0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zeznanie roczne PIT-28 - jak wygenerować i uzupełnić w systemie!

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy dokonują rozliczeń za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego w celu rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiednim drukiem do rozliczenia rocznego jest PIT-28. W artykule opisujemy jak wygenerować, uzupełnić i wysłać zeznanie roczne PIT-28!

Zeznanie roczne PIT-28 - specyfika

W poniższej tabeli omawiamy specyfikę zeznania rocznego PIT-28 za 2022 rok.

Kto składa:

Podatnik, który w CEIDG-1 wskazał rozliczenie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia:

od 15 lutego do 2 maja 2023 roku

Termin płatności:

zaliczkę za grudzień 2022/ IV kwartał 2022 należy wpłacić nie później niż w terminie do 28 lutego 2023 (termin ten jest terminem przejściowym), natomiast dopłatę wynikającą z zeznania rocznego należy uregulować do 2 maja 2023

Płatność na:

Mikrorachunek podatkowy (identyfikator NIP).

Rozliczenie z małżonkiem

Ne jest możliwe, małżonkowie składają osobne zeznania roczne.

Odliczenia ulg podatkowych

Na ryczałcie możliwe jest odliczenie/ulgi:

 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga na powrót,
 • PIT 0 dla emerytów,
 • składki zdrowotne (w kwocie 50% zapłaconych składek w danym roku podatkowym),
 • składki społeczne,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga na zabytki,
 • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę,
 • IKZE,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulga na leki,
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulga na samochód,
 • darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów,
 • darowizny na kul - na Kościół,
 • darowizny na rzecz OPP,
 • krwiodawstwo,
 • osocze,
 • darowizna na cele edukacji zaweodowej,
 • darowizna na cele walki z COVID-19,
 • darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe,
 • ulga na Internet,
 • odliczenie straty podatkowej,
 • ulga na złe długi.

PIT od ZUS (np. emerytury, renty)

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia PIT od ZUS należy złożyć PIT-37.

Przychód z pracy

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia PIT-11 od pracodawcy należy złożyć PIT-37.

Przychód z zagranicy

Nie jest rozliczany na druku PIT-28. W celu rozliczenia przychodu z zagranicy należy złożyć poza systemem PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Jak wygenerować zeznanie roczne PIT-28?

Aby wygenerować zeznanie roczne PIT-28 należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). Następnie należy wybrać Cel złożenia: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.

Zeznanie roczne PIT-28 - generowanie w wFirma.pl

W sytuacji, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki system automatycznie dokona wyróżnienia deklaracji z podziałem na odpowiednich wspólników.
W następnym oknie pojawi się tabela, która zawiera zestawienie osiągniętych przychodów z podziałem na poszczególne stawki ryczałtu - można je ręcznie zmodyfikować po oznaczeniu opcji EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU.

Zeznanie roczne PIT-28 - edycja przychodów wykazywanych w zeznaniu
Zeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych do systemu (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich zweryfikowania i ewentualnej korekty. W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o zaliczkach czy składkach (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru a nie pełną kwotę zapłaconych składek czyli 9%). Na tym etapie istnieje możliwość dodania:

 • załącznika PIT/O,

 • załącznika PIT/D,

 • załącznika PIT-28/B,

 • załącznika PIT/WZR.

Załączniki można również dodać na ostatniej stronie zeznania rocznego w części U.

Zeznanie roczne PIT-28 - kluczowe wskazówki uzupełnienia

Wypełniając zeznanie roczne PIT-28 należy zwrócić szczególną uwagę, na informacje dodatkowe przekazywane do urzędu na formularzu zeznania rocznego. Poniżej wskazujemy w jaki sposób uzupełnić określone informacje.

Przychody zwolnione z opodatkowania (ulga 4+, ulga na powrót, ulga dla emerytów)

Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem mają możliwość skorzystać z następujących ulg:

 • ulga 4+ (dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci)
 • ulga na powrót,
 • ulga dla pracujących seniorów

w zakresie, których przychody z działalności podlegają zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 85 528 zł - co ważne limit ten jest jeden dla wszystkich trzech ulg a nie dla każdej odrębnie.

Kwotę zwolnionego przychodu należy wprowadzić w części C. zeznania rocznego zaznaczając checkbox przy danej uldze, wskazując właściwą kwotę.

Zeznanie roczne PIT-28 - dodanie przychodów zwolnionych

Następnie w części D. należy ręcznie pomniejszyć kwotę uzyskanego przychodu z działalności o kwotę przychodu zwolnionego z opodatkowania (wskazanego w części C.)

Zeznanie roczne PIT-28 - pomniejszenie przychodów o przychody zwolnione

Warto mieć na uwadze, że jeśli w części C. zeznania rocznego podatnik wskaże, że chce skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, ma on obowiązek wskazać dane w zakresie dzieci w załączniku PIT/O w części E.

Informacje dodatkowe 

W sytuacji, gdy podatnik korzystał z kwartalnego rozliczenia w podatku dochodowym (po raz pierwszy) lub z uproszczonego rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej to w części W. “Informacje dodatkowe” zaznacza pole:

 • 265 - jeśli podatnik korzystał z kwartalnego rozliczenia w podatku dochodowym (po raz pierwszy)

 • 266 -  jeśli podatnik korzystał z uproszczonego rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej

Zeznanie roczne PIT-28 - część W. zeznaniaRachunek do zwrotu nadpłaty

Urząd skarbowy w pierwszej kolejności dokonuje zwrotu podatku dochodowego na rachunek zgłoszony na druku CEIDG-1. W sytuacji gdy podatnik chce aby zwrot został dokonany na inny rachunek bankowy należy tą informację uzupełnić w części X. “Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty”. Doprecyzowując w pozycjach:

 • poz. 267 - należy wprowadzić posiadacza rachunku lub posiadaczy jeśli rachunek należy do kilku osób np. małżonka,

 • poz. 268 - należy wybrać kraj siedziby banku - wyłącznie w przypadku gdy jest to rachunek zagraniczny,

 • poz. 269 - należy wprowadzić walutę w której prowadzony jest rachunek, tylko gdy rachunek jest zagraniczny,
 • poz. 270 pkt 1. - numer uzupełni się na podstawie rachunku prowadzonego w systemie - jeśli nie został on wprowadzony można go uzupełnić ręcznie.

 • poz. 270 pkt 2. - kod SWIFT uzupełnia się tylko gdy uzupełniany jest zagraniczny rachunek rozliczeniowy.

Zeznanie roczne PIT-28 - część X. zeznania

Urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT w sytuacji gdy deklaracja została przekazana elektronicznie. Przykładowo: dla deklaracji rocznej złożonej 21 marca 2021 r., maksymalny termin na zwrot nadpłaty to 5 maja (45 dni). Złożenie deklaracji przed 15 lutego nie powoduje wcześniejszego zwrotu podatku, termin liczony jest wtedy od 15 lutego niezależnie od tego czy druk został złożony wcześniej.

Przekazanie 1,5% podatku

Podatnicy mają możliwość przekazania 1,5%  podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Aby to uczynić w części S. “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pozycji 175 należy wskazać numer KRS organizacji. W pozycji 176 zostanie automatycznie przez system obliczona kwota podatku do przekazania. Jeśli podatnikowi nie wyszedł w zeznaniu rocznym podatek, wówczas części S. i T. podatnik nie uzupełnia.

Zeznanie roczne PIT-28 - część S. zeznania

Wyszukiwarka OPP znajduje się na stronie rządowej - Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego.

W części T. “Informacje uzupełniające” dobrowolnie można podać informacje dodatkowe np. na czyją rzecz dokładnie ma być przekazany 1,5% (cel szczegółowy) czy dane kontaktowe jak numer telefonu czy adres e-mail.

Zeznanie roczne PIT-28 - część T. zeznania
Ulga za złe długi

Ulga na złe długi w PIT polega ona na zwiększeniu podstawy opodatkowania w związku z nieopłaceniem faktury. Dokonuje się tego w zeznaniu rocznym, składanym w rozliczeniu za ten rok, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie. Aby wykazać ulgę za złe długi w zeznaniu rocznym PIT-28 konieczne jest dołączenie załącznika PIT/WZR zaznaczając w części U. pole 260. W pierwszej kolejności podatnik musi uzupełnić dane na załączniku PIT/WZR -pola załącznika należy wypełnić ręcznie. Następnie w części G “Zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych” zostaną automatycznie zaciągnięte dane z wypełnionego załącznika i uwzględnione w rozliczeniu. 

