0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie roku w systemie

Wielkość tekstu:

Zamknięcie roku przez podatnika prowadzącego KPiR

Aby zamknąć rok podatkowy na KPIR (Księdze Przychodów i Rozchodów) należy:

  • sporządzić i wycenić spis z natury na 31 grudnia,
  • dokonać podsumowania zapisów w księdze,
  • ustalić dochód do opodatkowania,
  • sporządzić zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L.

Remanent na koniec roku należy przygotować poza systemem na druku spisu z natury: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem. Przedsiębiorca musi dokonać fizycznego przeliczenia posiadanych na ostatni dzień roku: towarów handlowych, materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, braków i odpadów na dzień 31 grudnia. Zasady wyceny spisu z natury przedstawia tabela:

Przedmiot spisu z natury

Sposób wyceny

Towary handlowe i materiały

według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia

Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji

według kosztów wytworzenia

Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową

według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania 

Czynny podatnik VAT dokonuje wyceny wg cen netto - gdy posiadał prawo do odliczenia VAT. Podmioty zwolnione z VAT dokonują wyceny wg cen brutto.

Aby zaksięgować remanent końcowy w systemie wFirma należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT i w oknie, które się pojawi jako RODZAJ wybrać REMANENT KOŃCOWY.

Zamknięcie roku

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na taką samą wartość jak remanent końcowy i z datą następnego dnia, czyli z 1 stycznia. Obydwa remanenty zostaną zapisane do 15 kolumny KPiR , a ich wartość będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu rocznym. Więcej o księgowaniu remanentów w systemie w artykule: Remanenty.

Obowiązek ujęcia wartości remanentu w KPiR występuje nawet w sytuacji, gdy wynosi on 0zł.
Aby wygenerować zeznanie roczne należy przejść do zakładki START »  PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-36 (opodatkowanie wg zasad ogólnych - skali podatkowej) lub PIT-36L (opodatkowanie wg podatku liniowego).System automatycznie dokonuje podsumowania zapisów w księdze, które są przenoszone do wyliczenia zeznania rocznego.

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku przez podatnika opodatkowanego ryczałtem

Aby zamknąć rok podatkowy w Ewidencji Przychodów (ryczałt) należy w systemie wFirma.pl:

  • sporządzić zeznanie roczne PIT-28.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania spisu z natury.
Pomimo braku obowiązku sporządzania spisu z natury, przedsiębiorcy w celach dowodowych mogą sporządzać remanent na własne potrzeby. Dzięki temu możliwe jest ustalenie różnicy remanentowej po zakończonym roku. Dodatkowo przy ewentualnej kontroli urzędu skarbowego spis z natury może przyczynić się do uniknięcia negatywnych konsekwencji w sytuacji gdy urząd będzie miał zastrzeżenia do wysokości wykazanego przychodu i na zasadzie oszacowania ustali przychód jaki przedsiębiorca powinien wykazać z tytułu prowadzonej działalności.

Dobrowolny remanent na koniec roku należy przygotować poza systemem na druku spisu z natury: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem. Przedsiębiorca musi dokonać fizycznego przeliczenia posiadanych na ostatni dzień roku: towarów handlowych, materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku, półproduktów, braków i odpadów na dzień 31 grudnia.

Wyceny towarów i innych składników majątku objętych spisem z natury dokonuje się według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Czynny podatnik VAT dokonuje wyceny wg cen netto - gdy posiadał prawo do odliczenia VAT. Podmioty zwolnione z VAT dokonują wyceny wg cen brutto.
Aby zaksięgować remanent końcowy w systemie wFirma należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT i w oknie, które się pojawi jako rodzaj wybrać REMANENT KOŃCOWY.

Zamknięcie roku

Remanent zamknięcia danego okresu jest równocześnie remanentem otwarcia okresu kolejnego, w związku z tym po zapisaniu system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na taką samą wartość jak remanent końcowy z datą dnia kolejnego, czyli z 1 stycznia. Aby wygenerować zeznanie roczne należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-28.

Zamknięcie roku

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów