Amortyzacja środków trwałych - jak działa?

Amortyzacja w systemie wFirma.pl wyliczania jest automatycznie po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji na podstawie jego wartości początkowej, przyjętej metody oraz stawki amortyzacji.

Składniki majątku w zależności od sposobu ich nabycia, można wprowadzić w systemie poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) jako rodzaj wydatku ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH lub bezpośrednio do ewidencji środków trwałych przez zakładkę EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Amortyzacja środków trwałych - dodawanie

Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być obowiązkowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Wartość 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT) dotyczy  składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.
Niskocenne środki trwałe natomiast będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł.

Użytkownicy mogą wówczas wybrać jedną z czterech dostępnych metod amortyzacji:

 • liniową,
 • degresywną,
 • indywidualną,
 • jednorazową.

Amortyzacja środków trwałych - rodzaje amortyzacji

Szczegółowe informacje na temat metod amortyzacji środków trwałych znajdują się w artykule: Amortyzacja środków trwałych.

Wśród pozostałych informacji koniecznych do uzupełnienia znajdują się:

 • nazwa - czyli nazwa wprowadzanego środka trwałego,

 • dokument zakupu - numer faktury, rachunku bądź umowy kupna,

 • kategoria - poprzez  kliknięcie na lupę należy wybrać odpowiednie KŚT,

 • data wprowadzenia - to moment rozpoczęcia użytkowania środka trwałego w firmie,

 • typ - środek trwały,

 • data nabycia - data wynikająca z dowodu zakupu,

 • wartość początkowa - należy wpisać kwotę, która wynika z:

  • dowodu lub kilku dowodów zakupu.

  • w przypadku braku dowodu zakupu - przedsiębiorca dokonuje wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji, więcej na ten temat w artykule: Wycena wartości środków trwałych.

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe wprowadzone do firmy do końca 2017 roku będą wykazane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązuje środki trwałe wprowadzone po tym terminie tj. od 2018 roku.

Po zapisaniu danych można sprawdzić szczegółowy plan amortyzacji dla wprowadzonego środka trwałego. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE należy kliknąć w nazwę danego środka trwałego i pojawi się okno z podzakładką PLAN AMORTYZACJI.

Amortyzacja środków trwałych - drukowanie planu

W prawym górnym rogu jest dostępny filtr wyszukiwania według lat amortyzacji danego składnika majątku. Dodatkowo plan amortyzacji można wydrukować przy użyciu opcji DRUKUJ.

Amortyzacja środków trwałych - zestawienie

Miesięczną amortyzację można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, poprzez wybranie opcji DRUKUJ » DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ z paska menu.

Amortyzacja środków trwałych - jak wydrukować?

Po wprowadzeniu składników majątku do ewidencji środków trwałych, system dokona automatycznego naliczenia odpisów amortyzacyjnych, które będą księgowane na ostatni dzień miesiąca do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki w zakładce EWIDENCJE » KPIR. Po kliknięciu w opis zdarzenia gospodarczego AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH można zobaczyć podgląd amortyzowanych środków trwałych w bieżącym okresie oraz z tego miejsca wydrukować miesięczną amortyzację poprzez wybranie opcji DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ.

Amortyzacja środków trwałych - KPiR

Co ważne, odpisy amortyzacyjne wszystkich składników majątku trafiają zsumowane jednym wpisem do KPiR w pozycji AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.