0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć kontrakt menedżerski na wFirma.pl?

Wielkość tekstu:

Kontrakt menedżerski zaliczany jest do umów o świadczenie usług i uznaje się go za umowę o zarządzanie właściwej dla osób kierujących zakładem pracy. Dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jest na zasadach takich jak umowa zlecenia. Natomiast przepisy ustawy o PIT dają menedżerom z kontraktem menedżerskim możliwość uwzględniania jedynie zryczałtowanych kosztów takich same, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. 

Dodanie osoby do systemu

W celu rozliczenia kontraktu menedżerskiego w pierwszej kolejności należy dodać pracownika do systemu z zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA »DODAJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE.

Jak rozliczyć kontrakt menedżerski w systemie? - wprowadzanie nowego pracownika

Kontrakt menedżerski - umowa

Kontrakt menedżerski dodaje się w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ należy wybrać Kontrakt menedżerski.

Umowa jest możliwa do dodania także z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW i wybrać opcję UMOWĘ » KONTRAKT MENEDŻERSKI.

Jak rozliczyć kontrakt menedżerski w systemie? - wprowadzanie umowy

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość dodawania umowy dla wielu pracowników  jednoczenie z zakładki KADRY» PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać opcję WYSTAW » UMOWĘ. Dla każdego z nich otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju umowy i wprowadzenia jej parametrów.

W oknie dodawania umowy należy wybrać pracownika, wprowadzić wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określić okres obowiązywania umowy. 

 Kontrakt menedżerski - umowa

W przypadku kontraktu w zakładce ZUS należy zadecydować, jaki powinien zostać zastosowany schemat składek ZUS. W tej zakładce można także wybrać kod tytułu do ubezpieczenia pracownika. W systemie istnieje możliwość wyboru spośród kilku schematów opłacania składek:

 • Własny pracownik (z umową o pracę) ustawia się gdy umowa została zawarta z osobą z którą pracodawcę łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę. W tym przypadku opłaca się wszystkie składki ZUS.

 • Praca w szczególnych warunkach należy wybrać gdy jest to praca w szczególnych warunkach i konieczne jest opłacenie z zawartej umowy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu ustawia się w sytuacji gdy osoba z którą podpisano kontrakt jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Wówczas opłaca się za niego składkę zdrowotną.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego wybiera się w sytuacji gdy osoba z którą podpisano kontrakt jest zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie, a jego wynagrodzenie jest mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, wówczas opłaca się za niego wszystkie składki (chorobowa jest dobrowolne).

 • Osoba bez innego zatrudnienia należy wybrać gdy kontrakt zawarty jest z osobą która nie jest zatrudniona w innej firmie, czyli nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń . W takim przypadku opłaca się wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Emeryt lub rencista ustawia się gdy osoba otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe. W tym przypadku tak samo jak przy umowach zlecenie pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP jeżeli zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie należy wybrać gdy osoba z którą podpisaną kontrakt w danym miesiącu została już zatrudniona na podstawie umowy zlecenie lub kontraktu, a umowa jest kolejną zawartą w tym samym czasie oraz przychód z umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. W tym przypadku opłaca się jedynie ubezpieczenie zdrowotne. 

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia ustawia się gdy osoba z którą podpisaną kontrakt w danym miesiącu została już zatrudniona na podstawie umowy zlecenie lub kontraktu, a umowa jest kolejną zawartą w tym samym czasie a przychód z umowy jest niższy niż minimalne wynagrodzenie. W tym przypadku opłaca się wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe). 

 • Inny przypadek wybiera się gdy chce się ustawić schemat wg własnych potrzeb.

 Kontrakt menedżerski - ZUS

W systemie istnieje możliwość wydruku umowy kontraktu KADRY » UMOWY »zaznaczenie kontraktu » DRUKUJ. Należy jednak pamiętać że kontrakt menedżerski nie jest ściśle regulowany przepisami prawa dlatego umowę należy otworzyć w TRYBIE EDYCJI. W ten sposób, można dopisać lub usunąć dowolne treści w wygenerowanym dokumencie.

Kontrakt menedżerski na listach płac

Kontrakt menedżerski rozliczony w systemie jest na podstawie listy płac, którą należy wygenerować w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ:

 • Listę płac (zbiorczą) - osoby z kontraktami zostaną wykazane na liście płac razem z pozostałymi pracownikami lub
 • Listę płac (kontrakty menedżerskie) po wyborze utworzy się lista płac na której zostaną wykazane wyłącznie osoby posiadające kontrakty.

Wynagrodzenie z kontraktu stanowi podstawę do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS (na takich samy zasadach jak umowa zlecenia). Od wypłaconego wynagrodzenia należy potrącić podatek dochodowy PIT-4 (17% lub 32%) po wcześniejszym uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu (KUP) - w wysokości 250 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy od wynagrodzenia od kontraktów menedżerskich należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » ZALICZKA NA PIT-4R.

Zagadnienie to zostało omówione w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Deklaracje roczne przy kontraktach menedżerskich

Wynagrodzenie z kontraktów menedżerskich opodatkowane jest na zasadach ogólnych, dlatego po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11 KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11).

Szczegółowe omówienie tematu znajduje się w artykule: PIT-11- generowanie deklaracji dochodów pracowników

Po zakończeniu roku do US należy przekazać PIT-4R, której wygenerowanie jest możliwe START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów