Zeznanie roczne PIT-28 - jak wygenerować i uzupełnić w systemie!

Podatnicy, którzy dokonują rozliczeń za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego w celu rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiednim drukiem do rozliczenia rocznego jest PIT-28. W artykule opisujemy jak wygenerować, uzupełnić i wysłać zeznanie roczne PIT-28!

Zeznanie roczne PIT-28 - specyfika

W poniższej tabeli omawiamy specyfikę zeznania rocznego PIT-28 za 2020 rok.

Kto składa:

Podatnik, który w CEIDG-1 wskazał rozliczenie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia:

od 15 lutego do 1 marca 2021 roku

Termin płatności:

do 1 marca 2021 roku

Płatność na:

Mikrorachunek podatkowy (identyfikator NIP).

Rozliczenie z małżonkiem

Ne jest możliwe. Małżonkowie składają osobne zeznania roczne.

Odliczenia ulg podatkowych

Na ryczałcie możliwe jest odliczenie/ulgi:

 • darowizny na cele kultu religijnego,

 • darowizny na cele pożytku publicznego,

 • ulgę na internet,

 • ulgę dla honorowych krwiodawców,

 • odliczenie składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne,

 • ulgę rehabilitacyjną

 • darowiznę na cele kształcenia zawodowego

Rozliczenia darowizn i ulg dokonuje się w załączniku PIT/O. Składki ZUS system rozlicza automatycznie.

Nie jest możliwe na ryczałcie odliczenie ulgi na dziecko.

IKZE

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym można odliczyć w PIT-28. Dokonuje się tego w załączniku PIT/O w poz. 33. Maksymalnie można odliczyć w 2020 roku 6.272,40 zł.

PIT od ZUS

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia PIT od ZUS należy złożyć PIT-37.

Przychód z pracy

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia PIT-11 od pracodawcy należy złożyć PIT-37.

Ulga za złe długi

Rozliczana jest na załączniku PIT/WZR. Załącznik należy dodać do zeznania rocznego PIT-28.

Przychód z zagranicy

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia przychodu z zagranicy należy złożyć PIT-36.

Odliczenie straty z działalności 

Przedsiębiorca, który wykazał stratę w roku 2019, może ją rozliczyć w całości w limicie 5 mln.

Pozostałe
załączniki

Załącznik PIT/D - ulga budowlana (w chwili obecnej z ulgi budowlanej można skorzystać tylko na zasadzie praw nabytych).

Załącznik PIT-28/B - informacja o działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Załącznik - PIT/2K - druk ten związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. W systemie nie ma możliwości dodania tego załącznika.

Jak wygenerować zeznanie roczne PIT-28?

Aby wygenerować zeznanie roczne PIT-28 należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). Następnie należy wybrać Cel złożenia: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.

Zeznanie roczne PIT-28 - wygenerowanie

W sytuacji, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki system automatycznie dokona wyróżnienia deklaracji z podziałem na odpowiednich wspólników.
W następnym oknie pojawi się tabela, która zawiera zestawienie osiągniętych przychodów z podziałem na poszczególne stawki ryczałtu - można je ręcznie zmodyfikować po oznaczeniu opcji EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU.

Zeznanie roczne PIT-28 - edytowanie wartości przychoduZeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych do systemu (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich zweryfikowania i ewentualnej korekty. W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o zaliczkach czy składkach (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru a nie pełną kwotę zapłaconych składek czyli 9%). Na tym etapie istnieje możliwość dodania:

 • załącznika PIT/O dotyczącego ulg podatkowych,

 • załącznika PIT/D dotyczącego ulgi budowlanej,

 • załącznika PIT-28/B dotyczącego przychodów ze spółek cywilnych/jawnych,

 • załącznika PIT/WZR dotyczącego ulgi za złe długi w PIT.

Zeznanie roczne PIT-28 - dodawanie załącznika

Załączniki można również dodać na ostatniej stronie zeznania rocznego w części Q.

Zeznanie roczne PIT-28 - kluczowe wskazówki uzupełnienia

Wypełniając zeznanie roczne PIT-28 należy zwrócić szczególną uwagę, na informacje dodatkowe przekazywane do urzędu na formularzu zeznania rocznego. Poniżej wskazujemy w jaki sposób uzupełnić określone informacje.

Zeznanie roczne PIT-28 z omówieniem znajduje się w artykule: PIT-28 – wzór z omówieniem.

 • Informacje dodatkowe

W sytuacji gdy podatnik korzystał z kwartalnego rozliczenia w podatku dochodowym (po raz pierwszy) lub z uproszczonego rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej to w części S “Informacje dodatkowe” zaznacza pole:

 • 189 - jeśli podatnik korzystał z kwartalnego rozliczenia w podatku dochodowym (po raz pierwszy)

 • 190 -  jeśli podatnik korzystał z uproszczonego rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej

Zeznanie roczne PIT-28 - wybór informacji dodatkowej

 • rachunek do zwrotu nadpłaty

Urząd skarbowy w pierwszej kolejności dokonuje zwrotu podatku dochodowego na rachunek zgłoszony na druku CEIDG-1. W sytuacji gdy podatnik chce aby zwrot został dokonany na inny rachunek bankowy należy tą informację uzupełnić w części T “Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty”. Doprecyzowując w pozycjach:

 • poz. 191 - należy wprowadzić posiadacza rachunku lub posiadaczy jeśli rachunek należy do kilku osób np. małżonka,

 • poz. 192 - należy wybrać kraj siedziby banku - wyłącznie w przypadku gdy jest to rachunek zagraniczny,

 • poz. 193 pkt 1. - numer uzupełni się na podstawie rachunku prowadzonego w systemie - jeśli nie został on wprowadzony można go uzupełnić ręcznie.

 • poz. 193 pkt 2. - kod SWIFT uzupełnia się tylko gdy uzupełniany jest zagraniczny rachunek rozliczeniowy.

Zeznanie roczne PIT-28 - wybór rachunku do zwrotu nadpłaty

W przypadku posiadania kilku rachunków bankowych w systemie można wybrać z listy rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot.

Zeznanie roczne PIT-28 - wybranie rachunku z listy

Urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT w sytuacji gdy deklaracja została przekazana elektronicznie. Przykładowo: dla deklaracji rocznej złożonej 21 marca 2021 r., maksymalny termin na zwrot nadpłaty to 5 maja (45 dni). Złożenie deklaracji przed 15 lutego nie powoduje wcześniejszego zwrotu podatku, termin liczony jest wtedy od 15 lutego niezależnie od tego czy druk został złożony wcześniej.

 • przekazanie 1% podatku

Podatnicy mają możliwość przekazania 1%  podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Aby to uczynić w części O “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pozycji 175 należy wskazać numer KRS organizacji. W pozycji 176 zostanie automatycznie przez system obliczona kwota podatku do przekazania. Jeśli podatnikowi nie wyszedł w zeznaniu rocznym podatek, wówczas części O i P podatnik nie uzupełnia.

Zeznanie roczne PIT-28 - przekazanie 1% podatku

Wyszukiwarka OPP znajduje się na stronie rządowej - Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego.

W części P “Informacje uzupełniające” dobrowolnie można podać informacje dodatkowe np. na czyją rzecz dokładnie ma być przekazany 1% (cel szczegółowy) czy dane kontaktowe jak numer telefonu czy adres e-mail.

Zeznanie roczne PIT-28 - wypełnienie informacji uzupełniających

 • ulga za złe długi

W 2020 roku wprowadzona została ulga na złe długi w PIT. Polega ona na zwiększeniu podstawy opodatkowania w związku z nieopłaceniem faktury. Dokonuje się tego w zeznaniu rocznym, składanym w rozliczeniu za ten rok, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie. Aby wykazać ulgę za złe długi w zeznaniu rocznym PIT-28 konieczne jest dołączenie załącznika PIT/WZR zaznaczając w części Q pole 184. W pierwszej kolejności podatnik musi uzupełnić dane na załączniku PIT/WZR -pola załącznika należy wypełnić ręcznie. Następnie w części G “Zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych” zostaną automatycznie zaciągnięte dane z wypełnionego załącznika i uwzględnione w rozliczeniu. 

Zeznanie roczne PIT-28 - uzupełnienie informacji o załącznikach

Zeznanie roczne PIT-28 - uzupełnienie danych na załączniku PIT/WZR

Zeznanie roczne PIT-28 - dane na załączniku PIT/WZR

Jak uzupełnić załącznik PIT/WZR obrazuje artykuł: Ulga za złe długi - jak prawidłowo wykazać w zeznaniu rocznym?

Zeznanie roczne PIT-28 - jak wysłać z systemu?

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółek jawnych/cywilnych mogą dokonać wysyłki zeznania rocznego PIT-28 za pomocą danych autoryzacyjnych tj. PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku, za dwa lata wstecz (w 2021 roku wysyłka odbywa się kwotą przychodu z 2019 roku).

W razie problemów z odszukaniem właściwej kwoty przychodu z 2019 roku polecamy zapoznać się z artykułem pomocy: Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2021 roku.

Aby dokonać wysyłki zeznania rocznego należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE następnie należy zaznaczyć sporządzone zeznanie i z menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W wyświetlonym oknie należy przejść do części BEZ PODPISU.

Zeznanie roczne PIT-28 - wysyłanie do urzędu

Po poprawnej wysyłce zeznania rocznego będzie możliwe pobranie UPO. O poprawnej wysyłce świadczy zielona koperta przy zeznaniu rocznym. W celu pobrania UPO należy zaznaczyć zeznanie roczne na liście i skorzystać z opcji POBIERZ UPO.

Zeznanie roczne PIT-28 - pobieranie UPO

Jeśli występują problemy z wysyłką zeznania rocznego - koperta jest czerwona - prosimy o kontakt przez funkcję “Zapytaj Eksperta” dostępną po zalogowaniu do systemu. Pomocne będzie podanie komunikatu błędu wysyłki.

Jak zapłacić podatek wynikający z zeznania rocznego PIT-28?

Zeznanie roczne PIT-28 w systemie wfirma.pl można rozliczyć za pomocą dwóch sposobów.

 • Sposób 1 - za pomocą szybkich płatności

W systemie wfirma.pl dzięki integracji z blue media możliwe jest szybkie opłacenie podatku wynikającego z zeznania rocznego. Aby włączyć integrację należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI. Po otwarciu nowego okna należy w zakładce BLUE MEDIA zaznaczyć WŁĄCZ MODUŁ BLUE MEDIA.

Zeznanie roczne PIT-28 - włączanie modułu Blue Media

Następnie w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE należy zaznaczyć sporządzone zeznanie i z menu wybrać opcję ZAPŁAĆ.

Zeznanie roczne PIT-28 - zapłata

Po kliknięciu na opcję ZAPŁAĆ nastąpi przekierowanie na bramkę do płatności. Po dokonaniu płatności, zeznanie roczne zostanie automatycznie rozliczone.. Aby zapłacić podatek metodą szybkich płatności z Blue Media jego kwota nie może przekraczać 4.300 zł. 

Więcej w temacie integracji z Blue Media i szybkich płatności za podatki i ZUS w artykule: Szybkie płatności za podatki (PIT, VAT) i ZUS.

 • Sposób 2 - rozliczenie samodzielne

W systemie możliwe jest wygenerowanie druczków przelewu do zeznania rocznego z uzupełnionymi danymi płatnika oraz właściwego urzędu skarbowego. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią deklarację roczną i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

Zeznanie roczne PIT-28 - drukowanie druczku przelewu
Informację o rozliczeniu deklaracji wprowadza się do systemu poprzez zaznaczenie odpowiedniego zeznania rocznego i wybranie opcji ROZLICZ.
Zeznanie roczne PIT-28 - rozliczanie 
W sytuacji gdy w kolumnie POZOSTAŁO pojawi się kwota ze znakiem “minus” oznacza to, że jest to kwota do zwrotu. Wówczas gdu urząd zwróci podatek za pomocą opcji ROZLICZ można to zaznaczyć w systemie wprowadzając kwotę zwrotu w wartości ujemnej.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn