0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności - z czym się wiąże?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który dokonuje likwidacji działalności gospodarczej zobowiązany jest do dopełnienia formalności z tym związanych m. in. zamknięcia prowadzonych ewidencji.

Likwidacja działalności - CEIDG-1

Przedsiębiorca w przypadku zamknięcia działalności zobowiązany jest do złożenia formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy w terminie 7 dni od daty zakończenia wykonywania działalności (czynność należy wykonać poza systemem). Wówczas informacja o wyrejestrowaniu działalności na podstawie CEIDG-1 zostanie również przesłana do US i ZUS.

Darmowy wzór CEIDG wraz z omówieniem dostępny jest w artykule: Likwidacja działalności - formularz CEIDG-1 wraz z omówieniem

Likwidacja działalności a ZUS - wyrejestrowanie przedsiębiorcy i pracowników

W związku z likwidacją działalności gospodarczej należy dokonać wyrejestrowania:

 • właściciela firmy,
 • osoby współpracującej,
 • pracowników

z ZUS na druku ZUS ZWUA w ciągu 7 dni od daty, od której wygasł tytuł do ubezpieczeń. Aby wygenerować ZUS ZWUA w systemie należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA). Wówczas należy wskazać osobę, która ma zostać wyrejestrowana z ZUS, tj. właściciela, osobę współpracującą lub pracownika. Wysyłka deklaracji następuje poprzez jej zaznaczenie i wybranie z górnego menu WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS.

Likwidacja działalności - wyrejestrowanie z ZUS

Więcej na temat wyrejestrowania z ZUS w artykule: Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie wfirma.pl

Jeśli przedsiębiorca ma zgłoszonych członków rodzin (swoich lub pracowników) do ubezpieczenia zdrowotnego to dodatkowo należy dokonać ich wyrejestrowania na formularzu ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie z VAT

Dokonując likwidacji działalności, czynny podatnik VAT ma obowiązek złożenia druku VAT-Z informującego o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (dokument jest podstawą do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru jako podatnika VAT). Formularz VAT-Z należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zaprzestania tych czynności. Druk ten należy sporządzić i wysłać poza systemem.

Bezpłatny wzór formularza VAT-Z wraz z omówieniem dostępny jest w artykule: Formularz VAT-Z - darmowy wzór wraz z omówieniem

Remanent likwidacyjny dla celów PIT

W przypadku likwidacji działalności, należy sporządzić spis z natury dla celów PIT, w którym uwzględniony powinien być majątek pozostający w działalności na dzień likwidacji. Spis ten obejmuje m.in. towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze. Spis ten należy sporządzić nawet jeżeli jego wartość wynosi 0 zł.

Darmowy wzór spisu z natury wraz z omówieniem znajduje się w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

W celu wprowadzenia remanentu likwidacyjnego do systemu, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT LIKWIDACYJNY. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić datę sporządzenia remanentu (tj. datę likwidacji działalności) i jego wartość.

Likwidacja działalności - dodawanie remanentu likwidacyjnego

Temat wprowadzania remanentu w systemie omawia artykuł: Remanenty - jak je wprowadzić w systemie?

Podczas inwentaryzacji pomocne może być zestawienie stanów magazynowych (w przypadku korzystania z pakietu z rozszerzonym magazynem).

W celu wygenerowania stanów magazynowych należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (PDF) lub ZESTAWIENIE STANÓW (XLSX)

Likwidacja działalności - generowanie zestawienia stanów magazynowych
Zestawienie stanów co do zasady może posłużyć jako spis z natury, w przypadku gdy wartości na nim wskazane będą przedstawiały rzeczywisty stan towarów i materiałów znajdujący się na magazynie. 

Remanent likwidacyjny dla celów VAT

Likwidując działalność czynni podatnicy mają obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Dokonują tego analogicznie jak w przypadku spisu z natury dla celów PIT, uwzględniając w nim dodatkowo składniki majątku - środki trwałe czy wyposażenie przy zakupie których mieli prawo do odliczenia podatku VAT (niezależnie czy skorzystali z tego prawa czy nie).

Wzór wraz z omówieniem znajduje się w artykule: Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT - wzór z omówieniem

Aby ująć wartość remanentu likwidacyjnego dla celów VAT w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie należy kliknąć na opcję BRAK KONTRAHENTA i wprowadzić numer sporządzonego spisu z natury. W polu RODZAJ można pozostawić SPRZEDAŻ.

Likwidacja działalności - remanent likwidacyjny dla celów VAT

 W podzakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podatku VAT wynikającą z remanentu. 

Likwidacja działalności - jak wykazać VAT należny z remanentu?

Jeżeli wartość remanentu likwidacyjnego dla celów VAT wynosi zero wówczas nie dokonuje się wpisu w rejestrze VAT.

Wykaz składników majątku

Przedsiębiorca w momencie likwidacji, zobowiązany jest również do sporządzenia wykazu składników majątku firmy, który obejmuje:

 • środki trwałe,
 • wyposażenie,
 • towary handlowe, 
 • materiały, 
 • wszystkie inne składniki, w tym również niskocenne - nieujęte w ewidencji wyposażenia / środków trwałych.

Wykaz ten nie jest przekazywany do urzędu. Należy go przechowywać przez okres 5 lat i udostępnić tylko na żądanie organów podatkowych. Nie jest on również uwzględniany na gruncie podatkowym. Dopiero w momencie sprzedaży składnika z wykazu po likwidacji firmy należy zapłacić podatek.

W przypadku sprzedaży środków trwałych przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca następującego po ich wycofaniu na skutek likwidacji działalności), uzyskany przychód będzie stanowił przychód z działalności od którego konieczne będzie opłacenie podatku dochodowego. Temat ten omawia artykuł: Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności lub po jej zakończeniu

Likwidacja działalności a kasa fiskalna

W momencie zakończenia pracy z kasą fiskalną online (zgodnie z § 31. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących), podatnik zobowiązany jest m.in. do:

 • wygenerowania raportu fiskalnego dobowego,
 • dokonania odczytu pamięci, po (automatycznym lub przy pomocy serwisanta) przejściu kasy w tryb tylko do odczytu, poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenia protokołu z wykonanej czynności,
 • złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego protokołu z odczytu pamięci fiskalnej kasy z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym bądź łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym - w terminie 5 dni licząc od dnia sporządzenia danych dokumentów,
 • złożenia do naczelnika US wniosku o wyrejestrowanie kasy.

Ostatnie deklaracje podatkowe

Za ostatni miesiąc prowadzenia działalności (nawet jeżeli działalność zostanie zamknięta w trakcie miesiąca), należy wygenerować i wysłać deklarację rozliczeniowe:

 • ZUS DRA
 • JPK V7M / JPK V7K - w przypadku czynnych podatników VAT

oraz 

 • wyliczyć zaliczkę na PIT,
 • złożyć informację podsumowującą VAT UE - jeśli w danym okresie miały miejsce transakcje wewnątrzwspólnotowe zobowiązujące do jej złożenia.

Deklaracja ZUS DRA

Aby wygenerować deklarację ZUS DRA należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE. Jeśli zamknięcie działalności nastąpi w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji należy zaznaczyć opcję CZĘŚCIOWE SKŁADKI i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności z uwzględnieniem świąt, sobót i niedziel. W ten sposób w deklaracji zostaną wykazane składki za tę część miesiąca, w którym była prowadzona działalność.

Likwidacja działalności - generowanie ostatniej deklaracji ZUS DRA

Zaliczka na PIT

Zaliczkę na PIT wylicza się w zakładce: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wskazać ostatni miesiąc, w którym prowadzona była działalność.


Likwidacja działalności - ostatnia zaliczka na PIT

JPK V7

Aby wygenerować z systemu JPK_V7, należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 a następnie oznaczyć jako CEL: ZŁOŻENIE DEKLARACJI i wybrać miesiąc za który ma zostać sporządzony plik.

Likwidacja działalności - ostatnia deklaracja VAT

Zeznanie roczne za ostatni rok prowadzenia działalności

Zeznanie roczne generowane jest na podstawie wyliczonych w trakcie roku zaliczek na PIT w systemie i powinno być złożone w terminie:

 • do 30 kwietnia za rok poprzedni - zeznanie roczne PIT-36 i PIT-36L
 • do 28 lutego (lub 29 lutego w roku przestępnym) za rok poprzedni - zeznanie roczne PIT-28

Jeżeli zamknięcie działalności nastąpiło w trakcie roku, należy wygenerować wszystkie pozostałe do końca roku zaliczki na PIT przez opcję: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Po dokonaniu powyższego możliwe będzie wygenerowanie zeznania rocznego, poprzez zakładkę: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ


Likwidacja działalności - zeznanie roczne

Jeśli działalność likwidowana jest w trakcie roku podatkowego, to nie ma możliwości od razu wygenerowania zeznania rocznego ponieważ ich wzory publikowane są przez Ministerstwo Finansów dopiero na przełomie roku podatkowego.

Archiwizacja dokumentów firmowych

W momencie likwidacji działalności, należy również zamknąć prowadzoną KPIR oraz wydrukować i przechowywać dokumentację związaną z prowadzoną działalnością przez okres co najmniej 5 lat licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. W tym celu pomocna jest funkcja zbiorczego generowania wydruków w systemie, która wyświetla się po rozwinięciu paska skrótów i kliknięciu na ikonę drukarki.

Likwidacja działalności - archiwizacja dokumentów firmowych

Więcej na ten temat w artykule: Zbiorcze generowanie wydruków w systemie 

Przechowywanie danych w systemie - wygaśnięcie pakietu

Dostęp do danych oraz możliwość rozliczeń podatkowych na koncie w systemie będzie aktywny do momentu, w którym będzie ważny pakiet. Jeśli pakiet nie zostanie przedłużony nastąpi automatyczna blokada dostępu do danych. Co ważne, wprowadzone dane nie zostaną usunięte, a jedynie nie będą widoczne (pod warunkiem, że użytkownik samodzielnie nie usunie konta w systemie lub danych na nim zawartych). Dane przechowywane są zgodnie z regulaminem przez okres 5 lat. Aby ponownie uzyskać dostęp do danych po wygaśnięciu ważności pakietu, konieczne jest jego przedłużenie na okres co najmniej 1 miesiąca. Po przedłużeniu pakietu dostęp do danych na koncie zostanie odblokowany.

Przedłużenie pakietu omawia artykuł: Przedłużenie pakietu w systemie wfirma.pl

Przypomnienia systemu - jak wyłączyć?

W systemie można również wyłączyć powiadomienia przychodzące na adres mailowy dotyczące zdarzeń wskazanych w kalendarzu m. in. terminy zapłaty podatków. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki: START » TERMINARZ » AKCJE » PRZYPOMNIENIA. Wówczas w polu PRZYPOMINAJ należy wybrać NIGDY

Likwidacja działalności - przypomnienia systemu

Więcej na temat wyłączania przypomnień znajduje się w artykule: Jak wyłączyć powiadomienie przychodzące na adres mailowy?

Możliwe jest również wyłączenie wszystkich powiadomień systemowych, przychodzących na adres mailowy, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć adres e-mail, po czym z górnego menu wybrać MODYFIKUJ » MODYFIKUJ, następnie POWIADOMIENIA: WYŁĄCZONE

Likwidacja działalności - wyłączenie powiadomień systemu wfirma.pl

Więcej szczegółów na temat powiadomień wysyłanych na e-mail znajduje się w artykule: Użytkownicy w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów