Rozliczanie cudzoziemców w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczania pracowników, którzy nie są obywatelami Polski i  nie posiadają certyfikatu rezydencji. Dzięki temu będzie możliwe naliczenie dla nich podatku zryczałtowanego oraz sporządzenia zeznań rocznych. Poniżej przedstawiamy jak wygląda rozliczanie cudzoziemców w systemie wFima.pl .

Wprowadzenie pracownika obcokrajowca

Aby wprowadzić pracownika - obcokrajowca należy wybrać KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE wystarczy uzupełnić imię, nazwisko oraz płeć danej osoby.

Rozliczanie cudzoziemców - dodawanie pracownika

Zakładka SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE powinna mieć uzupełnione obowiązkowo takie dane jak:

 • obywatelstwo (domyślnie system uzupełnia jako polskie), 
 • data urodzenia,
 • miejsce urodzenia, 
 • seria i nr paszportu.

Rozliczanie cudzoziemców - szczegółowe dane

W kolejnej zakładce podaje się dane adresowe. Jeśli pracownik posiada adres zagraniczny wystarczy w polu Kraj wybrać państwo inne niż Polska, a będzie możliwość uzupełnienia pozostałych danych.

Rozliczanie cudzoziemców - adresy

Następny krok to uzupełnienie danych na cele rozliczania ubezpieczeń i podatków. Ważne są tutaj: 

 • identyfikator ZUS czyli numer pesel lub nr dokumentu z jakim pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń;
 • identyfikator podatkowy - od 2018 roku jedynym właściwym identyfikatorem na cele rozliczania podatku dochodowego dla pracowników obcokrajowców jest nr PESEL. Jeśli pracownik go nie ma powinien zgłosić się do urzędu z prośba o jego wydanie. Brak PESEL może spowodować problemy z późniejszym rozliczeniem rocznym;
 • certyfikat rezydencji - jeśli pracownik posiada taki certyfikat, wówczas należy wybrać TAK, a gdy nie otrzymał certyfikatu wybiera się NIE;
 • oddział NFZ - wybiera się wg miejsca zamieszkania;
 • urząd skarbowy - właściwy na cele rozliczania podatku dochodowego - zwykle zgodnie z adresem zamieszkania bądź właściwym na cele rozliczania cudzoziemców na danym terenie;
 • uprawnienia do emerytury, renty i stopień niepełnosprawności - wybiera się odpowiednie cyfry, które następnie są pobierane do kodu tytułu ubezpieczenia podczas sporządzania deklaracji.

Rozliczanie cudzoziemców - dane podatkowe i ubezpieczeniowe

Rozliczanie cudzoziemców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę

Umowę o pracę z obcokrajowcem rozlicza się na takich samych zasadach jak umowę z obywatelem Polski. Certyfikat rezydencji należy oznaczyć dopiero podczas tworzenia PIT-11.  

Wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach: KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ. Więcej na ten temat  w artykule PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

Rozliczanie obcokrajowca zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

Z obcokrajowcem, który posiada status nierezydenta można zawrzeć umowę o zlecenie lub umowę o dzieło. Aby odpowiednio naliczony został podatek należy: 

 • przy wprowadzaniu umowy zlecenie w zakładce  KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE, po otwarciu się okna zakładki Podstawowe informacje, ZUS, Opis czynności, Inne postanowienia uzupełnić standardowo, a w zakładce Podatek dochodowy w części Zryczałtowany podatek wybrać “20% (obcokrajowiec nierezydent)”,

Rozliczanie cudzoziemców - umowa zlecenie

 • dodając umowę o dzieło KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO, w zakładce Podatek dochodowy w części Zryczałtowany podatek wybrać "20% (obcokrajowiec nierezydent)",

Rozliczanie cudzoziemców - umowa o dzieło

- dzięki temu będzie możliwe wystawienie rachunku z naliczeniem podatku wg stawki 20% bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie cudzoziemców - wystawienie rachunku

Miesięczna zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy

Po rozliczeniu rachunku konieczne jest wyliczenie zaliczki okresowej od wypłaconych wynagrodzeń poprzez START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY PIT-8A.

Rozliczanie cudzoziemców - wyliczenie podatku za pracownika

Dodawanie IFT-1/IFT-1R

Rozliczanie cudzoziemców, których wynagrodzenie zostało opodatkowane stawką 20% wykazywane jest w deklaracji IFT-1/IFT-1R. Deklarację IFT-1 sporządza się w trakcie roku na wniosek (nawet jeśli wydana jest po zakończeniu zatrudnienia ale wcześniej niż po zakończeniu roku), a IFT-1R wydaje się po zakończeniu roku czyli powinna obejmować wszystkie dochody osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Aby wygenerować taką deklarację wystarczy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU NIEREZYDENTA (IFT 1/IFT 1R).

Rozliczanie cudzoziemców - generowanie deklaracji IFT 1/IFT 1R

Deklarację można wygenerować dla jednego pracownika lub masowo dla wszystkich nierezydentów.

Rozliczanie cudzoziemców - generowanie deklaracji dla jednego lub wielu pracowników

Następnie użytkownik wskazuje czy chce wygenerować deklarację IFT-1 czy może IFT-1R.

Rozliczanie cudzoziemców - generowanie deklaracji za dany rok lub na wniosek pracownika

Po wyborze odpowiedniej i zatwierdzeniu poprzez ZAPISZ, zostanie dodana deklaracja. Dochody oraz należny podatek zostanie wykazany w części D.10.

Rozliczanie cudzoziemców - podgląd deklaracji IFT 1R

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

Zaliczki za obcokrajowców nierezydentów wyliczane w systemie wykazać należy w deklaracji rocznej PIT-8AR, którą można dodać w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU (PIT-8AR).

Rozliczanie cudzoziemców - generowanie deklaracji PIT-8AR

Zryczałtowane zaliczki należne za pracowników zostaną wykazane w części C w wierszu 1. Należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy.

Rozliczanie cudzoziemców - podgląd deklaracji PIT-8AR