Zeznanie roczne PIT-28 - część U. zeznania

Zeznanie roczne PIT-28 - załącznik PIT/WZR

Jak uzupełnić załącznik PIT/WZR obrazuje artykuł: Ulga za złe długi - jak prawidłowo wykazać w zeznaniu rocznym?

Zeznanie roczne PIT-28 - jak wysłać z systemu?

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółek jawnych/cywilnych mogą dokonać wysyłki zeznania rocznego PIT-28 za pomocą danych autoryzacyjnych tj. PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku, za dwa lata wstecz (w 2023 roku wysyłka odbywa się kwotą przychodu z 2021 roku).

W razie problemów z odszukaniem właściwej kwoty przychodu z 2020 roku polecamy zapoznać się z artykułem pomocy: Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem.

Aby dokonać wysyłki zeznania rocznego należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE następnie należy zaznaczyć sporządzone zeznanie i z menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W wyświetlonym oknie należy przejść do części BEZ PODPISU.

Zeznanie roczne PIT-28 - wysyłka kwotą przychodu

Po poprawnej wysyłce zeznania rocznego będzie możliwe pobranie UPO. O poprawnej wysyłce świadczy zielona koperta przy zeznaniu rocznym. W celu pobrania UPO należy zaznaczyć zeznanie roczne na liście i skorzystać z opcji POBIERZ UPO.

zeznanie roczne pit-28

Jeśli występują problemy z wysyłką zeznania rocznego - koperta jest czerwona - prosimy o kontakt przez funkcję “Zapytaj Eksperta” dostępną po zalogowaniu do systemu. Pomocne będzie podanie komunikatu błędu wysyłki.

Jak zapłacić podatek wynikający z zeznania rocznego PIT-28?

Zeznanie roczne PIT-28 w systemie wfirma.pl można rozliczyć za pomocą dwóch sposobów.

 • Sposób 1 - za pomocą szybkich płatności

W systemie wfirma.pl dzięki integracji z blue media możliwe jest szybkie opłacenie podatku wynikającego z zeznania rocznego. Aby włączyć integrację należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI. Po otwarciu nowego okna należy w zakładce BLUE MEDIA zaznaczyć WŁĄCZ MODUŁ BLUE MEDIA.

Zeznanie roczne PIT-28 - włącznie modułu BlueMedia

Następnie w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE należy zaznaczyć sporządzone zeznanie i z menu wybrać opcję ZAPŁAĆ PRZEZ BLUEMEDIA.

Zeznanie roczne PIT-28 - płatność przez BlueMedia

Po kliknięciu na opcję ZAPŁAĆ nastąpi przekierowanie na bramkę do płatności. Po dokonaniu płatności, zeznanie roczne zostanie automatycznie rozliczone.. Aby zapłacić podatek metodą szybkich płatności z Blue Media jego kwota nie może przekraczać 4.300 zł.

Więcej w temacie integracji z Blue Media i szybkich płatności za podatki i ZUS w artykule: Szybkie płatności za podatki (PIT, VAT) i ZUS.

 • Sposób 2 - rozliczenie samodzielne

W systemie możliwe jest wygenerowanie druczków przelewu do zeznania rocznego z uzupełnionymi danymi płatnika oraz właściwego urzędu skarbowego. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią deklarację roczną i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

zeznanie roczne pit-28

 
Informację o rozliczeniu deklaracji wprowadza się do systemu poprzez zaznaczenie odpowiedniego zeznania rocznego i wybranie opcji ROZLICZ.
zeznanie roczne pit-28
W sytuacji gdy w kolumnie POZOSTAŁO pojawi się kwota ze znakiem “minus” oznacza to, że jest to kwota do zwrotu. Wówczas gdu urząd zwróci podatek za pomocą opcji ROZLICZ można to zaznaczyć w systemie wprowadzając kwotę zwrotu w wartości ujemnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów