Amortyzacja środków trwałych - jak działa?

Amortyzacja w systemie wfirma.pl wyliczania jest automatycznie po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji na podstawie jego wartości początkowej, przyjętej metody oraz stawki amortyzacji.

Jak wprowadzić środek trwały do systemu?

Składniki majątku w zależności od sposobu ich nabycia, można wprowadzić w systemie poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) jako rodzaj wydatku ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH lub bezpośrednio do ewidencji środków trwałych przez zakładkę EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Amortyzacja środków trwałych - dodawanie

Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być obowiązkowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Wartość 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT) dotyczy  składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.
Niskocenne środki trwałe natomiast będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł.

Użytkownicy mogą wówczas wybrać jedną z czterech dostępnych metod amortyzacji:

 • liniową,
 • degresywną,
 • indywidualną,
 • jednorazową.

Amortyzacja środków trwałych - rodzaje amortyzacji

Szczegółowe informacje na temat metod amortyzacji środków trwałych znajdują się w artykule: Amortyzacja środków trwałych.

Wśród pozostałych informacji koniecznych do uzupełnienia znajdują się:

 • nazwa - czyli nazwa wprowadzanego środka trwałego,

 • dokument zakupu - numer faktury, rachunku bądź umowy kupna,

 • kategoria - poprzez  kliknięcie na lupę należy wybrać odpowiednie KŚT,

 • data wprowadzenia - to moment rozpoczęcia użytkowania środka trwałego w firmie,

 • data nabycia - data wynikająca z dowodu zakupu,

 • wartość początkowa - należy wpisać kwotę, która wynika z:

  • dowodu lub kilku dowodów zakupu.

  • w przypadku braku dowodu zakupu - przedsiębiorca dokonuje wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji, więcej na ten temat w artykule: Wycena wartości środków trwałych.

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe wprowadzone do firmy do końca 2017 roku będą wykazane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązuje środki trwałe wprowadzone po tym terminie tj. od 2018 roku.

Amortyzacja środków trwałych - plan amortyzacji 

Po zapisaniu danych można sprawdzić szczegółowy plan amortyzacji dla wprowadzonego środka trwałego. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE należy kliknąć w nazwę danego środka trwałego i pojawi się okno z podzakładką PODSTAWOWE INFORMACJE.

Amortyzacja środków trwałych - szczegółyW lewym dolnym rogu jest dostępny filtr wyszukiwania według lat amortyzacji danego składnika majątku. Dodatkowo plan amortyzacji można wydrukować przy użyciu opcji DRUKUJ.

Amortyzacja środków trwałych - opcja drukujMiesięczną amortyzację można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, poprzez wybranie opcji DRUKUJ » DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ z paska menu.

Amortyzacja środków trwałych - jak wydrukować?

Po wprowadzeniu składników majątku do ewidencji środków trwałych, system dokona automatycznego naliczenia odpisów amortyzacyjnych, które będą księgowane na ostatni dzień miesiąca do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki w zakładce EWIDENCJE » KPIR. Po kliknięciu w opis zdarzenia gospodarczego AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH można zobaczyć podgląd amortyzowanych środków trwałych w bieżącym okresie oraz z tego miejsca wydrukować miesięczną amortyzację poprzez wybranie opcji DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ.

Amortyzacja środków trwałych - KPiR

Co ważne, odpisy amortyzacyjne wszystkich składników majątku trafiają zsumowane jednym wpisem do KPiR w pozycji AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Modyfikowanie planu amortyzacji

W systemie wfirma.pl istnieje także możliwość modyfikowania planu amortyzacji. Za pomocą ruchomych kafelków użytkownik może przenieść odpis amortyzacyjny na następny okres rozliczeniowy (nie ma natomiast możliwości przeniesienia odpisu wstecz), lub też zmienić częstotliwość dokonywania odpisów na miesięczną, kwartalną lub roczną. Wówczas w wybranym okresie rozliczeniowym do Księgi przychodów i rozchodów trafi zapis, który stanowić będzie sumę odpisów z danego okresu.

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, a następnie kliknąć w nazwę danego środka trwałego. Następnie w wyświetlonym oknie w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE możliwe będzie wprowadzenie zmian w planie amortyzacji. Aby przenieść dany odpis amortyzacyjny na kolejny okres rozliczeniowy należy kliknąć na kafelek z odpisem, a następnie przeciągnąć go na wybrany miesiąc. Natomiast aby zmienić częstotliwość odpisów należy kliknąć w opcję ZMIEŃ i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

 • MIESIĘCZNY - odpisy księgowane będą w KPIR co miesiąc 
 • KWARTALNY - odpisy księgowane będą co kwartał 
 • ROCZNY - odpisy amortyzacyjne zostaną ujęte w ewidencji dopiero na koniec roku 

Amortyzacja środków trwałych - modyfikowanie planu amortyzacji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz