0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u nievatowca

Wielkość tekstu:

Zakup towarów od kontrahentów z UE może być u nievatowców rozliczany w dwojaki sposób, jako zwykły zakup lub jako zakup w ramach WNT po spełnieniu określonych warunków. Zobacz, jak tego dokonać w systemie wfirma.pl 

Nabycie towarów od kontrahenta z UE przed przekroczeniem limitu

Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnicy zwolnieni z VAT rozliczają taki zakup bez żadnych dodatkowych formalności, pod warunkiem, że wartość zakupu w danym roku podatkowym lub w roku ubiegłym nie przekroczyła 50 000 zł.

Fakturę zakupową od kontrahenta z UE księguje się wówczas przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK W polu RAZEM należy wpisać kwotę z faktury, a w podzakładce ZAAWANSOWANE można dokonać wyboru waluty. W tym przypadku nie zaznacza się opcji WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówPo zapisaniu koszt zostanie ujęty w kolumnie 10 KPIR - zakup towarów handlowych i materiałów.

WNT u nievatowca po przekroczeniu limitu lub po podjęciu decyzji o rejestracji do VAT-UE

W przypadku, gdy wartość WNT w danym roku podatkowym lub w roku ubiegłym u podatnika nie będącego czynnym podatnikiem VAT przekroczyła kwotę 50 000 zł, podatnik powinien zarejestrować się do transakcji unijnych niezależnie od tego, że korzysta ze zwolnienia z VAT. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, uzupełniając część C.3 druku.

Darmowy druk do wypełnienia można znaleźć w artykule: Formularz VAT-R z szerokim omówieniem

Po dokonaniu rejestracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i w pojawiającym się oknie zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE) i na koniec potwierdzić wybierając ZAPISZ.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Fakturę za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. Od razu należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE, zaznaczyć opcję WNT i dokonać wyboru waluty. W polu WARTOŚĆ NETTO wpisuje się wartość z faktury zakupu, a jako stawkę VAT należy wybrać odpowiednią, polską stawkę VAT przeznaczoną dla danego rodzaju towaru (z reguły 23%).

W danych dostawcy należy poprawnie oznaczyć KRAJ oraz numer identyfikacyjny jako VAT UE wraz z jego wprowadzeniem zawierającym przedrostek kraju.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u nievatowca- wprowadzanie kontrahenta zagranicznego

Po dodaniu kontrahenta, który posiada aktywny numer VAT UE z przedrostkiem swojego kraju, transakcja zostanie uwzględniona w informacji podsumowującej VAT-UE.

Szczegóły dotyczące generowania informacji podsumowującej VAT-UE znajdują się w artykule: Informacja VAT-UE - jak wygenerować w systemie?

Informacja VAT UE

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) zobowiązuje do złożenia informacji podsumowującej VAT UE do urzędu skarbowego. VAT UE składa się tylko wtedy, gdy w danym okresie wystąpiło WNT - jeżeli nie, nie ma potrzeby składania informacji podsumowującej, nie składa się bowiem zerowych informacji.

Wykreślenie z VAT UE może nastąpić, gdy:
- złożono za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracji VAT, w której nie została wykazana sprzedaż lub zakupy z kwotami podatku do odliczenia;
-nie złożono obowiązkowej w danych miesiącach informacji podsumowującej VAT-UE – przez 3 kolejne miesiące.

Informację podsumowującą VAT UE generuje się poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ » INFORMACJA VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Termin złożenia informacji VAT UE upływa 25. dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym. Informację podsumowującą składa się w formie elektronicznej.

Deklaracja VAT 8

Podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT i dokonali zakupu towaru od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej, po przekroczeniu ustalonego limitu 50 000 zł lub gdy dokonali rejestracji przed przekroczeniem limitu nabycia, są dodatkowo zobowiązani samodzielnie naliczyć podatek należny zgodnie z odpowiednią, polską stawką VAT przeznaczoną dla danego rodzaju towaru (z reguły 23%) oraz złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 i opłacić wynikający z niej podatek.

Szczegóły dotyczące generowania deklaracji VAT-8 znajdują się w artykule: Deklaracja VAT-8 - jak wygenerować w systemie?

Deklarację VAT-8 generuje się w systemie przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ » DEKLARACJA VAT 8.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Po opłaceniu deklaracji VAT-8 podatek z niej wynikający stanowi koszt uzyskania przychodu. W celu wprowadzenia informacji o płatności należy zaznaczyć deklarację i w górnym menu wybrać ROZLICZ. W oknie, które się pojawi należy podać faktyczny termin oraz kwotę zapłaconego podatku. 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u nievatowca - dodawanie płatności do deklaracji VAT- 8

Po zapisaniu płatności za deklarację, podatek VAT zostanie automatycznie zaksięgowany jako dowód wewnętrzny w dacie dokonania zapłaty i zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów