0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup środków trwałych

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl zaksięgujesz zakup środka trwałego oraz wprowadzisz go do ewidencji środków trwałych za pomocą jednego wpisu. Sprawdź, jak w prosty i szybki sposób zaksięgować zakup środków trwałych.

Jak zaksięgować zakup środków trwałych?

Zakup środków trwałych w systemie księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie należy uzupełnić dane podstawowe z dokumenty zakupu a następnie dane dotyczące środka trwałego.

Zakup środków trwałych - dodawanie nowego wydatku

Po dokonaniu wyboru Kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje domyślą stawkę amortyzacji przy metodzie liniowej.

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe nabyte do końca 2017 roku będą wprowadzane pod kategorią obecną według KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017.Więcej na ten temat w artykule: Klasyfikacja środków trwałych, czyli KŚT

W wierszu DODATKOWE KOSZTY ZAKUPU znajduje się pole, w którym można uzupełnić ewentualne pozostałe koszty, zwiększające wartość początkową środka trwałego, a które zostały poniesione do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

W przypadku, gdy na wartość początkową środka trwałego składa się kilka faktur VAT, tę główną fakturę należy ująć w części KWOTY Z FAKTURY (uzupełniając kwoty netto, VAT i brutto) oraz sumę kwot netto z pozostałych faktur w polu DODATKOWE KOSZTY ZAKUPU.
W celu odliczenia VAT z pozostałych faktur należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS - zapis każdej z faktur z osobna pod datą otrzymania dokumentu (należy uzupełnić zarówno pole netto oraz VAT), a w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY. Więcej na ten temat w artykule: Jak zaksięgować zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów?

Następnie w polu METODA AMORTYZACJI przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech metod amortyzacji:

  • liniową,
  • degresywną,
  • indywidualną,
  • jednorazową.

Wydatek wprowadzony na podstawie faktury VAT zostanie następnie ujęty w Rejestrze zakupu VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 (pozostałe wydatki) będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę danego środka trwałego i wybraniu w nowo otwartym oknie zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE.

Zakup środków trwałych - plan amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być obowiązkowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Wartość 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT) dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.
Niskocenne środki trwałe natomiast będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł.

Modyfikowanie planu amortyzacji

W systemie wfirma.pl istnieje także możliwość modyfikowania planu amortyzacji. Użytkownik może samodzielnie określić, w których miesiącach będą księgowane odpisy amortyzacyjne. Wówczas w wybranym okresie rozliczeniowym do Księgi przychodów i rozchodów trafi zapis, który stanowić będzie sumę odpisów z danego okresu.

Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Aby zmienić częstotliwość księgowania odpisów amortyzacyjnych należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, a następnie kliknąć w nazwę danego środka trwałego. Następnie w wyświetlonym oknie w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE możliwe będzie wprowadzenie zmian w planie amortyzacji. Wówczas aby zmienić częstotliwość odpisów należy kliknąć w opcję ZMIEŃ i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

  • MIESIĘCZNY - odpisy amortyzacyjne będą księgowane w KPIR na koniec każdego miesiąca, 

  • KWARTALNY - odpisy amortyzacyjne z danego kwartału księgowane będą w ostatnim miesiącu kwartału,

  • ROCZNY - odpisy amortyzacyjne naliczone w ciągu roku zostaną ujęte w ewidencji KPIR dopiero w ostatnim miesiącu danego roku.

Zakup środków trwałych - zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Tworzenie indywidualnego planu amortyzacji 

Użytkownicy mogą także tworzyć indywidualne plany amortyzacji poprzez przesuwanie kafelków. Wówczas aby przenieść dany odpis amortyzacyjny na kolejny okres rozliczeniowy należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, a następnie kliknąć w nazwę danego środka trwałego. W wyświetlonym oknie w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE wystarczy kliknąć na kafelek z odpisem, a następnie przeciągnąć go na wybrany miesiąc. 

Zakup środków trwałych - tworzenie indywidualnego planu amortyzacji

Zakup środków trwałych - dokument OT

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT, który użytkownik ma możliwość wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, tam na liście należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w oknie podglądu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT

Zakup środków trwałych- jak przebiega drukowanie dokumentu OT

lub przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE, gdzie należy dany dokument zaznaczyć na liście i kliknąć opcję DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Zakup środków trwałych- drukowanie OT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów