0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczki do 1000 zł a zwolnienie z opłacania

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2018 roku obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek do 1000 zł. Jeżeli chciałbym skorzystać z takiej możliwości, jak rozwiązać to w systemie? Czy należy ewidencjonować zaliczki do 1000 zł?

Regulacje prawne a zaliczki do 1000 zł

Kwestia zwolnienia z opłacania zaliczek do 1000 zł została uregulowana w art. 44 ust. 15 ustawy o PIT:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT zakładająca zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek, w sytuacji, w której podatek należny od dochodu pomniejszony o sumę opłaconych zaliczek od początku roku nie przekracza kwoty 1000 zł. Zmiany zakładają, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby uzyskujące jednocześnie dochód z najmu) nie muszą opłacać zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, jeśli suma należnych zaliczek pomniejszonych o już opłacone nie przekroczyła 1 000 zł.

Po przekroczeniu limitu podatnik ma obowiązek zapłaty tej różnicy:

  • do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w przypadku rozliczeń miesięcznych, lub

  • do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona zaliczka (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

W takiej sytuacji nie ma obowiązku naliczania odsetek od nieopłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach.

Zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek do 1000 zł na przykładzie

Przykład. 1

Przedsiębiorca w styczniu 2018 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 500 zł, natomiast w lutym 600 zł i w marcu 700 zł. Jak kształtuje się kwestia zwolnienia z zapłaty zaliczki do 1000 zł?

Okres

Należna zaliczka

Zaliczki należne narastająco

Zapłacona zaliczka

Różnica między zaliczkami należne narastająco a zaliczkami zapłaconymi od początku roku

styczeń

500 zł

500 zł

0 zł

500 zł

luty

600 zł

1100 zł

1100 zł

0 zł

marzec

700 zł

1800 zł

0 zł

700 zł

Przedsiębiorca nie musi dokonać zapłaty zaliczki w styczniu, gdyż nie przekroczyła ona 1000 zł. Natomiast w lutym ma obowiązek zapłacić 1100 zł do urzędu skarbowego, ponieważ przekroczył limit, a taka kwota wynika z sumy należnych zaliczek od początku roku podatkowego. W kolejnych miesiącach podatnik jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy gdy różnica wynikająca z należnych zaliczek pomniejszonych o już opłacone przekroczy 1000 zł.

Użytkownik samodzielnie musi pilnować limitu zobowiązującego do zapłaty zaliczki, gdyż system go nie kontroluje.

Zaliczki do 1000 zł w systemie wfirma.pl

Nowe przepisy nie wpływają na zmiany w generowaniu zaliczek na podatek dochodowy w systemie. Dokładny schemat wyliczenia zaliczek na PIT widoczny jest po kliknięciu na ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA przy właściwej zaliczce.

W celu ustalenia czy w danym miesiącu przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy należy po wygenerowaniu zaliczki w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY kontrolować wartość podsumowania kolumny POZOSTAŁO.

Zaliczki do 1000 zł - zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli wartość kolumny nie przekracza kwoty 1000 zł nie ma obowiązku zapłaty zaliczki na PIT. W sytuacji gdy wartość poszczególnych zaliczek nie przekracza kwoty 1000 zł ale ich suma (wykazana w podsumowaniu kolumny) jest większa niż 1000 zł przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty całej wartości nieopłaconych zaliczek.

Po opłaceniu zaliczki na PIT należy rozliczyć ją w systemie poprzez zaznaczenie i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ w wysokości w jakiej rzeczywiście została opłacona.

Zaliczki do 1000 zł - rozliczanie zaliczki

Wówczas w polu ZAPŁACONO przy właściwej zaliczce widoczna będzie kwota opłaconych zaliczek co jest istotne przy pilnowaniu limitu.

Zaliczki do 1000 zł - opłacone zaliczki

Zaliczki uproszczone a zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek do 1000 zł

Zaliczki uproszczone mogą być ustalane w sposób uproszczony na podstawie podatku z lat poprzednich. Na ich wysokość nie ma wpływu dochód roku bieżącego. Wpłacane są przez cały rok w jednakowej wysokości. Wynika z tego, że zmiana dotycząca braku obowiązku opłacania zaliczek, których wysokość nie przekracza 1.000 zł nie dotyczy zaliczek uproszczonych - ponieważ zaliczki uproszczone nie są zależne od dochodu z roku bieżącego, o którym to jest mowa w zmienianym przepisie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów