0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarczą można zawiesić czas określony lub nieokreślony (minimalnie na okres 30 dni) pod warunkiem niezatrudniania pracowników składając wniosek CEIDG-1.

W systemie wfirma.pl nie dodaje się informacji o zawieszeniu działalności, wystarczy dokonać pewnych formalności w tym zakresie oraz dopełnić czynności w systemie wywołujących konsekwencje związane z zawieszeniem.

Zawieszenie amortyzacji

Jeżeli w systemie są wprowadzone środki trwałe, które do czasu zawieszenia działalności nie zostały w pełni zamortyzowane, należy zawiesić naliczanie amortyzacji poprzez EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, wchodząc w szczegóły środka trwałego i przechodząc do zakładki ZAWIESZENIA AMORTYZACJI.

Zawieszenie działalności- jak zawiesić amortyzacje

W dalszej kolejności pojawi się okno gdzie należy zaznaczyć, w jakim dniu nastąpi początek zawieszenia.

Zawieszenie działalności- okres zawieszenia

Ponieważ nie jest zwykle znana data końca zawieszenia działalności, pole to przy wprowadzaniu zawieszenia amortyzacji należy pozostawić puste. Datę końca zawieszenia będzie można uzupełnić po odwieszeniu działalności.

Zawieszenie działalności a formalności w ZUS

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji wyrejestrowującej w ZUS, gdyż ZUS dokonuje wyrejestrowania na podstawie informacji przekazanych przez CEIDG. Wiąże się to z zasadą przepływu informacji.

Należy pamiętać o konieczności wygenerowania ostatniej deklaracji rozliczeniowej DRA za ostatni miesiąc prowadzenia działalności i opłaceniu składek w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE. Jeśli zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji należy w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję CZĘŚCIOWE SKŁADKI i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności z uwzględnieniem świąt, sobót i niedziel. W ten sposób w deklaracji zostaną wykazane składki za tę część miesiąca, w którym była prowadzona działalność.

 

Zawieszenie działalności- ZUS

Po dokonaniu powyższych formalności, wygenerowaniu i opłaceniu ostatnich składek ZUS w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie opłaca się składek ZUS i w związku z tym nie generuje się deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za pełne miesiące zawieszenia.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy za czas zawieszenia działalności

Mimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy dokonać wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy (można to zrobić na koniec zawieszenia, jeżeli odwieszenie nastąpi w trakcie roku), gdyż jest to konieczne dla poprawności rozliczeń w systemie (chociażby odliczenie zapłaconych składek ZUS, sporządzenie zeznania rocznego). Podatek dochodowy obliczany jest narastająco od początku roku podatkowego, dlatego konieczne jest zachowanie ciągłości obliczeń, nawet jeżeli w danym miesiącu nie miały miejsca żadne operacje gospodarcze.

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Przywilejem dla podatników, którzy postanowili zawiesić czasowo wykonywaną działalność gospodarczą jest odstąpienie od obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia. Czyli nie trzeba składać pliku JPK V7 w okresie zawieszenia działalności. Ustawa określa jednak wyjątki dotyczące m. in. konieczności złożenia pliku za okresy rozliczeniowe, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, za okresy, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz za te, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności a podstawa składki zdrowotnej

Przychody i koszty jakie występują w okresie zawieszenia działalności nie mają wpływu na podstawę wyliczenia składki zdrowotnej. Dlatego należy zsumować osobno kwotę przychodów i osobno kwotę kosztów a następnie wprowadzić taki składnik w ustawieniach aby system nie brał tych wartości przy wyliczaniu ZUS DRA za okres po wznowieniu działalności. Do kontroli nad wartością przychodów i kosztów z zawieszenia służą etykiety w systemie.

Schemat dodawania etykiet znajduje się w artykule pomocy: Etykiety w systemie - do czego służą i jak z nich korzystać?

Przychody uzyskane w okresie zawieszenia

Jeżeli podczas zawieszenia powstał przychód np. z tytułu sprzedaży środka trwałego to nie wchodzi on do podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. Przychody z okresu zawieszenia można oznaczyć w systemie etykietą. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie po zaznaczeniu faktur sprzedaży na liście z górnego menu należy w prawym górnym rogu tabeli kliknąć w ikonę etykiety, zaznaczyć tą właściwą dla przychodów z zawieszenia i kliknąć Zastosuj.

Zawieszenie działalności - przychody w okresie zawieszenia

Po wznowieniu działalności można w szybki sposób wyfiltrować wartość przychodu z zawieszenia w danym miesiącu. W tym celu w prawym dolnym rogu tabeli jako filtr ETYKIETY należy wybrać z listy daną etykietę i kliknąć Zatwierdź.

Zawieszenie działalności - przychody

Wartość przychodu z zawieszenia działalności należy wpisać w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » SKŁADKA ZDROWOTNA gdzie należy z górnego menu wybrać opcję DODAJ SKŁADNIK a następnie z listy wybrać opcję PRZYCHODY W TRAKCIE ZAWIESZENIA, wybrać miesiąc i rok uzyskania przychodu a jego wartość (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) wpisać w polu Kwota.

Zawieszenie działalności - przychody a ZUS

Koszty poniesione w okresie zawieszenia

Jeżeli podatnik ponosi koszty w okresie zawieszenia to nie pomniejszają one podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. Koszty z okresu zawieszenia można oznaczyć w systemie etykietą. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE gdzie po zaznaczeniu faktur kosztowych na liście z górnego menu należy w prawym górnym rogu tabeli kliknąć w ikonę etykiety, zaznaczyć tą właściwą dla kosztów z zawieszenia i kliknąć Zastosuj.

Zawieszenie działalności - koszty w okresie zawieszenia

Po wznowieniu działalności można w szybki sposób wyfiltrować wartość wydatków z zawieszenia w danym miesiącu. W tym celu w prawym dolnym rogu tabeli jako filtr ETYKIETY należy wybrać z listy daną etykietę i kliknąć Zatwierdź.

Zawieszenie działalności - koszty

Wartość kosztów z zawieszenia działalności należy wpisać w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » SKŁADKA ZDROWOTNA gdzie należy z górnego menu wybrać opcję DODAJ SKŁADNIK a następnie z listy wybrać opcję KOSZTY W TRAKCIE ZAWIESZENIA, wybrać miesiąc i rok poniesienia kosztu a jego wartość (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) wpisać w polu Kwota.

Zawieszenie działalności - koszty a ZUS

Zawieszenie działalności na przełomie roku

Nawet jeżeli okres zawieszenia działalności obejmuje przełom roku, przedsiębiorca zobowiązany jest na koniec roku sporządzić remanent i złożyć zeznanie roczne.

Dane w systemie podczas zawieszenia działalności

Jeśli płatny pakiet nie zostanie przedłużony, po wygaśnięciu jego ważności nastąpi automatyczna blokada dostępu do danych zawartych w systemie. Jednakże, wprowadzone dane nie zostaną usunięte, a jedynie nie będą widoczne. Po ponownym wykupieniu pakietu - wznowieniu działalności - właściciel odzyskuje dostęp do wcześniej wprowadzonych danych na koncie.

Można dodatkowo przeprowadzić archiwizację danych, dzięki opcji zbiorczego generowania wydruków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów