrodzenia.

Na podstawie listy płac w KPIR ujmowane jest wyłącznie wynagrodzenie brutto, na które składa się wynagrodzenie netto, składki finansowane przez pracownika oraz podatek pobierany od pensji.

Aby sprawdzić księgowanie listy płac wystarczy w KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE kliknąć na wybraną listę płac i po otwarciu się okna należy przejść do zakładki EWIDENCJE, gdzie będzie dokładna informacja pod jaką datą i pozycją znajduje się wpis. Wpis będzie dodany automatycznie, jeśli podczas generowania listy płac zaznaczona została opcja AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę - zasady odliczenia od stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 roku zmienił się sposób księgowania składek finansowanych przez pracodawcę. Brzmienie art. 22 ust 6bb ustawy o PIT jest następujące: „Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.”.

Powyższa zmiana ma zastosowanie począwszy od wynagrodzeń uzyskanych od stycznia 2023 oraz składek z tytułu tych wynagrodzeń. Oznacza to, że bez względu na datę wypłaty wynagrodzenia z listy płac z tytułu umów o pracę, składki społeczne finansowane przez płatnika podlegają księgowaniu w kosztach w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Automatyczne księgowanie wynagrodzeń i składek społecznych finansowanych przez płatnika

Aby składki społeczne finansowane przez płatnika zostały ujęte w miesiącu, za który są należne należy podczas generowania listy płac z tytułu umowy o pracę KADRY  » LISTY PŁAC  » ZBIORCZE  » DODAJ  » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ) pozostawić zaznaczoną opcję AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Domyślnie zaznaczona opcja automatycznego księgowania powoduje, że płatnik deklaruje się opłacić składki ZUS w terminie, wówczas po kliknięciu ZAPISZ w KPiR jako koszt zostaną wykazane następujące wpisy:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto,
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika,
 • składki FP i FGŚP z umów o pracę.

Dane w tym zakresie można zweryfikować klikając na wygenerowaną listę płać, przechodząc do podzakładki EWIDENCJE.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

W momencie wygenerowania deklaracji ZUS DRA i jej rozliczeniu, w celu sprawdzenia, w jaki sposób zostały zaksięgowane poszczególne opłaty wystarczy w zakładce  START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknąć na deklarację i przejść do zakładki PŁATNOŚCI i kliknąć na datę rozliczenia.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Wyświetli się wówczas okno z rozpiską księgowania poszczególnych składek.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Ręczne księgowanie wynagrodzenia i składek społecznych finansowanych przez płatnika

Jeśli w momencie generowania listy płac z tytułu umowy o pracę KADRY  » LISTY PŁAC  » ZBIORCZE  » DODAJ  » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ) zostanie odznaczona opcja AUTOMATYCZNE KSIĘGOWEGO, wówczas:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto,
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika,
 • składki FP i FGŚP z umów o pracę

- należy zaksięgować ręcznie.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Ręczny wpis z ww. składnikami dodaje bezpośrednio w KPiR poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS gdzie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA wskazać datę księgowania składników, numer listy płac a wartości wpisać w następujące kolumny:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto w kolumnie 12. KPiR Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika oraz składki FP I FGŚP w kolumnie 13. KPiR Pozostałe wydatki.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Następnie po rozliczeniu deklaracji ZUS DRA za miesiąc, w którym wykazane zostały składki z danej listy płac z tytułu umowy o pracę podsumowanie z rozpiską księgowania poszczególnych składek będzie wyglądać następująco:

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Zmiana ujęcia w kosztach składek ZUS finansowanych przez pracodawcę dotyczy wyłącznie umów o pracę, w przypadku umowy zlecenie składki będą księgowane jak uprzednio - w dacie zapłaty składek ZUS.

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę - zasady odliczenia do grudnia 2022 roku 

Natomiast składki ZUS finansowane po stronie pracodawcy czy zleceniodawcy księgowane są na podstawie rozliczenia deklaracji ZUS DRA w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » ZAZNACZENIE DEKLARACJI » ZAPŁAĆ » ROZLICZ:

 1. gdy wynagrodzenie z umowy o pracę wypłacane jest na ostatni dzień miesiąca, a składki są opłacone w terminie, wówczas składki za pracowników są księgowane w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie (art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przykładowo lista płac za styczeń wypłacona 31 stycznia, składki od wynagrodzenia opłacone do 15/20 lutego, wówczas składki zostaną ujęte na DW w styczniu.
 2. jeśli wynagrodzenie z umowy o pracę płatne jest z przesunięciem, czyli już w kolejnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca), a składki uregulowane są w terminie, wówczas składki z deklaracji rozliczane są zgodnie z datą ich zapłaty, która powinna być równoznaczna z datą dodania płatności do deklaracji. Przykładowo wynagrodzenie za styczeń płatne w lutym, składki od tego wynagrodzenia są wykazane w deklaracji za luty płatnej do 15/20 marca - są księgowane w marcu). Taki system rozliczania składek, przy wynagrodzeniach płatnych z przesunięciem został przyjęty w związku z tym, że występuje tu jakby 2 miesięczne przesunięcie. Gdyby składki opłacone w marcu księgowałyby się w styczniu (który został już rozliczony - zaliczka na podatek do 20 lutego), wówczas wpływałoby to na podatek dochodowy za poprzednie miesiące.
 3. składki z wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych zawsze księgowane są w dacie uiszczenia zobowiązań do ZUS.

W celu sprawdzenia, w jaki sposób zostały zaksięgowane poszczególne opłaty wystarczy w zakładce  START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknąć na deklarację, przejść do zakładki PŁATNOŚCI i kliknąć na datę rozliczenia.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń - płatność do DRA

Wyświetli się wówczas okno z rozpiską księgowania poszczególnych składek.

Księgowanie kosztów wynagrodzeń i składek

Podsumowując, księgowanie kosztów wynagrodzeń w wFirma.pl odbywa się automatycznie, dzięki czemu pracodawca nie musi martwić się o poprawność zapisów z tym związanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów