Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU. Faktyczną wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji. 

W danych kontrahenta należy wskazać numer VAT UE z przedrostkiem kraju, w którym jest on podatnikiem (np. FR dla Francji). Dzięki temu transakcja zostanie poprawnie wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE. 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wprowadzenie wydatku

Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT. Jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej, to podatnik w tym miejscu może również dokonać jej wyboru. 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodawanie waluty

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT, jak i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Wartości w walucie obcej są automatycznie przeliczane po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu.

Uwaga! Jeżeli data wystawienia faktury zakupu w ramach WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, wówczas wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

  • dla celów VAT poprzez:

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS (jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia VAT), wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MAT. PODST.; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.