0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy

Wielkość tekstu:

Dokonuję sprzedaży w systemie wysyłkowym na terytorium Polski i korzystam ze zwolnienia z kasy. W jaki sposób powinienem ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych w systemie wfirma.pl?

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (pod warunkiem, że nie jest to sprzedaż artykułów wymienionych w § 4 ust.1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy) zwolnieni są z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych, gdy całość zapłaty za wykonaną czynność otrzymują za pośrednictwem poczty, banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz czynność została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje niemożność korzystania z powyższego zwolnienia.

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium Polski w systemie wFirma.pl

Ewidencję sprzedaży wysyłkowej przedsiębiorcy prowadzą poza systemem i następnie na koniec każdego dnia wprowadzają jednym zbiorczym zapisem wartość sprzedaży poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Sprzedaż wysyłkowa - wprowadzenie sprzedaży

Dodatkowo w polu nabywca należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. W przypadku sprzedaży wysyłkowej przychód może także być udokumentowany za pomocą dowodu sprzedaży lub zwykłej faktury VAT.

Należy jednak pamiętać, że księgowanie sprzedaży na podstawie wymienionych dokumentów nie zwalnia z obowiązku posiadania ewidencji sprzedaży wysyłkowej (może nią być wyciąg bankowy, jeżeli posiada niezbędne elementy identyfikujące dokonaną transakcję oraz nabywcę).

Nowe obowiązki podatkowe przy wystawianiu faktur 

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT są zobowiązani do nadawania przy fakturach sprzedaży:

Oznakowanie GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl możliwe jest przy posiadaniu pakietu Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online oraz Księgowość online + Magazyn. 

Wyboru rodzajów kodów GTU można dokonać zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie spośród 13 kodów, należy wskazać tylko te które faktycznie występują w prowadzonej działalności.Sprzedaż wysyłkowa - wybór kodu GTU

Oznakowanie szczególnych rodzajów transakcji

Ze względu na zmiany w strukturze JPK_V7, które obowiązują od października 2020 roku użytkownicy systemu wFirma.pl maja możliwość oznaczania transakcji szczególnych zgodnie z nowymi wymogami, które automatycznie zostaną ujęte w nowym pliku JPK (o czym więcej w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7)

Wyboru rodzajów transakcji szczególnych można dokonać zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE 

Sprzedaż wysyłkowa - wybór transakcji szczególnej

Sposób wystawiania faktur w systemie zarówno dla przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania kodów GTU jak i tych, których obowiązek ten nie dotyczy został zamieszczony w artykułach:

Sposób wystawiania faktury dotyczącej sprzedaży wysyłkowej gdzie nabywcą jest osoba prywatna z innego kraju UE opisano w artykule: Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczać?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów