Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja w systemie wFirma.pl wyliczania jest automatycznie po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji na podstawie jego wartości początkowej, przyjętej metody oraz stawki amortyzacji.

Składniki majątku w zależności od sposobu ich nabycia, można wprowadzić w systemie poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) jako rodzaj wydatku ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH lub bezpośrednio do ewidencji środków trwałych przez zakładkę EWIDENCJE » MAJĄTEK » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Amortyzacja środków trwałych - dodawanie środka trwałego

Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być obowiązkowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Wartość 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT) dotyczy  składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.
Niskocenne środki trwałe natomiast będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł.

Użytkownicy mogą wówczas wybrać jedną z czterech dostępnych metod amortyzacji:

 • liniową,
 • degresywną,
 • indywidualną,
 • jednorazową.

Amortyzacja środków trwałych - metody amortyzacji

Szczegółowe informacje na temat metod amortyzacji środków trwałych znajdują się w artykule: Amortyzacja środków trwałych.

Wśród pozostałych informacji koniecznych do uzupełnienia znajdują się:

 • nazwa - czyli nazwa wprowadzanego środka trwałego,

 • dokument zakupu - numer faktury, rachunku bądź umowy kupna,

 • kategoria - poprzez  kliknięcie na lupę należy wybrać odpowiednie KŚT,

 • data wprowadzenia - to moment rozpoczęcia użytkowania środka trwałego w firmie,

 • typ - środek trwały,

 • data nabycia - data wynikająca z dowodu zakupu,

 • wartość początkowa - należy wpisać kwotę, która wynika z:

  • dowodu lub kilku dowodów zakupu.

  • w przypadku braku dowodu zakupu - przedsiębiorca dokonuje wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji, więcej na ten temat w artykule: Wycena wartości środków trwałych.

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe wprowadzone do firmy do końca 2017 roku będą wykazane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast nowa klasyfikacja środków trwałych będzie obowiązywała środki trwałe wprowadzone po tym terminie tj. od 2018 roku.

Po zapisaniu danych można sprawdzić szczegółowy plan amortyzacji dla wprowadzonego środka trwałego. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » ŚRODKI TRWAŁE należy kliknąć w nazwę danego środka trwałego i pojawi się okno z zakładką PLAN AMORTYZACJI.

Amortyzacja środków trwałych - podgląd planu amortyzacji

W prawym górnym rogu jest dostępny filtr wyszukiwania według lat amortyzacji danego składnika majątku. Dodatkowo plan amortyzacji można wydrukować przy użyciu opcji DRUKUJ.

Amortyzacja środków trwałych - drukowanie

Miesięczną amortyzację można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » ŚRODKI TRWAŁE, poprzez wybranie opcji DRUKUJ »  DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ z paska menu.

Amortyzacja środków trwałych - drukowanie

Po wprowadzeniu składników majątku do ewidencji środków trwałych, system dokona automatycznego naliczenia odpisów amortyzacyjnych, które będą księgowane na ostatni dzień miesiąca do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Po kliknięciu w opis zdarzenia gospodarczego AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH można zobaczyć podgląd amortyzowanych środków trwałych w bieżącym okresie oraz z tego miejsca wydrukować plan amortyzacji poprzez wybranie opcji DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ.

Amortyzacja środków trwałych - miesięczny wydruk

Co ważne, odpisy amortyzacyjne wszystkich składników majątku trafiają zsumowane jednym wpisem do KPiR w pozycji AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.