Zakup środków trwałych

Zakup środków trwałych w systemie księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie należy uzupełnić dane podstawowe z dokumenty zakupu a następnie dane dotyczące środka trwałego.

Zakup środków trwałych - dodawanie nowego wydatku

Po dokonaniu wyboru Kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje domyślą stawkę amortyzacji przy metodzie liniowej.

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe nabyte do końca 2017 roku będą wprowadzane pod kategorią obecną według KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017.

Zakup środków trwałych - zakładka stawki

W wierszu WARTOŚĆ POCZĄTKOWA+ znajduje się pole, w którym można uzupełnić ewentualne pozostałe koszty, zwiększające wartość początkową środka trwałego, a które zostały poniesione do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

W przypadku, gdy na wartość początkową środka trwałego składa się kilka faktur VAT, tę główną fakturę należy ująć w części KWOTY Z FAKTURY (uzupełniając kwoty netto, VAT i brutto) oraz sumę kwot netto z pozostałych faktur w polu WART. POCZĄTKOWA +.
W celu odliczenia VAT z pozostałych faktur należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS - zapis każdej z faktur z osobna pod datą otrzymania dokumentu (należy uzupełnić zarówno pole netto oraz VAT), a w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY. Więcej na ten temat w artykule: Jak zaksięgować zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów?

Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech metod amortyzacji:

  • liniową,
  • degresywną,
  • indywidualną,
  • jednorazową.

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT, który użytkownik ma możliwość wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, tam na liście należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w oknie podglądu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT

Zakup środków trwałych-  jak przebiega drukowanie dokumentu OT

 

lub przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE, gdzie należy dany dokument zaznaczyć na liście i kliknąć opcję DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Zakup środków trwałych- drukowanie OT

Wydatek wprowadzony na podstawie faktury VAT zostanie ujęty w Rejestrze zakupu VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 - pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę danego środka trwałego i wybraniu w nowo otwartym oknie zakładki PLAN AMORTYZACJI.

Zakup środków trwałych - plan amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być obowiązkowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Wartość 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT) dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.
Niskocenne środki trwałe natomiast będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł.