Ustawienia podatku dochodowego

W celu uzupełnienia podstawowych informacji w zakresie podatku dochodowego należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY.

Informacje, które należy określić to:

  • urząd skarbowy - właściwym, dla podatku dochodowego jest ten, który został przydzielony podatnikowi ze względu na adres zamieszkania,

  • rodzaj prowadzonej przez podatnika ewidencji: Ewidencję Przychodów (ryczałt) lub Księgę Przychodów i Rozchodów,

  • formę opodatkowania: podatek liniowy 19% lub zasady ogólne, czyli podatek według skali (18%, 32%),

  • zaliczkę, jaka będzie odprowadzana przez podatnika do urzędu: miesięczna lub kwartalna,

  • w przypadku prowadzenia KPiR należy określić sposób jej numeracji (miesięczny lub roczny).  

  •  w przypadku prowadzenia Ewidencji Przychodów należy określić domyślną stawkę ryczałtu: można wybrać stawkę ryczałtu 20%, 17%, 8,5 %, 5,5% lub 3% 

Odliczenie straty z lat ubiegłych - ogólna procedura postępowania

Aby odliczyć stratę należy pamiętać, że wykonanie tej czynności możliwe jest do 5 lat wstecz licząc od roku bieżącego. W danym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty z roku, w którym powstała strata z działalności. W systemie należy wprowadzić wyliczenie 50%.

Przykład.

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą. W latach 2006, 2009 i 2011 działalność przyniosła straty. W 2013 roku Pan Kowalski uzyskuje dochody, co skutkuje wysokimi podatkami. Pan Kowalski postanawia rozliczyć stratę z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę zasadę, że możliwe jest odliczanie do 5 lat, straty z roku 2006 Pan Kowalski nie może już odliczyć. Możliwość ta dotyczy lat 2009 i 2011. Ponadto w roku 2013 można odliczyć co najwyżej 50% straty z roku 2009 i 50% z 2011 r. Pozostałe 50% straty z roku 2009 i 50% straty z roku 2011 podatnik jest w stanie odliczyć w kolejnych latach podatkowych.

 

UWAGA!!!

Stratę z roku poprzedniego, można odliczyć, gdy została złożona deklaracja roczna PIT-36 lub PIT-36L

 

Stratę rozliczamy w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy albo w zeznaniach rocznych PIT-36 lub PIT-36L. Strata pomniejsza dochód osiągnięty w danym miesiącu/roku.

Odliczenie straty w systemie wfirma.pl

Aby strata została odliczona wraz z generowanymi zaliczkami, należy dodać ją w zakładce USTAWIENIA » FIRMA PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » ODLICZENIE STRATY Z UBIEGŁYCH LAT » DODAJ ODLICZENIE. 

Kolejny krok to uzupełnienie:

  • roku, w którym strata zostanie odliczona

  • wysokości straty do odliczenia (tu należy wskazać wyliczenie maksymalnie 50% kwoty straty) oraz

  • źródła straty (tutaj należy wpisać wszystkie lata, z których pochodzi strata).

Dodane odliczenie straty będzie miało wpływ na nowo wygenerowane zaliczki na podatek dochodowy. Wcześniejsze zaliczki nie ulegną zmianie (chyba, że zostaną zmodyfikowane).

Aby zmodyfikować odliczenie straty należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i zaznaczyć wcześniej wprowadzone odliczenie i w pasku zadań wybrać opcję Modyfikuj.

Odliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Odliczając stratę poza limitem 50% wartości straty z lat ubiegłych należy dodatkowo pamiętać, że strata może być odliczona wyłącznie z tego samego źródła dochodów. W praktyce oznacza to, że odliczenie straty z pozarolniczej działalności nie może przekroczyć dochodu z tej działalności.

Przykład

Podatnik w latach 2014 i 2015 wykazał stratę z działalności w wysokości 40.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli 20.000 zł. Jednak w roku, za który składana jest deklaracja dochód z działalności wyniósł jedynie 11.510 zł. Z uwagi na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 11.510 zł bo taki osiągnął dochód z działalności. Mimo że poza działalnością uzyskiwał dochody z etatu strata z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może ich pomniejszyć.