Koniec okresu preferencji, czyli przejście na duży ZUS lub składki od dochodu

Koniec okresu preferencji wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koniec okresu preferencji - data 

Okres preferencji trwa przez 24 pełne miesiące. Jeżeli data zgłoszenia do składek preferencyjnych przypada na:

  • pierwszy dzień miesiąca. Gdy 1-go dnia miesiąca rejestruje się z kodem 05 70 to preferencyjne składki kończą się dokładnie po upływie 24 miesięcy liczonych łącznie z pierwszym, np. działalność założona 1 lipca 2019 (zgłoszenie z kodem 05 70) - koniec okresu preferencji przypada na czerwiec 2021 - pierwsza deklaracja z dużym ZUS za lipiec 2021;

Przykład 1.

Przedsiębiorca założył działalność 1 stycznia 2019 roku zgłaszając się jednocześnie do preferencyjnego ZUS. Jako, że ulga ta obowiązuje przez okres pełnych 24 miesięcy, to oznacza że ostatnie składki preferencyjne przedsiębiorca opłaci za grudzień 2020 (opłata do 10 lub 15 stycznia 2021 roku). Przerejestrowanie na nowy schemat opłacania składek powinno nastąpić w dacie 1 stycznia 2021 roku.

Przykład 2.

Od 1 września 2018 roku przedsiębiorca opłacał tylko składkę zdrowotną w ramach ulgi na start. Ulga ta przestała obowiązywać wraz z upływem lutego 2019, dlatego też przedsiębiorca dokonał przerejestrowania w ZUS na preferencję (kod tytułu ubezpieczenia 05 70) w terminie 01 marca 2019 roku. Preferencyjny ZUS będzie przysługiwał tej osobie do końca lutego 2021 roku tak więc przerejestrowanie na duży ZUS lub a składki od dochodu przypadnie w terminie 1 marca 2021 roku.

  • inny niż pierwszy dzień miesiąca, to preferencyjne składki kończą się dokładnie po upływie 24 miesięcy, liczonych od miesiąca następnego po tym, w którym zgłoszono się z kodem 05 70, np. działalność założona 3 lipca 2019 - koniec okresu preferencji przypada na lipiec 2021 - pierwsza deklaracja z dużym ZUS za sierpień 2021.

Przykład 3.

Przedsiębiorca założył działalność 13 maja 2019 roku, jednocześnie rezygnując z możliwości przystąpienia do ulgi na start. Dokonał on natomiast rejestracji z kodem 05 70, tzn. że będzie on miał prawo korzystać z preferencyjnego ZUS przez okres pełnych 24 miesięcy. W związku z powyższym okres preferencji będzie obowiązywał do maja 2021 roku włącznie, a termin przerejestrowania na duży ZUS lub na mały ZUS plus przypadnie na dzień 1 czerwca 2021 roku.

Wyrejestrowanie z preferencyjnego ZUS - ZUS ZWUA

W celu przerejestrowania się przez przedsiębiorcę, w związku z kończącym się okresem preferencji, należy w pierwszym kroku dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZWUA. Dokonuje się tego z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Koniec okresu preferencji - ZWUA

W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu, w którym ustał preferencyjny okres opłacania składek. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX, a jako kod przyczyny wyrejestrowania wybrać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Proces wysyłki deklaracji został opisany w artykule pomocy: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS PUE bezpośrednio z wFirma.pl

Rejestracja na duży ZUS lub składki od dochodu - ZUS ZUA lub ZUS ZZA

Następnie należy dokonać rejestracji za pomocą deklaracji ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego) lub na deklaracji ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego w uzasadnionych przypadkach) z nowym kodem ubezpieczeń, którą można sporządzić w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA/ZUS ZZA.

Koniec okresu preferencji - ZUA

Rejestrację należy zgłosić w ZUS nie później niż do 7 dnia od powstania obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wpisać pierwszy dzień obowiązku opłacania wyższych składek ZUS. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 XX lub jeżeli przedsiębiorca decyduje się opłacać składki od dochodu zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 albo 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia (ZUS ZUA/ZUS ZZA) powinny być takie same, aby nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniu.

Koniec okresu preferencji a zmiana schematu składek ZUS

Zmian schematu opłacania składek trzeba także dokonać w ustawieniach systemowych. Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS

Koniec okresu preferencji ZUS

W części ZUS należy wybrać schemat opłacania składek Zwykły lub Składki od dochodu w zależności od posiadanych uprawnień. Jeżeli zgłoszenia dokonano na druku ZZA wówczas należ wybrać schemat składek z dopiskiem Tylko zdrowotne. Więcej informacji z zakresu ustawień składek można przeczytać w artykule ZUS.

Deklaracja ZUS DRA z nowymi składkami

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poprzez  START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Koniec okresu preferencji - deklaracja DRA

Z uwagi na zmianę kodu tytułu ubezpieczenia lub wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po złożeniu deklaracji płatnicy, którzy terminowo opłacają składki i kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek, ani inne informacje nie ulega zmianie (co miesiąc deklaracja będzie wyglądała tak samo).

Należy pamiętać, że w celu poprawnego księgowania, w systemie należy wprowadzać i rozliczać deklaracje za każdy miesiąc.