Koniec okresu preferencji, czyli przejście na duży ZUS

Koniec okresu preferencji wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koniec okresu preferencji - data 

Mały ZUS trwa przez okres 24 pełnych miesięcy, dlatego jego zakończenie uzależnione jest od daty rejestracji działalności. Jeżeli data rozpoczęcia działalności przypada na:

  • pierwszy dzień miesiąca to preferencyjne składki kończą się dokładnie po upływie 24 miesięcy liczonych łącznie z pierwszym, np. działalność założona 1 lipca 2019 - koniec okresu preferencji (małego ZUS) przypada na czerwiec 2021 - pierwsza deklaracja z dużym ZUS za lipiec 2021;

  • inny niż pierwszy dzień miesiąca, to preferencyjne składki kończą się dokładnie po upływie 24 miesięcy, liczonych od miesiąca następnego po tym, w którym założono działalność, np. działalność założona 3 lipca 2019 - koniec okresu preferencji (małego ZUS) przypada na lipiec 2021 - pierwsza deklaracja z dużym ZUS za sierpień 2021.

Wyrejestrowanie z małego ZUS - ZUS ZWUA

Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie z ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZWUA. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Koniec okresu preferencji - ZWUA

W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu, w którym ustał preferencyjny okres opłacania składek. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX, a jako kod przyczyny wyrejestrowania wybrać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Powyższe czynności wraz z wysyłką deklaracji do ZUSu do należy dokonać nie później niż 7 dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany.

Rejestracja na pełny ZUS - ZUS ZUA

Następnie należy dokonać rejestracji za pomocą deklaracji ZUS ZUA z nowym kodem ubezpieczeń, którą można sporządzić w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA

Koniec okresu preferencji - ZUA

Rejestrację należy zgłosić w ZUS nie później niż do 7 dnia od powstania obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wpisać pierwszy dzień obowiązku opłacania wyższych składek ZUS. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 XX lub jeżeli przedsiębiorca decyduje się opłacać składki od przychodu zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 albo 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia (ZUS ZUA) powinny być takie same, aby nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniu.

Koniec okresu preferencji a zmiana schematu składek ZUS

Zmian schematu opłacania składek trzeba także dokonać w ustawieniach systemowych. Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS

Koniec okresu preferencji ZUS

W części ZUS należy wybrać schemat opłacania składek Zwykły lub Składki od przychodu lub Składki od dochodu w zależności od posiadanych uprawnień. Więcej informacji z zakresu ustawień składek można przeczytać w artykule ZUS.

Deklaracja ZUS - DRA z pełnym ZUS

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poprzez  START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Koniec okresu preferencji - deklaracja DRA

Z uwagi na zmianę kodu tytułu ubezpieczenia lub wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po złożeniu deklaracji płatnicy, którzy terminowo opłacają składki i kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek, ani inne informacje nie ulega zmianie (co miesiąc deklaracja będzie wyglądała tak samo).

Należy pamiętać, że w celu poprawnego księgowania, w systemie należy wprowadzać i rozliczać deklaracje za każdy miesiąc.