0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu może skorzystać z tzw. urlopu ojcowskiego, który może trwać maksymalnie 14 dni. Za ten czas ojciec otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany z ZUS. Co ważne, takie uprawnienie przysługuje wyłącznie do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Poniżej przedstawiamy jak rozliczyć urlop ojcowski przedsiębiorcy.

Dokumenty do wypłaty zasiłku za czas urlopu ojcowskiego

W celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z przedłożonym dokumentem;
  • oświadczenie ubezpieczonego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu;
  • wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem;
  • druk ZUS Z-3b, który nalezy wygenerować w START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA ZUS Z-3B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE, na którym należy wskazać numer rachunku bankowego, na jaki będzie przekazana kwota zasiłku macierzyńskiego.

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub pocztą do ZUS-u właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

Co do zasady za okres urlopu ojcowskiego należy zmniejszyć składki dopiero po otrzymaniu świadczenia.

Gdzie wprowadzić urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Okresu przebywania na tym urlopie nie dodaje się w systemie. Należy jednak wykonać kroki, dzięki którym możliwe będzie obniżenie zobowiązań wobec ZUS. Chodzi o sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych oraz pomniejszenie proporcjonalnie składek za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Przygotowanie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego właściciel podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym, po otrzymaniu świadczenia musi dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz zarejestrować się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Jako datę powstania/ustania tytułu ubezpieczeń wybiera się pierwszy dzień urlopu. W systemie deklaracje zgłoszeniowe można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy - deklaracje zgłoszeniowe

Warto pamiętać, aby najpierw wysłać do ZUS deklarację ZWUA, a dopiero po jej przyjęciu ZZA, aby kolejność przetwarzania była prawidłowa. W tym celu można sporządzić zestaw deklaracji, w którym można oznaczyć kolejność. W tym celu proszę zaznaczyć obie deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu, a następnie zlecić zestaw do wysyłki.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy - zestaw

Sporządzenie deklaracji DRA

Po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego dokonać można obniżenia składek ZUS. Urlopu ojcowskiego nie wprowadza się w systemie jak zwolnienia lekarskiego, a składki pomniejsza się bezpośrednio przy tworzeniu ZUS DRA. Deklarację za miesiąc, w którym przedsiębiorca przebywa na urlopie ojcowskim należy sporządzić poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE wybierając akcję DODAJ DEKLARACJĘ. Po otwarciu się okna w zakładce ZAAWANSOWANE wystarczy zaznaczyć opcję "częściowe składki" i uzupełnić w polu ilość dni kalendarzowych w miesiącu, pomniejszoną o czas pobierania zasiłku macierzyńskiego - biorąc pod uwagę również soboty, niedziele i święta.

Urlop ojcowski przedsiębiorcy - cześciowe składki

Natomiast w sytuacji, gdy do daty upływu wysłania DRA przedsiębiorca nie otrzymał świadczenia, to powinien sporządzić deklarację z wykazaniem pełnych składek. Dopiero po wpływie zasiłku na konto należy sporządzić korektę deklaracji dodając kolejne DRA za okres, w którym korzystano z urlopu ojcowskiego, a następnie taką deklarację należy również wysłać do ZUS.

W razie powstania nadpłaty składek można przenieść ją na poczet przyszłych deklaracji o czym szczegółowo piszemy w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS za przedsiębiorcę

Zakończenie urlopu ojcowskiego

Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego, należy dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ponownie zarejestrować się na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym w pierwszej kolejności należy wysłać do ZUS deklarację ZWUA, a dopiero po jej przyjęciu ZUA, aby kolejność przetwarzania była prawidłowa - można wówczas wykonać zestaw deklaracji, o którym wspomniano wcześniej.

Rozliczenie przychodu z zasiłku macierzyńskiego

Przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie wprowadza się w systemie. Świadczenie to rozlicza się w zeznaniu rocznym - przy opodatkowaniu wg skali podatkowej bezpośrednio w PIT-36, a w przypadku innych form opodatkowania odrębnie na deklaracji PIT-37.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów