Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru mamy do czynienia w przypadku zakupu towaru od kontrahenta z UE będącego podatnikiem VAT czynnym, które zostają przetransportowane z terytorium innego państwa UE do Polski. Z uwagi na różne daty powstania obowiązku podatkowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) można księgować w systemie wfirma.pl na dwa sposoby.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - data powstania obowiązku podatkowego taka sama jak data wystawienia

Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie należy uzupełnić dane DOSTAWCY, a następnie przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie należy zaznaczyć kratkę WNT oraz w pozycji WALUTA wybrać walutę w jakiej została wystawiona faktura.

W danych kontrahenta należy wskazać numer VAT UE z przedrostkiem kraju, w którym jest on podatnikiem (np. FR dla Francji). Dzięki temu transakcja zostanie poprawnie wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE.

 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodawanie waluty

Po tym należy przejść ponownie do zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, gdzie należy uzupełnić odpowiednio DATĘ WYSTAWIENIA podając rzeczywistą datę wystawienia faktury, DATĘ KSIĘGOWANIA DO KPIR, czyli datę w jakiej wydatek ma zostać ujęty w KPIR, DATĘ KSIĘGOWANIA DO VAT, w której należy podać datę powstawia obowiązku podatkowego. 

Co do zasady zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy przy transakcjach WNT powstaje w momencie, w którym sprzedawca wystawi fakturę – jednakże nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy towaru – przedmiotu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Więcej informacji na temat rozliczania transakcji WNT znajduje się w artykule: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) - nowe zasady rozliczenia.
W kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU. krajową stawkę VAT odpowiednią dla danego wydatku i w pozycji WARTOŚĆ NETTO podać łączną kwotę z faktury.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wprowadzenie wydatku

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT, jak i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Wartości w walucie obcej są automatycznie przeliczane po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  - data obowiązku podatkowego inna niż data wystawienia faktury

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu w ramach WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, wówczas wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

  • dla celów VAT poprzez:

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS (jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia VAT), wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MAT. PODST.; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.